Journal of Water and Land Development

Ukazuje się od 1997 roku

  

Openopen accessAccess
Złóż artykułZASADY ETYCZNE

Redakcja "Journal of Water and Land Development" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Artykuły przekazane do publikacji w czasopiśmie są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.

Poniższe zasady zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors, z którymi można zapoznać się na stronie:
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

Są one również zgodne z zasadami „Kodeksu etyki pracownika naukowego”, który jest dostępny na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf

 1. Obowiązki Autorów

  Autorstwo pracy
  Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współau-torzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgo-dzili się na jej przedłożenie do publikacji.

  Ujawnienie i konflikt interesów
  Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty intere-sów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

  Standardy raportowania badań
  Autorzy artykułów bazujących na oryginalnych badaniach powinni przedstawić dokładny opis wykonywanej pracy, jak i obiektywną dyskusję na temat jej znaczenia. Dane źródłowe powinny być dokładnie zaprezentowane w pracy. Praca powinna zawierać szczegółowe infor-macje i odwołania, dotyczące możliwości zezwolenia innym na jej wykorzystanie. Fałszywe lub świadomie nieprawdziwe oświadczenia stanowią nieetyczne zachowanie i nie są przez redakcję akceptowane.

  Dostęp do danych i przechowywanie
  Autorzy mogą być proszeni są o dostarczenie surowych danych wykorzystanych w pracy do oceny redakcyjnej i powinni w każdym przypadku być przygotowani do przechowywania tych danych w rozsądnym czasie po publikacji.

  Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
  Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

  Potwierdzenie źródeł
  Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każ-dym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.

  Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
  W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obo-wiązek jak najszybszego powiadomienia o tym Redakcję.

  Oryginalność i plagiat
  Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

  Ghostwriting
  Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w Redakcji dokumentowane.

 2. Obowiązki redakcji

  Obowiązki redaktorów
  Redaktorzy znają zasady funkcjonowania czasopisma, w tym sposób postępowania w sytuacji wykrycia nieetycznych praktyk.

  Decyzje o publikacji
  Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje. Może on konsultować się z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami.

  Dobór recenzentów
  Redakcja zapewnia właściwy dobór recenzentów, czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu recenzowania (recenzja powinna być merytoryczna).

  Poufność
  Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.

  Dyskryminacja
  W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega obowiązującego prawa.

  Ujawnienie i konflikt interesów
  Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

 3. Obowiązki Recenzentów

  Decyzje redakcyjne
  Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

  Informacja zwrotna
  Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządze-nie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

  Standardy obiektywności
  Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

  Poufność
  Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.

  Anonimowość
  Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

  Ujawnienie i konflikt interesów
  Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

  Potwierdzenie źródeł
  Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.
Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Journal of Water and Land Development