Journal of Water and Land Development

Ukazuje się od 1997 roku

  

Openopen accessAccess
Złóż artykułZASADY OGÓLNE SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
– "Journal of Water and Land Development"

 1. Wydawnictwa zwarte (książka).
 2. Wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo).
 3. Akty prawne.
 4. Normy.
 5. Opisy patentowe.
 6. Dokumenty elektroniczne.
 7. Materiały niepublikowane.

Ad.1. Wydawnictwa zwarte (książka)

 1. książka, w której podany jest Autor/Autorzy
  Autor/autorzy – rok wydania. Tytuł. Oznaczenie wydania – nr oraz liczba tomów. Miejsce wydania. Wydawca. ISBN – liczba stron.

  Przykłady:
  Zawadzki S. 2002. Podstawy gleboznawstwa [Fundamentals of soil science]. 2nd ed.. Warszawa. PWRiL. ISBN 83-09017-62-6 pp. 179.

  Ross. S.M. 2010. Introductory statistics. 3rd ed. Maryland Heights. Elsevier. ISBN 978-0-12-374388-6 pp. 848.

 2. książka – pod redakcją, praca zbiorowa
  Redaktor/redaktorzy – rok wydania. Tytuł. Oznaczenie wydania – nr oraz liczba tomów. Miejsce wydania. Wydawca. ISBN – liczba stron.

  Przykłady:
  Karczmarczyk S., Nowak L. (ed.) 2006. Nawadnianie roślin [Watering of plants]. Warszawa. PWRiL. ISBN 978-83-09-01009-8 pp. 479.

  Ashton M.S., Tyrell M.L., Spaldeng D., Gentry B. (eds) 2012. Managing forest carbon in a changing climate. New York. Springer. ISBN 978-94-007-2231-6 pp. 414.

 3. wydawnictwo zwarte – bez podanej osobowej nazwy autora
  Instytucja – rok wydania. Tytuł. Oznaczenie wydania – nr oraz liczba tomów. Miejsce wydania. ISBN – liczba stron.

  Przykłady:

  GUS 2009. Kształcenie dorosłych [Education of adults]. Warszawa. ISBN 978-83-7027-437-5 pp. 128.

  Eurostat 2011. Energy, transport and environment indicators. Brussels. ISBN 978-92-79-21384-7 pp. 218.

 4. rozdział w książce
  Autor/autorzy – rok wydania. Tytuł rozdziału. W: tytuł całej publikacji. Redaktor/redaktorzy. Oznaczenie wydania – nr oraz tom. Miejsce wydania. Wydawca – strony.

  Przykłady:

  KacaE. 2009. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych [The quality of surface and ground waters]. In: Woda na obszarach wiejskich [Water in rural areas].

  Ed. W. Mioduszewski, W. Dembek. Warszawa, Falenty. MRiRW, IMUZ p. 396–402.

  Roszkowski A., Szeptycki A., Chigarew O. 2011. Conditions of technological progress in soil tillage. In: Development trends in soil cultivation and fertilization engineering in the aspect of organic farming standards. Ed. E. Kamiński. Falenty. Wydaw. ITP p. 96–114.

Ad. 2. Wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo)

 1. opisywane w całości
  Tytuł – rok wydania. Oznaczenie tomu/zeszytu/numeru. ISSN – liczba stron.

  Przykłady:
  Woda Środowisko Obszary Wiejskie 2003. T. 3 z. specj.(6). ISSN 1642-8145 pp. 210.

  Perc and Reports. Agriculture and the Environment 2012. Vol. 20. No 4. Spec. issue. ISSN 1095-3779 pp. 20.

 2. artykuł w wydawnictwie ciągłym
  Autor/autorzy – rok. Tytuł artykułu. Tytuł wydawnictwa ciągłego. Oznaczenie tomu/zeszytu/numeru – strony.

  Przykłady:
  Michałek R., Grotkiewicz K. 2010. Miejsce i rola postępu naukowego w warunkach rolnictwa zrównoważonego [The place and role of scientific progress in sustainable agriculture]. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1(67) p. 5–12.

  Mioduszewski W. 2006. Management of water resources in rural areas: the Polish approach. Journal of Water and Land Development. No 10 p. 3–14.

Ad. 3. Akty prawne

Przykłady:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi [Order of the Minister of Environment of 9. September 2002 on soil quality and earth quality standards]. Dz.U. 2002 nr 53 poz. 1358, 1359.

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. OJ L 206 Consolidated version 1.1.2007.

Ad. 4. Normy

Numer normy. Tytuł normy.

Przykłady:
PN-B-06050:1999. Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne [Geotechnique – Earth works – General requirements-.

ISO 31000:2009. Risk management – Principles and guidelines.

Ad. 5. Opis patentowy

Zgłaszający. Tytuł wynalazku. Kraj lub Urząd udzielający - rodzaj dok. patentowego – numer – data wydania dok. cytowanego

Przykłady:
Barszczewski J. Aparat do objętościowego odmierzania świeżej masy próbek gleby. Polska. Opis patentowy [Apparatus for volumetric measurement of fresh weight of soil samples. Poland. Patent description]. PL 190846 B1. Int. Cl8 G01N 33/00; G01N 1/04. Published 28.02.2006 WUP 02/06.

Sekuła R., Leszczyński S., Kaczmarek K. A method of metal arts recovery from waste products or semi-finished products of electric power and electronic industries. European Patent Office. Patent specification EP 1504077 B1. Int. Cl. C10J 3/66(2006.01); C10G 1/02(2006.01); C10B 53/00(2006.01). Appl. no. 03733680.7. Date of filing 16.04.2003. Date of publ. 02.08.3006 WO 2003/093401 (13.11.2003 Gazette 2003/46).

Ad. 6. Dokumenty elektroniczne

 1. elektroniczne wydawnictwa zwarte (książki, bazy danych, programy komputerowe)
  Autor/Autorzy – rok. Tytuł – [nośnik]. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania. Wydawca. [Data dostępu – w przypadku publikacji online]. Adres strony internetowej w przypadku publikacji online. ISBN

  Przykłady:
  Paryska Z., Paryski W.H. 1999. Wielka encyklopedia tatrzańska [The great Tatra Mts. encyclopedia] [CD-ROM]. Warszawa. Wydaw. Nauk. PWN.ISBN 83-7104-009-1.

  Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Vissche L. 2010. Polish yearbook of law and economics [online]. Vol. 1. Warszawa. C.H. Beck. [Access 30.01.2012]. Available at: http://www. ksiegarnia. beck.pl/publikacje-obcojezyczne-podreczniki-jezyki-obce/id7746,Polish-Yearbook-of-Law-and-Economics.-Vol.-1-2010.html. ISBN 978-83-255-2871-3.

  Uman M.F. (ed.) 1993. Keeping pace with science and engineering – case studies in environmental regulation [online]. Washington. Nation. Acad. Press. [Access 30.01.2012]. Available at: http:// www. nap.edu/openbook.php?isbn=0309049385. ISBN 0-309-04938-5.

 2. wydawnictwo zwarte – bez podanej osobowej nazwy autora
  Instytucja – rok. Tytuł – [nośnik]. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania. Wydawca. [Data dostępu – w przypadku publikacji online]. Adres strony internetowej w przypadku publikacji online

  Przykład:
  ClimSoil 2008. Review of existing information on the interrelations between soil and climate change. Final Report [online]. Wageningen. [Access 14.10.2010]. Available at: www.ebookbrowse.com/ climsoil-report-des-2008-pdf-d8409898937

 3. fragmenty w elektronicznej książce, bazie danych lub programie
  Autor/Autorzy – rok. Tytuł rozdziału. Tytuł całej publikacji – [nośnik]. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania. Wydawca. [Data dostępu – w przypadku publikacji online]. Adres strony internetowej w przypadku publikacji online.

  Przykłady:
  Krzywda M. 2008. Wartość pieniądza w czasie [The value of money in time]. In: Krzywda M. Finanse dla każdego [Finances for everybody] [e-book]. Gliwice. Złote Myśli.

  Longsdon G.S., Ratzki T.J. 2007. Filtration of municipal water supplies in the United States. In: Environmental and water resources. Ed. J.R. Rogers [e-book]. Reston. ASCE.

 4. elektroniczne wydawnictwa ciągłe (np. czasopisma)
  Tytuł – rok – [nośnik]. Oznaczenie wydania – tom/zeszyt. [Data dostępu]. [Data dostępu – w przypadku publikacji online]. Adres strony internetowej w przypadku publikacji online. ISSN

  Przykład:
  Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 2007 [online]. Vol. 10. Iss. 1. [Access 20.02.2007]. Available at: http://www.ejpau.media.pl/issues/ volume10/issue1/ index_stitle_sabs. html. ISSN 1505-0297.

 5. artykuły w elektronicznych wydawnictwach ciągłych (np. czasopismach)
  Autor/autorzy – rok. Tytuł artykułu – [nośnik]. Tytuł czasopisma. Oznaczenie wydania – tom/zeszyt. [Data dostępu]. [Data dostępu – w przypadku publikacji online]. Adres strony internetowej w przypadku publikacji online.

  Przykład:
  Chegini G.R., Bashiri B., Ashjaei M. 2010. Measurement of droplet size distribution characteristics of a spray dryer-rotary atomizer using phase Doppler anemometry technique [online]. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 13. Iss. 4. [Access 08.12.2010]. Available at: http://www.ejpau.media.pl/volume13/issue4/art-04.html

 6. biuletyny elektroniczne

  Przykłady:
  PTIR 2006 [online]. Komunikaty Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej [Announcements of the Polish Society of Agricultural Engineering]. Kraków. [Access 11.02.2007]. Available at: http:// www.ptir.org.

  University of Missouri 2008. Permitting an animal operations in Missouri. Commercial Agriculture Program [online]. St. Louis. [Access 30.01.2012]. Available at: http://agebb.missouri.edu/ commag/ permit/index.htm.

Ad. 7. Materiały niepublikowane

Autor/autorzy – rok. Tytuł [źródło informacji]. [Data i miejsce pozyskania informacji].

Przykład:
Ostrowski J. 2010. Modelowanie ocen i kartograficzna prezentacja przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych [Seminarium naukowe "Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii [Modelling the assessments and cartographic presentation of the soil usefulness for growing energetic plants [Scientific seminar "Popularization of R&D studies on renewable energy sources"]]. [21.10.2010 Falenty].

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Journal of Water and Land Development