PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

 

ZASADY ETYCZNE

Wydawnictwo ITP dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Artykuły przekazane do publikacji w czasopiśmie są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.
Poniższe zasady zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors, z którymi można zapoznać się na stronie:
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
Są one również zgodne z zasadami „Kodeksu etyki pracownika naukowego”, który jest dostępny na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf

 1. Obowiązki Autorów
  • Autorstwo pracy
   Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.
  • Ujawnienie i konflikt interesów
   Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.
  • Standardy raportowania badań
   Autorzy artykułów bazujących na oryginalnych badaniach powinni przedstawić dokładny opis wykonywanej pracy, jak i obiektywną dyskusję na temat jej znaczenia. Dane źródłowe powinny być dokładnie zaprezentowane w pracy. Praca powinna zawierać szczegółowe informacje i odwołania, dotyczące możliwości zezwolenia innym na jej wykorzystanie. Fałszywe lub świadomie nieprawdziwe oświadczenia stanowią nieetyczne zachowanie i nie są przez redakcję akceptowane.
  • Dostęp do danych i przechowywanie
   Autorzy mogą być proszeni są o dostarczenie surowych danych wykorzystanych w pracy do oceny redakcyjnej i powinni w każdym przypadku być przygotowani do przechowywania tych danych w rozsądnym czasie po publikacji.
  • Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
   Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.
  • Potwierdzenie źródeł
   Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.
  • Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
   W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym Redakcję.
  • Oryginalność i plagiat
   Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.
  • Ghostwriting
   Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w Redakcji dokumentowane.
 2. Obowiązki redakcji
  • Obowiązki redaktorów
   Redaktorzy znają zasady funkcjonowania czasopisma, w tym sposób postępowania w sytuacji wykrycia nieetycznych praktyk.
  • Decyzje o publikacji
   Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje. Może on konsultować się z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami.
  • Dobór recenzentów
   Redakcja zapewnia właściwy dobór recenzentów, czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu recenzowania (recenzja powinna być merytoryczna).
  • Poufność
   Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.
  • Dyskryminacja
   W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega obowiązującego prawa.
  • Ujawnienie i konflikt interesów
   Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.
 3. Obowiązki Recenzentów
  • Decyzje redakcyjne
  • Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy. 
  • Informacja zwrotna
   Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
  • Standardy obiektywności
   Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
  • Poufność
   Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
  • Anonimowość
   Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.
  • Ujawnienie i konflikt interesów
   Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
  • Potwierdzenie źródeł
   Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56