PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rozprawy i monografie

 

nr 46 (2017)
Eugeniusz Karol Chyłek, Janusz Ostrowski: Biogospodarka - regionalne preferencje rozwoju na obszarach produkcyjnych rolnictwa w Polsce; Bioeconomy - regional development preferences in production areas of agriculture in Poland


Do cytowania:
Chyłek E.K., Ostrowski J. 2017. Biogospodarka - regionalne preferencje rozwoju na obszarach produkcyjnych rolnictwa w Polsce [Bioeconomy - regional development preferences in production areas of agriculture in Poland]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 46. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-26-0 ss. 215.
nr 45 (2016)
Janusz Ostrowski, Agnieszka Gutkowska: Modelowanie oceny alternatywnego zagospodarowania zmeliorowanych gruntów ornych pod uprawę roślin energetycznych; Assessment modeling of alternative use of meliorated arable land for the cultivation of energy crops

Do cytowania:
Ostrowski J., Gutkowska A. 2016. Modelowanie oceny alternatywnego zagospodarowania zmeliorowanych gruntów ornych pod uprawę roślin energetycznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 45. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-22-2 ss. 176.
nr 44 (2016)
Efektywne sposoby produkcji pasz objętościowych na łąkach i pastwiskach w zróżnicowanych warunkach siedliskowych Polski i Rosji
Red. Jerzy Barszczewski, Władimir Michajłowicz Kosołapow

Do cytowania:
Barszczewski J., Kosołapow W. M. (red.) 2016. Efektywne sposoby produkcji pasz objętościowych na łąkach i pastwiskach w zróżnicowanych warunkach siedliskowych Polski i Rosji. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 44. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-27-5 ss. 306.
nr 43 (2016)
Janusz Ostrowski, Leszek Łabędzki: Nadmiary wody opadowej a niedotlenienie gleb ornych Polski; Excess rainwater and hypoxia of arable soils in Poland

Do cytowania:
Ostrowski J., Łabędzi L. 2016. Nadmiary wody opadowej a niedotlenienie gleb ornych Polski. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 43. Falenty. Wy-daw. ITP. ISBN 978-83-65426-17-8 ss. 121.
nr 42 (2016)
Janusz Ostrowski: Glebowo-wodne uwarunkowania i bilansowanie przestrzennych potrzeb melioracji gruntów ornych z zastosowaniem techniki komputerowej; Soil and water determinants and balancing spatial requirements for arable land reclamation with the use of computer technique

Do cytowania:
Ostrowski J. 2016. Glebowo-wodne uwarunkowania i bilansowanie przestrzennych potrzeb melioracji gruntów ornych z zastosowaniem techniki komputerowej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 42. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-14-7 ss. 176.
nr 41 (2015)
Edmund Kaca:
Podstawy metodyczne obliczeń w programowaniu rozwoju melioracji wodnych (Aspekty rzeczowo-kosztowe); The methodological basis for calculations in programming of the land reclamation development (Material and cost aspects)
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP

Do cytowania:
Kaca E. 2015. Podstawy metodyczne obliczeń w programowaniu rozwoju melioracji wodnych. Aspekty rzeczowo-kosztowe. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 41. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-00-0 ss. 108.

nr 40 (2015)
Racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w polsce w różnych warunkach glebowych i systemach gospodarowania; Rational utilisation of production potential of permanent grasslands in polish in various soil conditions and systems of management
Redakcja naukowa: Jerzy Barszczewski
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP

Do cytowania:
Barszczewski J. (red.) 2015. Racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w Polsce w różnych warunkach glebowych i systemach gospodarowania. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 40. ISBN 978-83-62416-90-5 ss. 233.
nr 39 (2015)
Stanisław Twardy, Marek Kopacz:
Funkcje trwałych użytków zielonych w obszarach górskich - studium nad rolnośrodowiskowym znaczeniem tuz - na podstawie badań w zlewni górnego Dunajca oraz potoku Grajcarek; Functions of permanent grasslands in mountain areas - study on agri-environmental importance of permanent grasslands - based on research carried out in basins of upper Dunajec river and Grajcarek stream
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
Do cytowania:
Twardy S., Kopacz M. 2015. Funkcje trwałych użytków zielonych w obszarach górskich. Studium nad rolnośrodowiskowym znaczeniem TUZ – na podstawie badań w zlewni górnego Dunajca oraz potoku Grajcarek. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 39. ISBN 978-83-62416-87-5 ss. 158.
nr 38 (2015)
Rozwój melioracji i gospodarowania wodą w świetle wojewódzkich opracowań strategicznych; Development of melioration and water management in view of provincial strategic plans

Redakcja naukowa: Edmund Kaca
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP

Do cytowania:
Kaca E. (red.) 2015. Rozwój melioracji i gospodarowania wodą w świetle wojewódzkich opracowań strategicznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 38. ISBN 978-83-62416-85-1 ss. 313.
nr 37 (2014)
Uwarunkowania rozwoju melioracji wodnych w Polsce
Redakcja naukowa: Edmund Kaca
Falenty 2014, Wydawnictwo ITP



Do cytowania:
Kaca E. (red.) 2014. Uwarunkowania rozwoju melioracji wodnych w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 37. ISBN 978-83-62416-84-4 ss. 195.
nr 36 (2013)
Maria Strzelczyk:
Struktura i właściwości odpadów komunalnych z gospodarstw wiejskich w aspekcie możliwości ich przetwarzania i przepisów prawnych; Structure and properties of municipal wastes from rural households in the aspect of the possibilities of their processing and legal regulations
Falenty 2013, Wydawnictwo ITP - cena 23,81 zł

Do cytowania:
Strzelczyk M. 2013. Struktura i właściwości odpadów komunalnych z gospodarstw wiejskich w aspekcie możliwości ich przetwarzania. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 36. ISBN 978-83-62416-60-8 ss. 113.
nr 35 (2013)
Irena Burzyńska:
Migracja składników mineralnych i węgla organicznego do wód gruntowych w warunkach zróżnicowanego użytkowania łąk na glebach mineralnych; Migration of inorganic components and organic carbon to ground waters at different use of meadows on mineral soils
Falenty 2013, Wydawnictwo ITP - cena 23,81 zł

Do cytowania:
Burzyńska I. 2013. Migracja składników mineralnych i węgla organicznego do wód gruntowych w warunkach zróżnicowanego użytkowania łąk na glebach mineralnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 35. ISBN 978-83-62416-57-8 ss. 92
nr 34 (2012)
Marcin Bukowski:
Efektywność ekonomiczna produkcji energii w małych elektrowniach wodnych; Economic efficiency of energy production in small-scale hydropower stations
Falenty 2012, Wydawnictwo ITP - cena 33,33 zł


Do cytowania:
Bukowski M. 2010. Efektywność ekonomiczna produkcji energii w małych elektrowniach wodnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 34. ISBN 978-83-62416-49-3 ss. 196.
nr 33 (2012)
Janusz Ostrowski:

Wybrane zagadnienia kartografii gleb w Polsce
Falenty 2012, Wydawnictwo ITP
- cena 28,57 zł




Do cytowania:
Ostrowski J. 2012. Wybrane zagadnienia kartografii gleb. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 33. ISBN 978-83-62416-40-0 ss. 146.
nr 32 (2011)
Jan Szajda:
Wpływ potencjału wody w glebie na ewapotranspirację i plonowanie użytków zielonych na glebach torfowo-murszowych i murszowatych w warunkach suszy meteorologicznej
Falenty 2011, Wydawnictwo ITP - cena 14,29 zł

Do cytowania:
Szajda J. 2011. Wpływ potencjału wody w glebie na ewapotranspirację i plonowanie użytków zielonych na glebach torfowo-murszowych i murszowatych w warunkach suszy meteorologicznej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 32. ISBN 978-83-62416-31-8 ss. 62.
nr 31 (2011)
Marek Kopacz:
Zmienność obciążenia składnikami nawozowymi rolniczych obszarów karpackich w kontekście przeobrażeń strukturalno-przestrzennych
Falenty 2011, Wydawnictwo ITP
- cena 23,81 zł

Do cytowania:
Kopacz M. 2011. Zmienność obciążenia składnikami nawozowymi rolniczych obszarów karpackich w kontekście przeobrażeń strukturalno-przestrzennych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 31. ISBN 978-83-62416-32-5 ss. 122.
nr 30 (2011)
Sergiusz Jurczuk:
Melioracyjne uwarunkowania zachowania materii organicznej w użytkowanych łąkowo glebach pobagiennych
Falenty 2011, Wydawnictwo ITP
- cena 25 zł


Do cytowania:
Jurczuk S. 2011. Melioracyjne uwarunkowania zachowania materii organicznej w użytkowanych łąkowo glebach pobagiennych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 30. ISBN 978-83-62416-27-1 ss. 81.
nr 29 (2011)
Andrzej Sapek:
Azot w opadzie atmosferycznym, Obecny stan wiedzy
Falenty 2011, Wydawnictwo ITP
- cena 25 zł



Do cytowania:
Sapek A. 2011. Azot w opadzie atmosferycznym. Obecny stan wiedzy. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 29. ISBN 978-83-62416-24-0 ss. 105.
nr 28 (2010)
Antoni Kuźniar:
Rozkład przestrzenny rolniczo-klimatycznego bilansu wodnego w dorzeczu Górnej Wisły wyznaczonego z zastosowaniem metody Penmana-Monteitha (FAO-56)
Falenty 2010, Wydawnictwo ITP - cena 30 zł

Do cytowania:
Kuźniar A. 2010. Rozkład przestrzenny rolniczo-klimatycznego bilansu wodnego w dorzeczu górnej Wisły wyznaczonego z zastosowaniem metody Penmana-Monteitha (FAO-56). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 28. ISBN 978-83-62416-01-1 ss. 103.
nr 27 (2010)
Ewa Jędryka:
"Przepławki w korytach małych cieków nizinnych. Rozwiązania konstrukcyjne i ocena prawidłowości działania" - cena 30 zł



Do cytowania:
Jędryka E. 2010. Przepławki w korytach małych cieków nizinnych. Rozwiązania konstrukcyjne i ocena prawidłowości działania. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 27. ISBN 978-83-62416-02-8 ss. 85.

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56