PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

NUMERY ARCHIWALNE (do 2009 r.)

Inne

Woda na obszarach wiejskich
Wydawnictwo IMUZ
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - cena 60 zł
ISBN 978-61875-09-3
Wszystko, co warto wiedzieć o wdrażaniu dyrektywy azotanowej w Polsce
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Warszawa 2008
M. Fabianowicz (2009): Śladami Bitwy pod Raszynem 1809. Miejsca pamięci narodowej.
Wydawnictwo IMUZ - Falenty  (10 zł)
Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 roku.
Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, Warszawa 2009
Dostępne w ODR Radom
Janina Fatyga - Dwie wsie-jedna rzeka-trzy narody. T. I Mostowice. 2009, - cena 50 zł,
Do nabycia:
Wydawnictwo IMUZ w Falentach oraz
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., 
00-695 Warszawa, ul. J. Pankiewicza 3,
Tel. (0-22) 21 32 702; waip@waip.com.pl

J. Ostrowski, L. Łabędzki, W. Kowalik, E. Kanecka-Geszke, W. Kasperska-Wołowicz, K. Smarzyńska, E. Tusiński: Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce. Red naukowa: J. Ostrowski, L. Łabędzki
(90 zł)

M. Borys, K. Mosiej (2008 r.): Oceny stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych
Wydawnictwo IMUZ - Falenty (20 zł)
Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych, red. naukowa: J. Barszczewski
Wydawnictwo IMUZ - Falenty (25 zł)   - nakład wyczerpany
M. Borys (2007r.): Wytyczne wykonywania okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego
Wydawnictwo IMUZ - Falenty (8 zł) -wytyczne nieaktualne
Aktualne wytyczne - procedury/nr_124_8_2008.htm
M. Borys, K. Mosiej, M. Topolnicki (2006 r.): Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach o podłożu wałów przeciwpowodziowych Wydawnictwo IMUZ - Falenty (15 zł) - nakład wyczerpany
E. Jędryka (2006 r.): Proekologiczne budowle wodne. Poradnik. Wydawnictwo IMUZ, Falenty (15 zł)
S. Twardy, M. Kopacz, J. Barszczewski, Z. Wasilewski (2006 r.): Działania Wspólnoty Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (PROW 2004-2006)
Wydawnictwo IMUZ - Falenty (25 zł)
A. Jaguś, S. Twardy (2006 r.): Wpływ zróżnicowanego użytkowania łąki górskiej na plonowanie runi i cechy jakościowe odpływających wód
Wydawnictwo IMUZ - Falenty - Kraków (20 zł)
W. Mioduszewski (2006 r.): Małe zbiorniki wodne
Wydawnictwo IMUZ - Falenty (25 zł)  - nakład wyczerpany
M. Borys (2006 r.): Metody modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych technik i technologii
Wydawnictwo IMUZ - Falenty (25 zł)  - nakład wyczerpany
Durkowski T., Wesołowski P. (2004): Stosowanie nawozów naturalnych (gnojówki i obornika) na użytkach rolnych.
Falenty. Wydaw. IMUZ.
T. Durkowski, P. Wesołowski: Sposoby gromadzenia nawozów naturalnych a ochrona jakości zasobów wodnych na obszarach wiejskich (zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych) - Materiały edukacyjne
Szczecin, 2004 (3 zł)
T. Durkowski, P. Wesołowski, T. Woroniecki: Dopływ zanieczyszczeń do jeziora Miedwie z jego bezpośredniej zlewni oraz możliwości ich ograniczenia. red. naukowa - T. Durkowski, J. Pawlik-Dobrowolski, Wydawnictwo IMUZ, Falenty-Szczecin 2004 - nakład wyczerpany
S. Jurczuk, J. Lipiński, B. Bem-Bajena, A. Łempicka, J. Pawlik-Dobrowolski (2004 r.): Nawadnianie podsiąkowe jako podstawa zwiększenia retencji wodnej małych dolin rzecznych. Wydawnictwo IMUZ - Falenty (8 zł) - nakład wyczerpany
E. Jędryka (2003 r.): Renaturyzacja małych cieków nizinnych. Wydawnictwo IMUZ - Falenty (10 zł) - nakład wyczerpany
Kształtowanie się elementów obiegu materii w systemach stawów o funkcji gospodarczej i ekologicznej - pod redakcją: J. Pawlika-Dobrowolskiego i A. Łempickiej. Wydawnictwo IMUZ - Falenty 2003 (12 zł)
Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie" - streszczenia referatów i wystąpienia na uroczystej sesji Rady Naukowej IMUZ. Wydawnictwo IMUZ - Falenty, 24-25 listopada 2003
J. Barszczewski, M Fabianowicz, B. Huflejt, A. Wasilewski (2003 r.) - red. naukowa J. Barszczewski: Rezerwat przyrody "Stawy Raszyńskie". Walory przyrodnicze i historyczne. Przewodnik. - (10zł)
W. Mioduszewski (2003 r.): Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Poradnik. Wydawnictwo IMUZ - Falenty  - cena 15 zł - nakład wyczerpany
M. Borys, K. Mosiej (2003 r.): Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych. Wydawnictwo IMUZ - Falenty  - nakład wyczerpany
Zasady produkcji i wykorzystania pasz łąkowo-pastwiskowych jako bezpiecznego ogniwa w łańcuchu pokarmowym. - red. nauk.: H. Jankowska-Huflejt, J. Zastawny
Wydawnictwo IMUZ - Falenty 2003 (15 zł)
W. Mioduszewski, E. P. Querner (2002 r.): Hydrological system analysis in the valley of Biebrza river, Wydawnictwo IMUZ - Falenty - nakład wyczerpany
M. Borys, K. Mosiej, J. Czartoryski, P. Filipowicz (2002 r.): Wytyczne stosowania odpadów pogórniczych z kopalni BOGDANKA do budowy wałów przeciwpowodziowych i innych budowli hydrotechnicznych, Wydawnictwo IMUZ - Falenty- cena 10 zł - nakład wyczerpany
S. Twardy, M. Kopacz, A. Jaguś (2002 r.): Charakterystyka przyrodnicza zlewni Grajcarka ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego i użytkowania terenu Wydawnictwo IMUZ Falenty-Kraków - nakład wyczerpany
Zagospodarowanie doliny Iłżanki w aspekcie aktywizacji turystyki Wydawnictwo IMUZ Falenty-Kraków 2002 r. - nakład wyczerpany
S. Jagła, S. Kopeć, R. Kostuch, A. Misztal, J. Ostrowski, H. Żywotko (2002 r.): Użytki ekologiczne w terenach górskich. Wydawnictwo IMUZ Falenty-Kraków  - nakład wyczerpany
H. Jankowska-Huflejt, J. Zastawny (2001) - red. naukowa: Niskonakładowa produkcja rolnicza z wykorzystaniem pasz z użytków zielonych w Karpatach Polskich. Wydawnictwo IMUZ - Falenty - cena 20 zł
S. Twardy, R. Kostuch (2001 r.) Charakterystyka obszarów wiejskich w zlewni Iłżanki. Wydawnictwo IMUZ Falenty-Kraków - nakład wyczerpany
Pr. zbiorowa pod red. S. Twardego (2001 r.):Trwała okrywa roślinna jako podstawa zrównoważonego rozwoju rolnictwa w zlewniach karpackich. Materiały z konferencji naukowej. 9-11 paˇdziernika 2001 r. Stacja Badawcza Jaworki - nakład wyczerpany
S. Twardy, R. Kostuch (2001 r.) Charakterystyka przyrodnicza zlewni Iłżanki ze szczególnym uwzględnieniem użytków zielonych. - nakład wyczerpany
J. Fatyga, A. Górecki (2001 r.): Kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach (cena 40 zł)
W. Mioduszewski (2000 r.): Some aspects of water management in the valley of Biebrza River (cena 30 zł)
W. Mioduszewski (1999 r.): Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym (cena 25 zł) - nakład wyczerpany
St. Twardy, R.G. Hamnett (2000 r.): Niskonakładowe sposoby wypasu owiec w Karpatach Polskich (cena 5 zł)
J. Zastawny, R.G. Hamnett, H. Jankowska-Huflejt (2000 r.): Zakiszanie runi łąkowej (cena 5 zł)
M. Fabianowicz (2001 r.): Falenty. Bibliografia (cena 15 zł)
M. Fabianowicz (1999 r.): Falenty. Zarys historyczny (cena 10 zł)
Wesołowski P., Durkowski T., Kowalczyk J. (1998): Nawożenie gnojówką gruntów ornych i trwałych użytków zielonych.
Falenty. Wydaw. IMUZ.
R. Walewski (1998 r.): Jaworki. Mały przewodnik po okolicy (cena 10 zł)
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych - Zeszyt 459 (1998 r.) - Woda w obszarach wiejskich (cena 15 zł)
Jankowska-Huflejt, Paluch B., Zastawny J. (1996): Przyczyny strat składników pokarmowych w procesie zbioru i konserwacji pasz z użytków zielonych.
Falenty. Wydaw. IMUZ.
Podstawy typologicznego podziału użytków zielonych i zasady ich inwentaryzacji. (1996).
Falenty. Wydaw. IMUZ.
Praca zbiorowa (1992 r.): Ochrona przed powodzią (cena 10 zł)

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56