PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess


stała wkładka w kwartalniku Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
(8 pkt. - w rankingu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

2017

1/2017:

 • Z. Brogowski, I. Burzyńska, A. Eymontt, K. Wierzbicki: Możliwości wykorzystania osadów dennych w rolnictwie (Possible use of bottom sediments in agriculture)

2016

1/2016:

 • E. Kaca: Metodyka i przykłady wyników obliczeń zakresu i kosztów prac utrzymaniowych w programowaniu rozwoju melioracji wodnych w skali kraju, województw w polsce (the methodology and examples of the extent calculations results and maintenance work cost in the programming of the reclamation development in poland and provinces)
 • W. Mioduszewski: Małe budowle piętrzące a gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Small water structures as tool for water management in agriculture)

2/2016:

 • R. Gamrat, P. Burczyk, M. Gałczyńska: Rowy melioracyjne jako ostoje bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym (Drainage ditches as refuges for biodiversity in the agricultural landscape)

3/2016:

 • P. Wesołowski, A. Brysiewicz: Wpływ gnojówki bydlęcej na wielkość plonu siana z łąki położonej na glebie torfowo-murszowej oraz skład chemiczny wód gruntowych (The influence of bovine manure on the yield of hay from a meadow located on peat-muck and chemical composition of groundwater)
 • Wykaz patentów uzyskanych w 2015 r. w pionie agro-środowiskowym ITP. Wykaz opinii ITP o nawozach wydanych w 2015 r. Wykaz aprobat technicznych ITP wydanych w 2015 r.

4/2016:

 • Sz. L. Dąbkowski, A. Kula, P. Szymczuk: Koszty prac utrzymaniowych wód (cieków naturalnych) istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w latach 2009-2014 (Costs of works aimed at maintenance of water (watercourses) essential for regulation of water for agriculture purposes over the period 2009-2014)

2015

Nr 1

 • Z. Wasilewski: Ekstensywne użytkowanie łąk dolinowych a ich walory przyrodniczo-produkcyjne
 • A. Sapek: Udział rolnictwa we wnoszeniu azotu rzekami z Polski do Bałtyku

Nr 2

 • P. Wesołowski, K. Szydłowski: Ocena terminów wałowania łąk użytkowanych rolniczo położonych na glebach torfowo-murszowych
 • P. Burczyk, M. Gałczyńska, R. Gamrat: Zmiany zawartości związków azotu w wodach gruntowych i powierzchniowych powstające w wyniku działalności rolniczej

2014

Nr 1

 • L. Nadolna, A. Paszkiewicz-Jasińska: Realizacja programu rolnośrodowiskowego I i II edycji w powiecie wałbrzyskim pod kątem dostosowania do specyfiki Sudetów

Nr 2

 • J. Lipiński: Prognostyczna ocena ekonomicznej efektywności drenowania na przykładzie obiektu Helenów

Nr 3

 • P. Wesołowski: Wpływ gnojówki bydlęcej i nawozów mineralnych (NPK) na produkcyjność łąk użytkowanych rolniczo
 • Z. Wasilewski, L. Nadolna: Wypas jako narzędzie ochrony przyrodniczo cennych użytków zielonych

Nr 4

 • Sz. L. Dąbkowski, E. Jędryka: Propozycja dotycząca rozszerzenia ewidencji melioracyjnej o część „Informacje ogólne o cieku wodnym”
 • K. Rawicki, A. Marciniak: Ocena zanieczyszczenia płytkich wód gruntowych związkami azotu i fosforu w pobliżu miejsc składowania nawozów naturalnych

2013

Nr 1

 • P. Wesołowski: Stosowanie nawozów naturalnych na użytkach zielonych

Nr 2

 • F. Misiewicz: Normalizacja w melioracjach
 • S. Twardy, M. Kopacz, R. Kurnicki: Informacja o projekcie SaLMar realizowanym w ramach polsko-niemieckiej współpracy naukowo-badawczej w zakresie zrównoważonego użytkowania zlewni zbiorników wodnych

Nr 3

 • E. Kaca, Strategiczna analiza SWOT Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z wykorzystaniem metody AHP
 • K. Gotłas: Stan techniczny urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Dobra

Nr 4

 • S. Pietrzak, Ł. Wojcieszak: Metody ograniczania dopływu zanieczyszczeń rolniczych do Bałtyku wynikające z realizacji projektu Baltic Compass
 • T. Liziński, A. Wróblewska: Stan i perspektywy Programu „Kompleksowe Zabezpieczenie Powodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”

2012

Nr 1

 • J. Klugiewicz, I. Klugiewicz: Urządzenia do sondowań i poboru próbek miękkich gruntów
 • Wykaz opinii ITP o nawozach wydanych w 2011 r.
 • Wykaz Aprobat Technicznych ITP wydanych w 2011 r.
 • Wykaz zgłoszeń patentowych w 2011 r. w ITP
 • P. Wesołowski: Porównanie wpływu saletry wapniowej i amonowej na produkcyjność łąki pobagiennej

Nr 2

 • A. Sapek, B. Sapek: Biopaliwa a środowisko

Nr 3

 • A.Sapek, B. Sapek: Wnoszenie składników nawozowych z opadem atmosferycznym na powierzchnię Ziemi

Nr 4

 • Z. Wójcicki: Modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych
 • P. Burczyk, A. Marciniak: Wstępne rozpoznanie emisji podtlenku azotu i metanu z gleb organicznych w otoczeniu jeziora Miedwie

2011

Nr 1

 • T. Barszczak: Rolnictwo w gospodarce i ochronie środowiska - wybrane elementy
 • Studia podyplomowe: Powodzie i susze - występowanie, zapobieganie, likwidacja skutków

Nr 2

 • P. Wesołowski, A. Brysiewicz, K. Formicki: Wpływ stosowania aeratora pulweryzacyjnego na zmiany jakościowe wody w jeziorze Resko Górne
 • F. Misiewicz: Wykaz zgłoszeń patentowych w 2010 r. w ITP. Wykaz Aprobat Technicznych ITP wydanych w 2010 r. Wykaz opinii ITP o nawozach wydanych w 2010 r.

Nr 3

 • Z. Wasilewski: Specyfika siedlisk pobagiennych i ich przydatność do wypasu bydła
 • E. Metera, T. Sakowski, J. Barszczewski, B. Wróbel: Ocena sezonowej zmienności zbilansowania dawek pokarmowych bazujących na paszach objętościowych jako źródle białka oraz wydajności mlecznej krów

Nr 4

 • P. Wesołowski, A. Brysiewicz, K. Formicki: Ocena jakości wody w jeziorze Starzyc
 • Z. Wasilewski: Pastwiskowe żywienie krów mlecznych – stan obecny i perspektywy
 • R. Łyszczarz, B. Tabisz, L. Kachniarz: Mieszanki trawiasto-motylkowate i ich znaczenie w bilansie paszowym wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego

2010

Nr 1

 • F. Misiewicz: Nowe materiały i wyroby stosowane w budownictwie wodno-melioracyjnym w świetle wydanych aprobat technicznych w IMUZ Falenty

Nr 2

 • E. Kaca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy nową jednostką powstałą z połączenia IBMER i IMUZ
 • F. Misiewicz: Wykaz Opinii IMUZ o nowych nawozach wydanych w 2009 r.
 • F. Misiewicz: Zgłoszenia patentowe IMUZ w 2009 r.
 • W. Mioduszewski, M. Przychodzka: Współpraca biznesu, sektorów środowiskowego i rolniczego w celu ochrony Morza Bałtyckiego i rozwoju rolnictwa w regionie

Nr 3

 • H. Jankowska-Huflejt: Stan i możliwości poprawy gospodarki łąkowo-pastwiskowej w gospodarstwach ekologicznych w świetle badań realizowanych w IMUZ
 • J. Ostrowski, A. Gutkowska: Przegląd tematyki prac publikowanych w czasopiśmie "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" w latach 2008-2009

Nr 4

 • J. Barszczewski, W. Burs, M. Szatyłowicz: Efekty podsiewu łąki trwałej koniczyną łąkową
 • Komunikat o konferencji naukowej pt. Torfowiska a człowiek
Informator IMUZ - archiwum

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56