PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

NUMERY ARCHIWALNE (do 2009 r.)

Informator IMUZ
stała wkładka w kwartalniku "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie"
Wykaz opublikowanych artykułów

Rok 2009

Nr 1

 • A. Niczyporyk, H. Jankowska-Huflejt: Wpływ różnorodnego użytkowania zlewni na zawartość składników mineralnych w roślinach na obrzeżach rzeki i je wodach odpływowych na przykładzie rzeki Perebel F. Misiewicz: Wykaz aprobat technicznych IMUZ opracowanych w 2008 r. i Wykaz opinii o nawozach wydanych przez IMUZ w 2008 r.

Nr 2

 • J. Fatyga, A. Górecki, M. Żyszkowska: Zasoby informacji przestrzennych w regionie Sudetów

Nr 3

 • S. Pietrzak, I. Burzyńska, M. Przychodzka: Podsumowanie konferencji "Rozpraszanie azotu i fosforu z rolnictwa do środowiska w Polsce

Nr 4

 • J. Mikołajczak, B. Wróbel, A. Baranowski, A. Górska: Pasze genetycznie modyfikowane - czy mogą być alternatywą dla pasz z trwałych użytków zielonych?

 

Rok 2008

Nr 1

 • I. Lubbe, E. Szymczak: "Trzecia Konferencja Naukowa >>Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie<<"

Nr 2

 • E. Kaca, T. Durkowski: "50-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Piotra Wesołowskiego" F. Misiewicz: "Wykaz aprobat technicznych IMUZ wydanych w 2007 r."

Nr 3

 • Z. Wasilewski: "Produkcyjność pastwisk w warunkach intensywnego i ekstensywnego ich użytkowania" H. Jankowska-Huflejt: "Stan melioracji i trwałych użytków zielonych na tle potrze produkcji zwierzęcej i ochrony środowiska oraz priorytetów PROW na lata 2007-2013" J. Barszczewski, E. Kaca, R. Wojda: "Konferencja naukowo-techniczna w IMUZ Falenty >>Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych<<"

Nr 4

 • E. Kaca: "Rolnictwo a zanieczyszczenie wód w Polsce w aspekcie wdrażania Dyrektywy Azotanowej oraz działań PROW . Sprawozdanie z konferencji" J. Rotko: "Wdrażanie dyrektywy azotanowej 91/676/EWG w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości"

 

Rok 2007

Nr 1

 • E. Kaca, J. Lipiński: "Marszałkowskie służby melioracyjne w obliczu wyzwań i planowanej reorganizacji" W. Mioduszewski: "Przyjazne środowisku budowle piętrzące na małych ciekach" W. Dembek, K. Brzezińska, Z. Oświęcimska-Piasko, A. Klisowska: "Udział IMUZ w pracach nad sposobami ochrony łąk i pastwisk w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 i systemem informacji przestrzennej o mokradłach Polski" G. Roczek, L. Łabędzki: "Zapobieganie skutkom suszy w rolnictwie - Ogólnopolska konferencja w Ciechocinku" F. Misiewicz: "Aprobaty techniczne wydane w 2006 r."

Nr 2

 • R. Moraczewski, H. Jankowska-Huflejt: "Niektóre problemy w wykorzystaniu trwałych użytków zielonych (TUZ) w produkcji w gospodarstwach ekologicznych"

Nr 3

 • E. Kaca:"Gospodarka wodna w rolnictwie w warunkach niedoboru wody" J. Prokopowicz, H. Jankowska-Huflejt: "Analiza skutków zmeliorowania trwałych użytków zielonych w dolinie otoczonej lessami po 45 latach ich użytkowania"

Nr 4

 • Ł. Trojanowski: "Analiza transformacji fali wezbraniowej w małym zbiorniku wodnym" L. Łabędzki: "Gospodarowanie zasobami na przykładzie wód powierzchniowych w warunkach suszy na przykładzie Regionu Noteci Górnej" M. Borys, E. Kaca: "Informacja o podpisaniu przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach oraz Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej w Warszawie wspólnego oświadczenia i porozumienia o współpracy na rzecz bezpieczeństwa budowli piętrzących i przeciwpowodziowych"

 

Rok 2006

Nr 1

 • S. Drupka: "Przewidywane przeobrażenia w dolinowych systemach melioracyjnych w perspektywie 10-20 lat" F. Misiewicz: "Aprobaty techniczne IMUZ wydane w 2005 r." E. Kaca: "Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi w świetle publikacji GUS"

Nr 2

 • W. Dembek, N. Dobrzyńska: "Doświadczenia z wdrażania >Krajowego programu rolno-środowiskowego< jako podstawa jego optymalizacji" I. Dirksen, W. Mioduszewski: "Krótka historia ochrony przed powodzią Niziny Walichnowskiej" J. Prokopowicz, P. Wesołowski: "Ocena gospodarcza różnych technologii stosowania gnojówki bydlęcej na łąkach położonych na glebach torfowo-murszowych"

Nr 3

 • S. Twardy: "Zasady dofinansowania rolnictwa na obszarze Karpat" F. Misiewicz: ""Aprobaty technicznie - wymagania prawne i stan obecny" Sapek, A. Sapek: "Nagromadzenie składników nawozowych w glebie i wodzie gruntowej z zagrody i jej otoczenia w gospodarstwach demonstracyjnych w dwóch gminach województwa kujawsko-pomorskiego"

Nr 4

 • B. Sapek, A. Sapek : "Nagromadzenie składników nawozowych w glebie i w wodzie gruntowej z terenu zagrody i jej otoczenia w gospodarstwach demonstracyjnych województwa mazowieckiego"
 • P. Wesołowski, J, Kowalczyk: "Zasady stosowania nawozów naturalnych (organicznych) na trwałe użytki zielone"
 • S. Twardy, M. Kopacz: "Równoważenie gospodarowania wodą i przestrzenią rolniczą na obszarach karpackich"
 • E. Kaca, H. Jankowska-Huflejt: "Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych w zrównoważonym kształtowaniu środowiska - informacja o problematyce odbytych konferencji"

 

Rok 2005

Nr 1

 • T. Liziński, M. Augustyniak "Wodno-glebowe uwarunkowania uprawy wierzby energetycznej" S. Drupka: "Informacja o możliwych zastosowaniach lewarów hydraulicznych w urządzeniach i budowlach wodno-melioracyjnych" J. Ostrowski: "Prace badawczo-rozwojowe i ważniejsze osiągnięcia naukowo-wdrożeniowe IMUZ w latach 2000-2004" F. Misiewicz: "Aprobaty techniczne IMUZ wydane w 2004 r."

Nr 2

 • I. Szewczyk: "Ekologiczna produkcja zwierzęca w świetle istniejących uregulowań prawnych" Z. Kowalewski: "Wykorzystanie energii jako elementu rozwoju energetyki odnawialnej"

Nr 3

 • L. Łabędzki, H. Jankowska-Huflejt: "Aktualna problematyka badawczo-rozwojowa objęta pracami opublikowanymi w czasopiśmie >Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie<" P. Wesołowski, T. Durkowski: "Wykorzystanie gnojówki i obornika w nawożeniu użytków rolnych" Z. Wasilewski: "Realne możliwości wykorzystania różnych siedliskowo użytków zielonych do wypasu zwierząt"

Nr 4

 • H. Jankowska-Huflejt, B. Wróbel, A. Gukowska, W. Burs: "Czynniki kształtujące trwałość użytków zielonych" J. Zastawny, H. Jankowska-Huflejt, J. Prokopowicz: "Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw ekologicznych z dużym udziałem użytków zielonych" L. Nadolna:",Zagrożenia i ochrona użytków zielonych w Sudetach" J. Janecki: "Użytki zielone w wiejskim krajobrazie"

 

Rok 2004

Nr 1

 • I. Czaplak, E. Szymczak: "Złoty Jubileusz" Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych P. Wesołowski: Wpływ nawożenia gnojowicą na zawartość składników mineralnych w wodach gruntowych F. Misiewicz: Aprobaty techniczne IMUZ wydane w 2003 roku H. Jankowska-Huflejt, R. Moraczewski: Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Polsce

Nr 2

 • J. Zastawny, G. Bernatowicz: Krajowe i unijne regulacje prawne produkcji suszu z zielonek S. Drupka: Tereny rezerw rozwojowych (TRR) jako element obszarów trwałej zieleni R. Moraczewski, H. Jankowska-Huflejt: Dotacje na utrzymanie ekstensywnych łąk i pastwisk

Nr 3

 • M. Borys, J. Rycharska: Analiza stanu wałów przeciwpowodziowych oraz zakresu wykonywania okresowych ocen ich stanu technicznego T. Szymczak, C. Szelenbaum: Wpływ urbanizacji na wezbrania opadowe na przykładzie małej zlewni nizinnej

Nr 4

 • S. Drupka: Nowy typ uniwersalnej zastawki melioracyjnej samosterującej się hydraulicznie do poprawienia gospodarki wodnej w systemach melioracyjnych B. Wróbel, H. Jankowska-Huflejt, J. Zastawny: Porównanie chowu bydła w gospodarstwach ekologicznych w Polsce na tle gospodarstw konwencjonalnych

 

Rok 2003

Nr 1

 • F. Misiewicz: 10 pytań i odpowiedzi dotyczących aprobat technicznych F. Misiewicz: Aprobaty techniczne IMUZ wydane w 2002 roku J. Ostrowski: Czasopismo "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" - profil merytoryczny na tle tematycznej struktury opublikowanych prac H. Jankowska-Huflejt, R. Moraczxewski, J. Zastawny: Stan i wykorzystanie użytków zielonych w Polsce J. Zastawny, H. Jankowska-Huflejt: Znaczenie pasz z użytków zielonych w ograniczeniu zagrożeń zdrowotnych zwierząt i ludzi

Nr 2

 • J. Zastawny: Osiemdziesięciolecie życia i pracy Pana Profesora dra hab. inż. Romana Moraczewskiego T. Szymczak, C. Szelenbaum: Badania odpływu podpowierzchniowego w zlewni górnej Mławki

Nr 3

 • J. Fatyga, M. Wiatkowski: Rola małych eksperymentalnych zlewni w badaniach hydrologicznych w Sudetach W. Mioduszewski: Gospodarka wodna w rolnictwie na III Światowym Forum Wodnym

Nr 4

 • E. Kaca: Pięćdziesięciolecie Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach R. Moraczewski, H. Jankowska-Huflejt: Perspektywy wykorzystania trwałych użytków zielonych po wejściu Polski do Unii Europejskiej

 

Rok 2002

Nr 1

 • S. Zawadzki: Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Józefa Prończuka L. Łabędzki: Jubileuszowa konferencja naukowa pt. "Problemy gospodarowania wodą w glebie obszarów rolniczych w aspekcie jakości środowiska przyrodniczego" W. Mioduszewski: Kształtowanie zasobów wodnych w obszarach rolniczych J. Ostrowski: Kształtowanie warunków wodnych gleb uprawnych w świetle ich prawidłowego natlenienia A. Sapek, B. Sapek, S. Pietrzak: Podsumowanie wyników badań w kampanii pomiarowej przeprowadzonej w Falentach w ramach projektu FAIR3 CT96-1920 "Kontrola gazowych emisji tlenków azotu z użytków zielonych w Europie

Nr 2

 • A. Kiryluk: Geneza i rodzaje torfowisk oraz ich wykorzystanie w rolnictwie J. Deptuła: Aktualne warunki działania zakładów torfowych w Polsce w świetle prawa geologicznego i górniczego S. Jurczuk: Gospodarcze i przyrodnicze następstwa melioracji torfowisk T. Siedlecki, S. Ostrzyżek, W. Dembek: Torfowiska Polski w bazach danych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych

Nr 3

 • W. Mioduszewski: Problemy ochrony i użytkowania wody na obszarach wiejskich

Nr 4

 • P. Nadany: Ocena zależności między wahaniem poziomu wody gruntowej a stężeniem azotu mineralnego w wodzie na terenie różnie użytkowanych obiektów na glebach torfowych

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56