WYDAWNICTWO
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

 

Openopen accessAccess

 

Wydawnictwo ITP istnieje od 2010 r., kiedy powstał Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, z połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ)  i kontynuuje główną działalność wydawniczą obu tych Instytutów.

Profil Wydawnictwa obejmuje dwa główne obszary tematyczne:

 • agrośrodowiskowy - ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosystemów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich
 •  inżynieryjno-techniczny  – innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

W ramach swej działalności ITP wydaje:

 • czasopisma (kwartalniki):
  • "Journal of Water and Land Development",
  • "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie",
  • "Problemy Inżynierii Rolniczej"
  • oraz "Informator ITP" - stałą wkładkę w kwartalniku "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie", wydawanym przez SITWM
 • publikacje książkowe:
 • serie monograficzne:
  • "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie",
  • "Inżynieria w Rolnictwie. Monografie",
 • "Materiały Instruktażowe/ Procedury",
 • inne serie i pozostałe publikacje:
  • "Materiały Informacyjne", "Materiały Seminaryjne"
  • inne, okazjonalne, np. związane z historią Falent, historią Instytutu, przewodniki turystyczne itp.

Politykę wydawniczą kreują Kolegia Wydawnicze, odrębne dla obu pionów i czasopism.
W ich skład wchodzą wybitni w swoich dziedzinach fachowcy.

W 2015 r. po raz pierwszy prezentowaliśmy nasze publikacje na Warszawskich Targach Książki.

Wydawnictwo ITP świadczy również zewnętrzne usługi wydawnicze.

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56