English version:    
Untitled Document

/Uzgodniony_7.07.03/

STATUT
WIRTUALNEGO INSTYTUTU ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO
(WIRZ)

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1.

Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego (akronim WIRZ), zwany dalej Instytutem jest dobrowolnym porozumieniem jednostek badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, uczelni wyższych oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

§2.

 1. Siedzibą Instytutu jest siedziba członka Instytutu, którego przedstawiciel jest Koordynatorem Instytutu określonym w § 10 niniejszego statutu.
 2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów członków Bałtyckiej Agendy 21.
 3. Instytut działa na zasadach Konsorcjum i nie posiadając osobowości prawnej korzysta z osobowości prawnej członków Instytutu.
 4. Zasady współpracy członków Instytutu reguluje niniejszy Statut uchwalony przez członków Założycieli Instytutu.
 5. Instytut jest otwarty dla wszystkich jednostek prowadzących badania naukowe i działania gospodarcze w obszarach tematycznych Instytutu.

Rozdział II

Przedmiot działania Instytutu, cele Instytutu i sposoby ich realizacji

§3.

Przedmiotem działań Instytutu są obszary tematyczne obejmujące zagadnienia rolnictwa zrównoważonego, w tym w szczególności:

 1. Ekologiczne.
 2. Społeczne.
 3. Ekonomiczno-organizacyjne.
 4. Techniczne.

§4

Celami Instytutu są:

 1. Realizacja zadań Bałtyckiej Agendy 21 oraz HELCOM, w sektorze rolnictwa,
 2. Konsolidacja i wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych jednostek naukowych i wdrożeniowych w zakresie merytorycznym Instytutu.
 3. Wzajemna informacja i wymiana wyników badań.
 4. Wymiana usług badawczych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury, w ramach wspólnych przedsięwzięć.
 5. Promocja i koordynacja projektów badawczych wykorzystujących doświadczenia członków Instytutu.
 6. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i ułatwianie członkom Instytutu przystępowania do międzynarodowych programów badawczych oraz korzystania z funduszy przeznaczonych na badania naukowe, rozwój i wdrożenie.

§5.

Instytut realizuje swoje cele przez:

 1. Prace merytoryczne Instytutu prowadzone w ramach Grup Zadaniowych,
 2. Aktywne uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych,
 3. Wspólne przedsięwzięcia Instytutu, którymi są działania wyszczególnione w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie długoterminowym planie działania Instytutu, a w szczególności:
  1. organizacja konferencji, seminariów i warsztatów dla wymiany informacji i doświadczeń członków Instytutu w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych,
  2. prowadzenie bazy danych o realizowanych pracach i projektach naukowo- badawczych w zakresie merytorycznym Instytutu,
  3. prowadzenie strony internetowej Instytutu,
  4. wydawanie materiałów informacyjnych Instytutu,
  5. prowadzenie wspólnych prac badawczych.
 4. Organizowanie Grup Zadaniowych, powoływanych i rozwiązywanych decyzjami Komitetu Sterującego na wniosek Koordynatora Instytutu.

§6.

Zasady organizacji Grup Zadaniowych polegają na:

 1. Grupa Zadaniowa składa się, z co najmniej trzech członków Instytutu.
 2. Jeden członek Instytutu może brać udział w kilku Grupach Zadaniowych.
 3. Szczegółowy program działań Grup Zadaniowych ustalany jest w ramach Grup.
 4. Pracę merytoryczną Grupy Zadaniowej organizuje i koordynuje Koordynator Grupy Zadaniowej, wybierany spośród Grupy.

Rozdział III

§7.

Organy Instytutu

Organami Instytutu są:

 1. Walne zgromadzenie Instytutu,
 2. Komitet Sterujący.
 3. Koordynator Instytutu.

§8.

Walne Zgromadzenie Instytutu

 1. Walne Zgromadzenie Instytutu składa się z przedstawicieli członków Instytutu. Każdy członek Instytutu desygnuje do Walnego Zgromadzenia Instytutu jednego przedstawiciela i dysponuje jednym głosem w czasie Walnego Zgromadzenia.
 2. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywają się, co najmniej raz na rok. Zwoływane są one pisemnie przez Koordynatora Instytutu w porozumieniu z Komitetem Sterującym, z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia winno być wysłane na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Jeśli wezwanie na posiedzenie jest prawidłowe, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności minimum 50% składu Walnego Zgromadzenia Instytutu.
 4. Uchwały dotyczące zmiany Statutu, powoływania i odwoływania Koordynatora oraz rozwiązania Instytutu podejmowane są większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że regulamin wewnętrzny stanowi inaczej. W przypadku równej liczby oddanych głosów wniosek dotyczący podjęcia uchwały, uważa się za oddalony.
 5. W szczególnych przypadkach pilne uchwały mogą być głosowane również w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną, faksem itp.) i zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje się wówczas, gdy wymaga tego interes ważny Instytutu. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Koordynator Instytutu w terminie dwu miesięcy, na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej liczby członków Instytutu. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Instytutu musi zawierać w porządku obrad uzasadnienie do jego zwołania.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
  • dokonanie zmian w Statucie Instytutu,
  • wyznaczanie strategicznych kierunków działania Instytutu,
  • przyjęcie rocznego sprawozdania Koordynatora z działalności Instytutu i udzielenie absolutorium Koordynatorowi,
  • dokonanie oceny działalności Grup Zadaniowych,
  • ustalenie planu działań Instytutu na kolejny rok,
  • uchwalenie procedury przyjmowania i wykluczania członków Instytutu,
  • podjęcie decyzji o rozwiązaniu Instytutu.

§9.

Komitet Sterujący

 1. W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska i Koordynatora Instytutu.
 2. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się, co najmniej raz na pół roku i zwoływane są przez Koordynatora Instytutu.
 3. Komitet Sterujący decyduje o sprawach Instytutu, o ile nie wymagają one podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Instytutu. Decyzje Komitetu Sterującego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, wszystkich członków Komitetu. Pilne decyzje mogą być głosowane również w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną, faksem itp.) i zapadają zwykła większością głosów.
 4. Komitet Sterujący zatwierdza przygotowane przez Koordynatora projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Instytutu i jest zobowiązany do składania rocznych sprawozdań z ich realizacji przed Walnym Zgromadzeniem Instytutu.
 5. Komitet Sterujący podejmuje decyzje o rozdysponowaniu środków uzyskanych na potrzeby działalności Instytutu, zatwierdza przygotowane przez Koordynatora coroczne sprawozdania finansowe oraz plany finansowe na rok kolejny i prezentuje je przed Walnym Zgromadzeniem Instytutu.
 6. Od decyzji Komitetu Sterującego przysługuje członkom Instytutu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Instytutu.

§10.

Koordynator Instytutu.

 1. Koordynatorem Instytutu będącym organem wykonawczym Instytutu jest dyrektor Jednostki będącej siedzibą dla WIRZ lub osoba przez niego wskazana.
 2. Koordynator Instytutu kieruje bieżącą działalnością Instytutu przy pomocy Biura Koordynacyjnego składającego się z pracowników zatrudnionych przez Koordynatora Instytutu.
 3. Do zadań Koordynatora Instytutu należy:

  3.1. Koordynacja działalności statutowej i organizacyjnej Instytutu.

  3.2. Współpraca z Przedstawicielem Krajowego Punktu Kontaktowego w UE dla zapewnienia kontaktów Instytutu z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w kraju i z odpowiednimi departamentami Komisji Europejskiej w Brukseli.

  3.3. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz, w kontaktach z władzami państwowymi i administracyjnymi, władzami samorządowymi i regionalnymi, organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi współpracą w zakresie działania Instytutu.

  3.4. Podpisywanie w imieniu Instytutu, za wcześniejszą zgodą Komitetu Sterującego, porozumień dotyczących wspólnych przedsięwzięć.

 4. Zmiany Koordynatora może dokonać Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 50% członków Instytutu.

Rozdział IV

§11.

Członkowie Instytutu

 1. Członkami założycielami Instytutu są niżej wymienione jednostki badawczo - rozwojowe i wdrożeniowe prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Instytutu:
  • IBMER
  • IUNG
  • IMUZ
  • IHAR
  • IOR
  • Laboratorium Teledetekcji GEOSYSTEMS
 1. Nowi członkowie przyjmowani są do Instytutu przez Komitet Sterujący po akceptacji warunków uczestnictwa w Instytucie i złożeniu deklaracji udziału na wniosek Koordynatora.
 2. Ustanie członkostwa następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek członka Instytutu lub w przypadku braku aktywności na wniosek Komitetu Sterującego.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§12.

Na koszty działania Instytutu składają się koszty związane z realizacją celów i wspólnych przedsięwzięć statutowych, które pokrywane są z budżetów jednostek będących członkami Instytutu.

§13.

Majątek Instytutu w przypadku jego likwidacji podlega podziałowi wg reguł określonych przez Walne Zgromadzenie Instytutu.

§14.

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd Polubowny działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

§15.

Prawa i obowiązki członków Instytutu określone są w umowie konsorcyjnej.

§16.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą podpisania go przez uprawnione organy członków założycieli Instytutu.