Wacław Romaniuk - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Zakład Technologiczny
Informacje

Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 694 682 338
e-mail: w.romaniuk@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Tytuł profesora zwyczajnego z dziedziny nauk rolniczych uzyskał w 2001 r.
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, stopień  dr hab. nauk rolniczych w 1997 r. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wpływ rozwiązań funkcjonalno-technologicznych obór na energochłonność i koszty produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa stopień doktora nauk technicznych w 1979 r.. Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych obór średniej wielkości
 • Absolwent Politechniki Warszawskiej (1965), kierunek Maszyny i Urządzenia Rolnicze, mgr inż. mechanik
     
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

energia odnawialna, ochrona środowiska, biogaz rolniczy, fermentacja metanowa, zrównoważona produkcja zwierzęca, innowacyjna technologia i technika w chowie zwierząt, robotyzacja
Wybrane publikacje

 • Romaniuk W., Savinykh P., Borek K., Roman K., Isupov A.Y., Moshonkin A., Wałowski G., Roman M. 2021. The application of similarity theory and dimensional analysis to the study of centrifugal-rotary chopper of forage grain. Energies, 14(15), 4501. https://doi.org/10.3390/en14154501
 • Borek K., Romaniuk W., Roman K., Roman M. Kuboń. 2021. The analysis of prototype installation to biogas production from chosen agricultural substrates. Energies, 14(8), 2132. https://doi.org/10.3390/en14082132
 • Romaniuk W., Savinykh P., Borek K., Plotnikowa Y.A., Palitsyn A.V., Korotkov A.N., Roman K., Roman M. 2021. Improvement of gas generator technology for energy processing of agricultural waste. 14(12), 3642. https://doi.org/10.3390/en14123642
 • Romaniuk W., Mazur K., Borek K., Borusiewicz A., Wardal W.J., Tabor S., Kuboń M. 2021. Biomass energy technologies from innovative dairy farming system. Processes, ISSN 2227-9717, 9(2), 335. DOI: https://doi.org/10.3390/pr9020335
 • Borek K., Romaniuk W. 2020.  Biogas installations for harvesting energy and utylization of natural fertilisers. Agricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, Vo. 24, No. 1, 1-14. DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2020-0001
 • Borek K., Romaniuk W. 2020. Possibilities of obtaining renewable energy in dairy farming. Agricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, Vo. 24, No. 2, 9-12. DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2020-0012
 • Wałowski G., Borek K., Romaniuk W., Wardal W.J., Borusiewicz A. 2019. Nowoczesne systemy pozyskania energii - biogazu. Monografia, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ISBN 978-83-947669-9-3, ss. 116.
           
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Barwicki J., Łochowski B., Romaniuk W., Mazur K., Wardal W.J., Borek K., Rudnik K. Zgłoszenie patentowe. P.426133 z dnia 29.06.2018. Zespół urządzeń do zakwaszania gnojowicy. Patent nr 238457 z dnia 17.05.2021
 • Romaniuk W., Borek K., Łochowski B., Savinyh P., Kosolapov V.M., Otroshko S.A., Shevtsov A.B., patent nr 237336 z dnia 09.06.2016. Mieszarko-suszarka. uprawniony: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
 • Romaniuk W., Łochowski B., Domasiewicz T., Borek K., Savinykh P., Sysujev V., Kosolapov V. 2017. Urządzenie do odseparowywania i magazynowania stałej masy z gnojowicy, ,zgłoszony 23.12.2014 r., patent nr 225111 przyznany 23.03.2017 r.
 • Romaniuk W., Łochowski B., Borek K., Mazur K. Zgłoszenie patentowe. P.421062 z dnia 30.03.2017. Sposób wytwarzania biogazu i zespół urządzeń do realizacji tego sposobu.
 • Romaniuk W., Łochowski B., Borek K., Mazur K., Wardal W.J. 2019. Układ do transportu i dystrybucji niewielkich ilości biogazu, patent nr 232201, uzyskano 31.05.2019 r., zgłoszony 13.06.2017.
       
Projekty, granty

 • Kierownik w projekcie INTERREG Baltic Sea Region (2016-2019) - Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region, akronim Baltic Slurry Acidification.
 • Kierownik pakietu WP1 w projekcie BIOSTRATEG (2015-2019) - Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa. akronim: BIOGAS&EE
 • Kierownik Działanie 8.2 w Programie Wieloletnim 2011-2015 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich.
 • Kierownik projektu Dobór technologii chowu bydła w celu obniżenia emisji gazów, głównie amoniaku i dwutlenku węgla (2008-2011), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt badawczy własny nr N N313 156535.
 • Kierownik projektu:. Nowoczesny chów bydła mięsnego oraz trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec, drobiu. Szkolenia (2007-2008). Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz ozwój obszarów wiejskich”, FAPA.
 • Kierownik projektu: Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich. Szkolenia (2007 – 2008) Sektorowy Program Operacyjny. FAPA.
 • Kierownik projektu Dobrostan zwierząt Szkolenia (2004-2006) Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, FAPA.
 • Kierownik projektu: Standardy dla gospodarstw rolnych (2002-2004). PHARE PL/IB/2001/AG/03. Program bliźniaczy PL 01.04.03.
 • Kierownik projektu: Processing strategies for farm livestock manures to enable maximize nutrient use with minimum environmental problems – water/air/soil pollution, disease risk and odour nuisance (2000-2001). Komisja Europejska, akronim: MATRESA (Manure TREatment Strategies for Sustainable Agriculture).
 • Kierownik projektu Beztlenowa obróbka odpadów rolniczych (1995 – 1997). Komisja Europejska, EUREKA - EU 1241. Akronim: ANAEROBTREAT.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści