Visegrad Fund

Title
Przejdź do treści
ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW I AZOTYNÓW W WARZYWACH Z RÓŻNYCH TYPÓW ROLNICTWA. WSPÓLNA AKCJA EDUKACYJNA.
Opis projektu
Rosnący poziom chemizacji w rolnictwie, skutkuje zanieczyszczeniem środowiska oraz powstałych plonów. Azotany i azotyny, mające negatywny wpływ na zdrowie człowieka, są jednymi z najważniejszych i najczęściej występujących zanieczyszczeń w roślinnych produktach spożywczych. Według badań warzywa dostarczają 65-85% azotanów występujących w całodziennej racji pokarmowej.
Istotnym elementem projektu jest zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z rolnictwa ekologicznego oraz upraw prowadzonych na terenach o niskim stopniu zanieczyszczenia środowiska (takich jak region Małych Pienin). Badania wykazują, że produkty roślinne pochodzące z upraw ekologicznych zawierają mniej azotanów i azotynów. Projekt ten jest bezpośrednio związany z misjami upowszechniania wiedzy posiadanej przez naukowców z obu instytucji.
W ramach projektu naukowcy z polskiego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Małopolskiego Ośrodka Badawczego (ITP-MOB) oraz słowackiego National Agricultural and Food Centre– Grassland and Mountain Agriculture Research Institute (NPPC-GMARI) spotkają się z uczniami szkół podstawowych zamieszkujących teren Małych Pienin. Spotkania te będą miały formę warsztatów, podzieloną na dwie części. Pierwszą część będzie stanowić prezentacja na temat szkodliwości związków azotowych w żywności, ich wpływu na środowisko (eutrofizacja wód, zanieczyszczenie gleb) oraz wpływu praktyk rolniczych na zawartość związków azotu w produktach rolnych (m.in. stosowanie nawozów azotowych, nieodpowiedni płodozmian, nieodpowiednie zabiegi rolnicze). Druga część będzie częścią praktyczną, w której uczniowie samodzielnie przeprowadzą analizę zawartości azotanów i azotynów w wybranych warzywach za pomocą papierków wskaźnikowych i elektronicznego miernika. Do dyspozycji uczniów będą warzywa pochodzące z upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie możliwe jest przeprowadzenie warsztatów w formie on-line.
Każda placówka biorąca udział w warsztatach otrzyma plakat edukacyjny oraz elementy stanowiska badawczego wraz z miernikiem elektronicznym, które posłużą kolejnym rocznikom uczniów, jako pomoc dydaktyczna.
Partnerzy
Małopolski Ośrodek Badawczy
Jaworki, Biała Woda 12
34-460 Szczawnica
Główną misją ITP jest ochrona przyrody, zasobów wodnych a także różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich. Przedmiotem działalności ITP jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażanie, rozpowszechnianie, doradztwo, działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne, wynalazcze i monitorujące.
Hlohovecká 2, Lužianky, 95141, Slovakia
Główną misją NPPC-GMARI jest badanie i gromadzenie wiedzy na temat zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów naturalnych do hodowli roślin i hodowli zwierząt, produkcji i nieprodukcyjnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz na rozwój obszarów wiejskich.
Koordynator projektu
Tomasz Garbowski
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Małopolski Ośrodek Badawczy
Ul. Ułanów 21B
31-450 Kraków
e-mail:  t.garbowski@itp.edu.pl
tel. +48 692-342-156
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
Wróć do spisu treści