Grant Wyszehradzki

Title
Przejdź do treści
WODY I ŚRODOWISKO NATURALNE MAŁYCH PIENIN. WSPÓLNE WARTOŚCI. WSPÓLNA AKCJA EDUKACYJNA
Opis projektu
Obecnie w społeczeństwie pokutuje bierne podejście do tematów środowiskowych. Walory przyrodnicze regionu „Małej Ojczyzny” są często niedoceniane a czasem również w sposób mniej lub bardziej świadomy niszczone. Użytki zielone spełniają ważne funkcje ekologiczne i estetyczne (kształtowanie krajobrazu), przyczyniając się w znacznym stopniu do zwiększenia różnorodności biologicznej gatunków roślin i zwierząt. Ich zdolność produkcyjna bezpośrednio przyczynia się do żywienia zwierząt, co pośrednio wpływa na odżywianie ludzi. Użytki zielone pływają również na charakter jakościowy (czyszczenie i biofiltracja, ochrona źródeł i cieków) oraz ilościowy (zdolność zatrzymywania i akumulacji wody, łagodzenie skutków ekstremów klimatycznych) gospodarki wodnej. W ochronie gleby przyczyniają się do zmniejszenia erozji gleby oraz spełniają funkcje konserwującą chroniąc i zachowując płodność gruntów ornych. Istotnym elementem edukacji ekologicznej jest uświadomienie młodzieży tego regionu jak wielkie jest znaczenie wody w środowisku i jaki wpływ ma człowiek na jej obieg i jakość. Pasmo Pienin było przedmiotem licznych badań i opracowań prowadzonych przez ITP i NPPC-GMARI. Projekt ten jest bezpośrednio związany z misjami upowszechniania wiedzy posiadanej przez naukowców z obu instytucji.
W ramach projektu naukowcy z polskiego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Małopolskiego Ośrodka Badawczego (ITP-MOB) oraz słowackiego National Agricultural and Food – Grassland and Mountain Agriculture Research Institute (NPPC-GMARI) spotkają się z uczniami szkół podstawowych zamieszkujących teren Małych Pienin. Spotkania te będą miały formę warsztatów, podzieloną na dwa elementy, tj. prezentację na temat walorów przyrodniczych Małych Pienin oraz część praktyczną przy użyciu stanowiska doświadczalnego, które zostanie zbudowane w czasie zajęć przez uczniów. Doświadczenie ma za zadanie pokazać jak człowiek poprzez kształtowanie zagospodarowania terenu wpływa na obieg wody w swoim otoczeniu. W każdej placówce odwiedzonej przez naukowców trwałym śladem projektu będzie plakat edukacyjny oraz stanowisko doświadczalne, które posłuży również kolejnym rocznikom uczniów jako pomoc dydaktyczna.
Partnerzy
Małopolski Ośrodek Badawczy
Jaworki, Biała Woda 12
34-460 Szczawnica
Główną misją ITP jest ochrona przyrody, zasobów wodnych a także różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich. Przedmiotem działalności ITP jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażanie, rozpowszechnianie, doradztwo, działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne, wynalazcze i monitorujące.
Hlohovecká 2, Lužianky, 95141, Slovakia
Główną misją NPPC-GMARI jest badanie i gromadzenie wiedzy na temat zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów naturalnych do hodowli roślin i hodowli zwierząt, produkcji i nieprodukcyjnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz na rozwój obszarów wiejskich.
Realizacja
Koordynator projektu
Dominika Bar-Michalczyk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Małopolski Ośrodek Badawczy
Ul. Ułanów 21B
31-450 Kraków
e-mail: d.michalczyk@itp.edu.pl
tel. +48 692-339-583
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
Wróć do spisu treści