Tylicz - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Górskie Centrum Badań, Wdrożeń i Edukacji w Tyliczu
POLIGONOWY KOMPLEKS STANOWISK DO BADAŃ, EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ
I WDROŻEŃ INDYWIDUALNYCH (PRZYDOMOWYCH) SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENACH WIEJSKICH O ZABUDOWIE ROZPROSZONEJ
Unikalne w skali kraju polowe laboratorium badawcze, umożliwiajace wykonywanie w pełnym zakresie: ekspertyz techniczno-funkcjonalnych oraz badań testacyjnych, laboratoryjnych i eksploatacyjnych zarówno pojedyńczych jak i hybrydowych oczyszczalni ścieków w warunkach typowych dla wiejskiej indywidualnej gospodarki ściekowej. Umożliwia to wielokryterialną ocenę poszczególnych rozwiązań technicznych pod kątem minimalizacji oddziaływania na jakość zasobów wodnych w miejscach ich instalacji.
Rozwój konstrukcji i upowszechnianie wysokoefektywnych, kapitało i energooszczędnych urządzeń w indywidualnych systemach do oczyszczania ścieków na terenach wiejskich (in situ lub w zasięgu lokalnym, realizujących pełny cykl oczyszczania ścieków, a mianowicie:
  • mechaniczno-biologicznego,
  • biologicznego z zaawansowanym usuwaniem związków biogennych,
  • mikrobiologicznego,
  • mikro retencji oczyszczonych ścieków i ich gospodarczego wykorzystania.
Alternatywnym rozwiązanie jest odprowadzaniem oczyszczonych ścieków (w zamkniętym obiegu wody i materii) do kompleksu sorpcyjnego glebowo-roślinnego, celem ich renaturyzacji i odnowy lokalnych zasobów wód podziemnych (zgodnie z regułami gospodarki cyrkulacyjnej).
Badania w celu doskonalenia specjalistycznej wiedzy na temat istoty i wpływu specyficznych czynników i warunków wiejskiej gospodarki ściekowej na skuteczność procesową i niezawodność technologiczną innowacyjnych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, stosowanych na nieskanalizowanych obszarach wiejskich o zabudowie luźnej i rozproszonej.
Atestacja i badania kwalifikacyjne elementów i urządzeń składowych oraz kompletnych obiektów indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (instalacji oczyszczających), z wykorzystaniem własnej bazy laboratoryjnej i poligonowo stanowiskowej, spełniającej wymagania techniczno-funkcjonalne dla specjalistycznych laboratoriów akredytowanych.
Poligonowy kompleks badawczy w Tyliczu jest wyposażony w specjalistyczne stanowiska, które umożliwiają wykonywanie w pełnym zakresie badań funkcjonalno-użytkowych małych oczyszczalni ścieków do 50 RLM, zgodnie z normą PN-EN 12566, zawierającą:
  • PN-EN 12566-1:204/A1:2006 z załącznikiem ZA, która dotyczy prefabrykowanych osadników gnilnych.
  • PN-EN 12566-3 + A1:2009, która dotyczy kontenerowych i/lub montowanych w miejscu przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • PN-EN 12566-4:2009,  która dotyczy osadników gnilnych montowanych na miejscu z zestawów prefabrykowanych.
  • PN-EN 12566-6:2009, która dotyczy prefabrykowanych urządzeń do oczyszczania odpływu z osadnika gnilnego.
  • PN-EN 12566-7:2009, która dotyczy prefabrykowanych urządzeń, stanowiących trzeci stopień oczyszczania ścieków.
Można na nich badać równocześnie 3 różne obiekty oczyszczające, gdyż są możliwości programowania i dozowania do nich ścieków w zmiennych zakresach BZT5: 200-700 mg O2/dm3 oraz objętości dopływu oczyszczanych ścieków do 5,0m3/dobę. Wymagane w normie PN-EN 12 566 składniki charakterystyki fizyko-chemicznej ścieków surowych i po oczyszczeniu są oznaczane z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych przenośnych i we własnym laboratorium wyposażonym w potrzebną do tego aparaturę.
Kontakt:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
33-383 Tylicz, ul. Pułaskiego 25a
tel. 22 243 54 85
e-mail: iteptylicz@itp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści