Tomasz Garbowski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Tomasz Garbowski
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Tomasz Garbowski
Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Ułanów 21B
31-450 Kraków
tel. 692-342-156
e-mail: t.garbowski@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (w latach 2015-2020), tytuł pracy doktorskiej: "Badania nad rozwojem i separacją glonów w środowisku wodnym”
 • Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska (2015-2017). Tytuł pracy: "Analiza i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w wybranym mieście”
 • Absolwent studiów magisterskichna Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (w latach 2014-2015). Tytuł pracy: "Wpływ rodzaju koagulantu na skuteczność oczyszczania wód powierzchniowych rzeki Ślęzy”
 • Absolwent studiów inżynierskich na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (w latach 2010-2014). Tytuł pracy: "Wykorzystanie markerów molekularnych w grzybach porażających Pinusmugo w Karkonoskim Parku Narodowym”
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Inżynieria środowiska, gospodarka wodno-ściekowa, hodowla i wykorzystanie biomasy mikroglonów, technologie oczyszczania ścieków, rolnictwo
Wybrane publikacje

 • Wiercik P., Garbowski T., Groblewski J. (2015). Wpływ rodzaju koagulantu na skutecznośćoczyszczania wód powierzchniowych rzeki Ślęzy. Technologia Wody, 5 (43), 60-65.
 • Garbowski T., Bawiec A., Pulikowski K., Wiercik P. (2017). Algae Proliferation on SubstratesImmersed in Biologically Treated Sewage. Journal of Ecological Engineering, 18(1), 90–98.
 • Garbowski T., Pulikowski K., Wiercik P. (2017). Using Laser Granulometer to AlgaeDynamic Growth Analysis in Biological Treated Sewage. Desalination and WaterTreatment, 99, 117-124.
 • Garbowski T., Wiśniewski J., Bawiec A. (2018). Analysis and Assessment of TheWastewater Treatment Plant Operation in the City of Kłodzko. Journal of EcologicalEngineering, 19(2), 114-124.
 • Bawiec A., Garbowski T., Pawęska K., Pulikowski K. (2019). Analysis of the Algae GrowthDynamicsin the Hydroponic System with LEDs Nighttime Lighting Using the LaserGranulometry Method. Water, Air, & Soil Pollution, 230(1), DOI: 10.1007/s11270-018-4075-8.
 • Garbowski T. (2019). Changes in the Physico-Chemical Parameters of Water as a Result ofLong-Term Contact with Biomass, on the Example of Pine Bark (Pinus sylvestris).Water Air & Soil Pollution, 230(5), DOI: 10.1007/s11270-019-4160-7.
 • Garbowski T., Pietryka M., Richter D. (2019). Analysis of Changes of Particle SizeDistribution and Biological Composition of Flocs in Wastewater During the Growthof Algae. Water Air & Soil Pollution, 230(6), DOI: 10.1007/s11270-019-4188-8.
 • Garbowski T., Pietryka M.,PulikowskiK., Richter D. (2020). The use of a natural substrate for immobilization of microalgae cultivated in wastewater. Scientific Reports, 10, 7915.https://doi.org/10.1038/s41598-020-64656-3.
 • Garbowski T., Charazińska S., Pulikowski K., Wiercik P. (2020). Application of microalgae cultivated on pine bark for the treatment of municipal wastewater in cylindrical photobioreactors. Water and Environment Journal, 34 (S1), 949-959. https://doi.org/10.1111/wej.12606.
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Współwykonawca usługi wykonania badań w celu stwierdzenia stanu wyjściowego środowiska wodno-glebowego i stanu po rewitalizacji, w ramach projektu Interreg pt. „Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich” PL-SK.01.01.00-00-0096/17, UR, 2021
 • Realizacja zadania statutowego nr 13/85/2020 pt. „Koncepcja kompleksowych działań na rzecz poprawy retencyjności i zmniejszenia procesów erozyjnych na wybranych obszarów województwa małopolskiego”
Ekspert w zadaniach Programu Wieloletniego na lata 2016-2020:
 • PW 3 „Monitoring efektów przyrodniczych wybranych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej wdrażanych w latach 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”
 • PW 4 „Utworzenie i prowadzenie bazy obiektów małej retencji oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Melioracyjnych”
 • PW 5 „Informacyjne wspomaganie przygotowania, realizacji i odbioru robót w zakresie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych”
 • Koordynator projektu Visegrad Fund (nr 22020204) „Zawartość azotanów i azotynów w warzywach pochodzących z różnych rodzajów rolnictwa”, 2021, NCBiR
Współwykonawca projektów oraz szkoleń:
 • Zadanie Górskie pt. „Kreowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji”, 2021, MRiRW
 • SAVE 2 pt. “Gypsum as a water protection measure for agriculture”, 2020-2021, University of Helsinki
 • Udział w pracach związanych z lokalnym partnerstwem ds. wody w powiecieproszowickim i miechowskim – program pilotażowy MODR Karniowice.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści