Stefan Pietrzak - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Profesor ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Falentach
Falenty, Al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
tel. 692 385 055
e-mail: s.pietrzak@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolniczaw Warszawie; uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier z zakresu mechanizacji rolnictwa; data: 26.03.1984;
 • Instytut Melioracji Użytków Zielonych w Falentach; uzyskany stopień naukowy: doktor w dyscyplinie agronomia w specjalności oddziaływanie rolnictwa na środowisko; data: 10.04.2000;
 • Instytut Melioracji Użytków Zielonych w Falentach; uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany w dyscyplinie agronomia w specjalności oddziaływanie rolnictwa na środowisko; data: 13.11.2006;
 • tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo nadany przez Prezydenta RP, postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 r.
     
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

 • rozpoznawanie stanu zanieczyszczenia wód składnikami rozpraszanymi w procesie produkcji rolnej, w szczególności związkami azotu i fosforu;
 • diagnozowanie rodzaju i stopnia zagrożenia jakości wód stwarzanego przez działalność rolniczą;
 • zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń wody ze źródeł rolniczych, ograniczanie ich ilości i eliminowanie;
 • badanie przepływu składników nawozowych w systemach rolniczych;
 • zarządzanie składnikami nawozowymi w rolnictwie
Wybrane publikacje

 • Pietrzak S. 2006. Metoda inwentaryzacji emisji amoniaku ze źródeł rolniczych w Polsce i jej praktyczne zastosowanie. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 6 Z. 1 (16) s. 319-334;
 • Pietrzak S. 2005. Optymalizacja wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego na Podlasiu. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 13 ss. 129;
 • Pietrzak S. 2013. Sporządzanie bilansów składników nawozowych metodą „u bramy gospodarstwa”. W: Ulén B., Pietrzak S., Tonderski K. (red.). Samoocena gospodarstw w zakresie zarządzania składnikami nawozowymi i oceny warunków środowiskowych.  Falenty: ITP s. 7-33.
 • Monotematyczny cykl publikacji nt. stanu agrochemicznego gleb użytków zielonych oraz zanieczyszczenia azotanami i fosforanami wód gruntowych pod nimi zalegających, obejmujący następujące pozycje:
– Pietrzak S. 2012. Odczyn i zasobność gleb łąkowych w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 12 z. 1 (37) s. 105-117.
– Pietrzak S. 2012. Azotany w wodach gruntowych na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce. Polish Journal of Agronomy.  No. 11 s. 34-40.
– Pietrzak S. 2014. Kształtowanie się ilości azotu mineralnego w mineralnych glebach łąkowych w Polsce w latach 2008–2012. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 14. Z. 3 (47) s. 113-124.
– Pietrzak S. 2015. Kształtowanie się stanu ilościowego azotu mineralnego w glebach organicznych pod użytkami zielonymi w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 15. Z. 2 (50) s. 87-96.
– Pietrzak S. 2015. Zawartość siarki w glebach użytków zielonych w Polsce w latach 2009-2011. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 15. Z. 2 (50) s. 97-113.
– Pietrzak S. 2015. Fosforany w wodach gruntowych na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 15. Z. 3 (51) s. 89-100.
– Pietrzak S. 2015. Stan ilościowy azotu mineralnego w glebach użytków zielonych a stężenie azotanów w wodzie gruntowej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 15. Z. 3 (51) s. 101-111.
– Pietrzak S., Urbaniak M., Majewska Z. 2016. Zmiany stężenia azotanów w wodach gruntowych spod użytków zielonych w Polsce w latach 2008-2014. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 3 s.111-116.
– Pietrzak S., Juszkowska D., Nawalany P. 2019. Zmiany odczynu i zasobności gleb użytków zielonych w Polsce między 2008 a 2016 rokiem. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Nr 19 s. 50-71.
 • Pietrzak S., Pazikowska-Sapota G., Dembska G., Dzierzbicka-Glowacka L.A., Juszkowska D., Majewska Z., Urbaniak M., Ostrowska D., Cichowska A., Galer-Tatarowicz K. 2020. Risk of phosphorus losses in surface runoff from agricultural land in the Baltic Commune of Puck in the light of assessment performed on the basis of DPS indicator. PeerJ 8:e8396  https://doi.org/10.7717/peerj.8396
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Pietrzak S. 1988. Roztrząsacz pokosów. Wzór użytkowy o numerze prawa ochronnego 43492. Urząd Patentowy PRL.
 • Pietrzak S. Ostrowski W. 1995. Zespół do koszenia i roztrząsania. Wzór użytkowy o numerze prawa ochronnego 52989. Urząd Patentowy RP.
 
Projekty, granty

Projekty krajowe
 
 • Strategia ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem z punktu widzenia ochrony zdrowia i przyrody; Komitet Badań Naukowych (Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ-28-02);1.08.1995-31.07.1996-główny wykonawca 2. w ramach zadania 7. „Strategia i działania ograniczające zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego”.
 • Infrastruktura terenów wiejskich dla gospodarki wodnej; na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) ze z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PHARE (projekt PHARE P9312/06); 1995-1996- wykonawca podprojektu nr 305/93  „Bilans składników nawozowych w gospodarstwie i regionie”.
 • Zastosowanie urządzeń z porowatymi kubkami ceramicznymi do pobierania próbek wody glebowej ze strefy nienasyconej; Komitet Badań Naukowych (grant nr 5S30800406); 3.01.1994-31.12.1994-kierownik.
 • Pomiar i symulacja emisji podtlenku azotu z gleb trwałych użytków zielonych; Komitet Badań Naukowych (grant nr 6PO4G06416);1.04.1999-31.10.2001- główny wykonawca 2.
 • Optymalizacja wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwie rolnym w celu ochrony jakości wody i atmosfery, Komitet Badań Naukowych (grant nr 3PO6S05322), 1.03.2002-31.12.2004- kierownik.
 • Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK; projekt zrealizowany w ramach programu BIOSTRATEG III, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 1.07.2017-30.06.2020-kierownik projektu ze strony ITP jako członka konsorcjum oraz kierownik zadania 1. pt.: „Oddziaływanie gospodarstw rolnych na środowisko gminy Puck”.
 • Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego; projekt realizowany ramach programu GOSPOSTRATEG I, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 2.01.2019-31.12.2020- kierownik projektu ze strony ITP jako członka konsorcjum.
             
 
Projekty zagraniczne
 
 • Poland Agriculture and Water Quality Protection; Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych; 1.06.1992-31.05.19961992-1996 - wykonawca.
 • Baltic Agriculture Runoff Action Program; Agencja Rozwoju Międzynarodowego Królestwa Szwecji; 1.01.1995-30.06.1997 i 1999-2002 - wykonawca.
 • Baltic Agriculture Runoff Action Project BAAP- Improved Pesticide Management; Agencja Rozwoju Międzynarodowego Królestwa Szwecji; 2002-2003 – wykonawca.
 • Controlling gaseous nitrogen oxide emissions from grassland farming systems in Europe; Komisja Europejska w ramch programu FP4-FAIR; 1.01.1997-31.12.1999 - wykonawca.
 • Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions; Komisja Europejska; 1.01.2006 -31.07.2007- kierownik projektu ze strony ITP (IMUZ) jako członka konsorcjum.
 • Implementation of the Nitrates Directive (91/676/EEC); Komisja Europejska; 1.01.2007-31.12.2007- kierownik projektu ze strony ITP (IMUZ) jako członka konsorcjum.
 • Implementation of the Nitrates Directive (91/676/EEC); Komisja Europejska; 1.09.2007-31.08.2008-kierownik projektu ze strony ITP (IMUZ) jako członka konsorcjum.
 • Direct and indirect data needslinked to the farms for Agri-EnvironmentalIndicators; Komisja Europejska; 9.11.2009-9.03.2011-kierownik projektu ze strony ITP (IMUZ) jako członka konsorcjum oraz kierownik zadania 6 projektu pt. „Characterization of data collection end reporting systems”.
 • Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in Agriculture in the Baltic Sea Region; Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013; 17.09.09.2009 – 2009-16.1212.2012, 42 months 2012-kierownik i główny wykonawca pakietu 3 (WP3) „Best practiseutilization and transfer” ze strony ITP (IMUZ) jako członka konsorcjum;
 • The impact of the Nitrates Directive on gaseous N emissions. Effects of measures in nitrates action programme on gaseous N emissions; Komisja Europejska; 26.10.2010-26.08.2011 - kierownik projektu ze strony ITP jako członka konsorcjum.
 • Providing support in relation to the implementation of the Nitrates Directive (91/676/EEC); KomisjaEuropejska; 14.02.2012-14.03.2015 - kierownik projektu ze strony ITP jako członka konsorcjum.
 • Ditch filters Phase 2 (IVL:s project no; 202576) – Installation and management of ditch filters in Falenty; Swedish Environmental Research Institute (IVL) i Fundacja Baltic Sea 2020; 1.07.2012-28.02.2014- kierownik projektu ze strony ITP jako członka konsorcjum.
 • Self-evaluation and risk analysis by farmers concerning losses of nutrients and low cost remedial measure; Fundacja Baltic Sea 2020; 1.05.2013 - 30.04.2016 - kierownik projektu ze strony ITP jako członka konsorcjum.
 • Service Contract for providing support in relation to the implementation of the Nitrates Directive (91/676/EEC); Komisja Europejska; 4.04.2016-31.12.2018-kierownik projektu ze strony ITP jako członka konsorcjum.
 • WATERPROTECT - Innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural environments; w ramachprogramu UE HORYZONT 2020; 1.06.2017-31.05.2020 - kierownik projektu ze strony ITP jako członka konsorcjum.
                           
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści