Statut - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Działalność statutowa
Zadania badawcze przewidziane do finansowania w 2021 roku z dotacji MEiN w ramach działalności statutowej
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr hab. Wiesław Dembek tel. 22 735 75 02, w.dembek@itp.edu.pl
Lp.
Nazwa zadania
Kierownik zadania
Czas realizacji
LBCŚ - Falenty Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska, Kierownik: dr hab. Barbara Wróbel, prof. ITP,  tel. 22 243 52 73, b.wrobel@itp.edu.pl
1
Zanieczyszczenie składnikami nawozowymi gruntów rolniczych w dolinie rzecznej. Rozpuszczony węgiel organiczny, jako wskaźnik degradacji gleb użytkowanych łąkowo
dr hab. Barbara Wróbel, prof. ITP
2019-2021
ZSITW O/Warszawa – Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi, Kierownik Zakładu: dr inż. Kamila Mazur, tel. 22 243 55 41, k.mazur@itp.edu.pl
2Opracowanie zrównoważonych technologii w produkcji zwierzęcej
dr inż. Kamila Mazur
2019-2021
3Określenie wpływu zastosowania spoiw hydraulicznych do wzmocnienia gruntów organicznych na potrzeby transportu rolniczego i budownictwa wodnomelioracyjnego
mgr inż. Konrad Piechowicz
2019-2021
ZKTE O/Poznań – Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych, Kierownik Zakładu: prof. dr hab. J. Lech Jugowar, tel. 22 243 53 45, l.jugowar@itp.edu.pl
4Ocena stanu wdrażania metod ograniczania emisji NH3 w rolnictwie, w kontekście wdrażania Dyrektywy NEC
dr inż. Paulina Mielcarek-Bocheńska
2019-2021
ZTPB O/Poznań – Zakład Technik Przetwarzania Biomasy, Kierownik Zakładu: dr inż. Krystian Butlewski, tel. 22 243 51 86, k.butlewski@itp.edu.pl
5Studium uwarunkowań zintegrowanej produkcji paliw, energii elektrycznej i ciepła w agro- biorafineriach w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
dr hab. inż. Anna Bartkowiak
2019-2021
ZAEE O/Warszawa - Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych, Kierownik Zakładu: dr inż. Aleksander Muzalewski, tel. 22 243 55 45, a.muzalewski@itp.edu.pl
6Emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza oraz koszty prac maszynowych w wybranych technologiach produkcji roślinnej
dr inż. Aleksander Muzalewski
2019-2021
ZEO O/Poznań – Zakład Energii Odnawialnych, Kierownik Zakładu: dr inż. Grzegorz Wałowski, tel. 22 243 51 63, g.walowski@itp.edu.pl
7Opracowanie modelu opisującego gazoprzepuszczalność anizotropowych materiałów porowatych w aspekcie hydrodynamiki złóż adhezyjnych dla zastosowań agroenergetycznychdr inż. Grzegorz Wałowski
2019-2021
ZOZE O/Poznań – Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, Kierownik Zakładu: dr Barbara Łaska-Zieja, tel. 22 243 53 56, b.laska@itp.edu.pl
8Badania i charakterystyka problematycznych pozostałości poprodukcyjnych pochodzenia rolniczego pod katem energetycznego wykorzystania
dr inż. Barbara Łaska-Zieja
2021-2023
MOB Kraków – Małopolski Ośrodek Badawczy, Dyrektor: dr inż. Robert Kurnicki, tel. 22 243 54 28, r.kurnicki@itp.edu.pl
9Koncepcja kompleksowych działań na rzecz poprawy retencyjności wybranych obszarów województwa małopolskiego
dr inż. Agnieszka Kowalczyk
2019-2021
10Bezpieczeństwo biologiczne w systemie gospodarowania nawozami naturalnymi – analiza problemu na przykładzie wybranego gospodarstwa
dr hab. inż. Andrzej Jucherski,
prof. ITP
2019-2021
KPOB Bydgoszcz – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy, Dyrektor: dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, tel. 22 243 52 07, e.kanecka-geszke@itp.edu.pl
11Monitoring niedoboru i nadmiaru wody jako czynnika ograniczającego produkcję rolniczą na trwałych użytkach zielonych
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke
2019-2021
12Ocena możliwości redukcji emisji CO2 z gleb organicznych i strat azotu w wybranych agroekosystemach
dr inż. Janusz Turbiak
2019-2021
OBSz – Ośrodek Badawczy w Szczecinie, Dyrektor: dr inż. Adam Brysiewicz, tel. 22 243 52 32, a.brysiewicz@itp.edu.pl
13Wybrane uwarunkowania bytowe płazów i ichtiofauny w jeziorach o różnym stopniu zagospodarowania rolniczego zlewni
dr inż. Adam Brysiewicz2019-2021
ZIPR O/Kłudzienko – Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej; dr inż. Leszek Sergiel, tel. 22 243 54 65, l.sergiel@itp.edu.p
14Opracowanie i badania modelu badawczego kultywatora do szczelinowo-drenującej uprawy gleb w aspekcie doboru parametrów konstrukcji i eksploatacji
dr inż. Leszek Sergiel
2019-2021
ZUZ Falenty – Zakład Użytków Zielonych, Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. ITP., tel. 22 243 52 72, j.barszczewski@itp.edu.pl
15Opracowanie efektywnego preparatu promującego wzrost wybranych roślin
mgr Jakub Dobrzyński
2019-2021
DOB Wrocław – Dolnośląski Ośrodek Badawczy; Dyrektor Ośrodka: dr hab. inż. Maria Strzelczyk, prof. nadzw., tel. 22 243 54 28, m.strzelczyk@itp.edu.pl
16
Możliwości wykorzystania marginalnych użytków rolnych ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk marginalnych w Sudetach polskich
mgr Marek Helis
2019-2021
17Intensyfikacja efektywności oczyszczania ścieków w środowisku glebowo-roślinnym
dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska
2019-2021
ZIGW Falenty - Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej; Kierownik Zakładu:dr inż. Karolina Kolasińska, tel. 22 243 53 30, k.kolasinskak@itp.edu.pl
18Ocena oddziaływania obiektów melioracyjnych i małej retencji na zasoby wodne zlewni rolniczych (na podstawie badań symulacyjnych oraz terenowych)
dr hab. inż. Tomasz Szymczak
2019-2021
ZOP Falenty – Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego; Kierownik Zakładu: dr Hubert Piórkowski, tel. 22 243 53 34, h.piorkowski@itp.edu.pl
19
Zastosowanie nowych technik badawczych w celu optymalizacji pozyskiwania danych środowiskowych na trwałych użytkach zielonych
dr Hubert Piórkowski
2019-2021
ZJW Falenty – Zakład Jakości Wody, Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak, tel. 22 243 52 61, s.pietrzak@itp.edu.pl
20Rozpoznanie i ocena stanu nagromadzenia azotu mineralnego w glebach użytków zielonych oraz stężeń azotanów i fosforanów w płytkich wodach występujących pod ich powierzchnią
prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
2021
21Odzyskiwanie azotu i fosforu w postaci struwitu z komunalnych osadów ściekowych – właściwości  i możliwości rolniczego wykorzystania
dr Jakub T. Hołaj-Krzak
2021-2023
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści