Statut - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Działalność statutowa
Zadania badawcze przewidziane do finansowania w 2019 roku z dotacji MNiSW w ramach działalności statutowej
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr hab. Wiesław Dembek tel. 22 735 75 02, w.dembek@itp.edu.pl
Lp.
Nazwa zadania/ Kierownik zadania badawczego
Kierownik zadania
Czas realizacji
LBCŚ - Falenty – Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska, Kierownik: dr hab. Barbara Wróbel, prof. nadzw., tel. 22 243 52 73, b.wrobel@itp.edu.pl
1Zanieczyszczenie składnikami nawozowymi gruntów rolniczych w dolinie rzecznej

2019-2021
2Rozpuszczony węgiel organiczny, jako wskaźnik degradacji gleb użytkowanych łąkowo

2019-2021
ZSITW O/Warszawa – Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi, Kierownik Zakładu: dr inż. Kamila Mazur, tel. 22 243 55 41, k.mazur@itp.edu.pl
3Alternatywne rozwiązania indywidualnych systemów zaawansowanego oczyszczania ścieków bytowych, dopasowane do socjalno-środowiskowych potrzeb terenów wiejskich w Karpatach
dr hab. inż. Andrzej Jucherski, prof. nadzw. ITP 2019-2021
4Opracowanie zrównoważonych technologii w produkcji zwierzęcej
dr inż. Kamila Mazur 2019-2021
ZKTE O/Poznań – Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych, Kierownik Zakładu: prof. dr hab. J. Lech Jugowar, tel. 22 243 53 45, l.jugowar@itp.edu.pl
5Ocena stanu wdrażania metod ograniczania emisji NH3 w rolnictwie, w kontekście wdrażania Dyrektywy NEC
dr inż. Paulina Mielcarek-Bocheńska
2019-2020
6Inteligentne metody zintegrowanego zarządzania górskimi obszarami zlewniowymi w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju.
dr hab. inż. Marek Kopacz, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak
2019
ZTPB O/Poznań – Zakład Technik Przetwarzania Biomasy, Kierownik Zakładu: dr inż. Krystian Butlewski, tel. 22 243 51 86, k.butlewski@itp.edu.pl
7Studium uwarunkowań zintegrowanej produkcji paliw, energii elektrycznej i ciepła w agro- biorafineriach w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
dr hab. inż. Anna Bartkowiak
2019-2021
ZAEE O/Warszawa - Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych, Kierownik Zakładu: dr inż. Aleksander Muzalewski, tel. 22 243 55 45, a.muzalewski@itp.edu.pl
8Emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza oraz koszty prac maszynowych w wybranych technologiach produkcji roślinnej
dr inż. Aleksander Muzalewski
2019-2021
ZOZE O/Poznań – Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, Kierownik Zakładu: dr Barbara Łaska-Zieja, tel. 22 243 53 56, b.laska@itp.edu.pl
9Opracowanie modelu opisującego gazoprzepuszczalność anizotropowych materiałów porowatych w aspekcie hydrodynamiki złóż adhezyjnych dla zastosowań agroenergetycznych
dr inż. Grzegorz Wałowski
2019-2021
ZJW Falenty – Zakład Jakości Wody, Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw. ITP., tel. 22 243 52 61, s.pietrzak@itp.edu.pl
10Bezpieczeństwo biologiczne w systemie gospodarowania nawozami naturalnymi – analiza problemu na przykładzie wybranego gospodarstwa
dr inż. Ludmiła Rossa
2019-2021
KPOB Bydgoszcz – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy, Dyrektor: dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, tel. 22 243 52 07, e.kanecka-geszke@itp.edu.pl
11 Koncepcja kompleksowych działań na rzecz poprawy retencyjności wybranych obszarów województwa małopolskiego
dr inż. Agnieszka Kowalczyk
2019-2021
KPOB Bydgoszcz – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy, Dyrektor: dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, tel. 22 243 52 07, e.kanecka-geszke@itp.edu.pl
12Wybrane uwarunkowania bytowe płazów i ichtiofauny w jeziorach o różnym stopniu zagospodarowania rolniczego zlewni
dr inż. Adam Brysiewicz2019-2021
13Ocena możliwości redukcji emisji CO2 z gleb organicznych i strat azotu w wybranych agroekosystemach
dr inż. Janusz Turbiak
2019-2021
ZIPR O/Kłudzienko – Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej; dr inż. Leszek Sergiel, tel. 22 243 54 65, l.sergiel@itp.edu.p
14Opracowanie metodyki teledetekcyjnego monitoringu wegetacji oraz identyfikacji stresu roślin uprawnych

2019-2021
15Opracowanie i badania modelu badawczego kultywatora do szczelinowo-drenującej uprawy gleb w aspekcie doboru parametrów konstrukcji i eksploatacji
dr inż. Leszek Sergiel
2019-2021
ZUZ Falenty – Zakład Użytków Zielonych, Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. ITP., tel. 22 243 52 72, j.barszczewski@itp.edu.pl
16Opracowanie efektywnego preparatu promującego wzrost wybranych roślin
mgr Jakub Dobrzyński
2019-2021
17Wzbogacenia runi trwałych użytków zielonych o cenne gatunki ziół łąkowych metodą podsiewu
dr hab. inż. Barbara Wróbel, prof. nadzw.
2019-2021
DOB Wrocław – Dolnośląski Ośrodek Badawczy; Dyrektor Ośrodka: dr hab. inż. Maria Strzelczyk, prof. nadzw., tel. 22 243 54 28, m.strzelczyk@itp.edu.pl
18Możliwości wykorzystania marginalnych użytków rolnych ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk marginalnych w Sudetach polskich
mgr Marek Helis
2019-2021
ZIGW Falenty - Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej; Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw. ITP.,
tel. 22 243 52 86, t.szymczak@itp.edu.pl
19Ocena oddziaływania obiektów melioracyjnych i małej retencji na zasoby wodne zlewni rolniczych (na podstawie badań symulacyjnych oraz terenowych)
dr inż. Karolina Kolasińska
2019-2021
ZOP Falenty – Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego; Kierownik Zakładu: dr Hubert Piórkowski, tel. 22 243 53 34, h.piorkowski@itp.edu.pl
20Zastosowanie nowych technik badawczych w celu optymalizacji pozyskiwania danych środowiskowych na trwałych użytkach zielonych
dr Hubert Piórkowski
2019-2021
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści