Rezerwat - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Rezerwat
REZERWAT PRZYRODY
Informacje ogólne
Rezerwat przyrody "Stawy Raszyńskie" powołano dzięki staraniom Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB (ówcześnie IMUZ) zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku. Rezerwat położony jest w Falentach, na terenie gminy Raszyn, w województwie mazowieckim. Obejmuje on stawy hodowlane, wyspy na stawach oraz groble stawowe i bezpośrednio przyległe grunty, głównie łąki i pastwiska. Celem ochrony jest zachowanie cennego biotopu lęgowego wielu rzadkich gatunków ptaków oraz żerowisk i miejsc odpoczynku ptaków przelotnych.
Rezerwat położony jest w środkowej części zlewni rzeki Raszynki, na jej 6. kilometrze po południowo-zachodniej stronie. Notuje się tu około 130 gatunków ptaków zarówno wodno-błotnych, jak i lądowych. Jest doskonałym miejscem do obserwacji awifauny przez cały rok.
Znaczną część rezerwatu stanowią stawy hodowlane, ale mimo to roślinność szuwarowa obrzeża stawów, liczne wyspy porośnięte krzewami, turzycami i trawami, a także łęgowe drzewostany z topolą białą, wiązem i klonem stanowią mozaikę ekosystemów tworzącą dogodne warunki bytowania także – poza ptakami – licznym gatunkom ssaków, gadów i płazów.
Zbiorniki wodne w rezerwacie to 11 stawów hodowlanych, wykorzystywanych – w zależności od potrzeb – jako narybkowe, kroczkowe lub towarowe, przesadki oraz zimochowy (dodatkowa funkcja głębszych stawów). Wszystkie stawy należą do grupy spuszczanych typu karpiowego o wodzie stojącej lub wolno przepływającej w ilości kilku lub kilkunastu litrów na sekundę. Stawy te tworzą obręb hodowlany zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego.
Wieczystym użytkownikiem rezerwatu i otaczającego go terenu jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy (ITP - PIB).
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści