Renata Myczko - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr Renata Myczko
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr Renata Myczko
Kierownik Laboratorium Badawczego
Technologii i Biosystemów Rolniczych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
tel. 692 394 609
e-mail: r.myczko@itp.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2444-6846
Wykształcenie

 • 2014 - Doktor Inżynierii Rolniczej, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach,
 • 2002 - Magister Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Genetyki.

kompetencje zawodowe w zakresie:
 • stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Certyfikat nr: BD/Z15/IN-SP/2019 PCA.
 • Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym świadectwo nr 8/SP-LAB/2019 Politechnika Poznańska.
 • wykorzystania informacji zawartych w świadectwach wzorcowania aparatury badawczej i pomiarowej. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi nr CE2/16.09.2014.
 
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

metody badań fermentacji biogazowej, dynamiczna hodowla anaerostayczna, badania eudiometryczne, biometanizacja, boosterowanie chwilowych porcji energii, badania stężeń gazów inwentarskich: NH3, CO2, N2O, CH4,  pyłów zawieszonych PM 10-2,5 μm, ocena stężenia zapachu, badania olfaktometryczne, metody dezodoryzacji, badania emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, modelowanie zasięgów oddziaływania, wyznaczanie izolinii narażenia i uciążliwości dla czynników obciążenia środowiska, planowanie metodologii badań naukowych, eksperymentów, wdrażania technologii, projektowania stanowisk badawczych i instalacji doświadczalnych
Wybrane publikacje

 • Myczko R., i in. 2020. Karty analityczne, procedura obliczania potencjału energii zakumulowanej w substratach. Wyd. ITP/MRiRW, ss. 17.
 • Myczko R., i in. 2020. Procedura oceny wydajności biogazowej substratów dla biogazowni rolniczych potencjału energii zakumulowanej w substratach. Wyd. ITP/MRiRW, ss. 16.
 • Myczko R., Graczyk-Pawlak A., 2020, Algorytm obliczeniowy do szacowania potencjału energii zakumulowanej w substratach. Wyd . ITP/MRiRW,
 • Myczko R., Graczyk-Pawlak A., 2020, film dydaktyczny:  Procedura oceny wydajności biogazowej substratów dla biogazowni rolniczych – jak ją stosować w praktyce. Wyd. ITP/MRiRW,
 • Myczko R., i in. 2020. Film szkoleniowy: Katalogi substratów, produktów ubocznych i stymulatorów produkcji biogazu – do czego służą i w jaki sposób stosować je w praktyce. Wyd. ITP/MRiRW,
 • Myczko R., Kołodziejczyk T., Graczyk-Pawlak A., 2019. Katalog substratów do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych. Wyd. ITP/MRiRW, ss.80,
 • Myczko R., Kołodziejczyk T., Graczyk-Pawlak A., 2019. Katalog produktów ubocznych, inhibitorów i stymulatorów procesu fermentacji do stosowania w biogazowniach rolniczych. Wyd. ITP/MRiRW, ss. 55,
 • Myczko R., Kołodziejczyk T. 2018. „Platforma Obliczeniowa Technologii Biogazu v.1.0”. wielopoziomowy program komputerowy do projektowania technologii fermentacji biogazowej i obliczania energii zakumulowanej.
 • Przybył J., Wojcieszak D., Myczko R., Myczko A. 2018 “Technological and energetic evaluation of maize stover silage for methane production on technical scale”. Energy, ISSN: 0360-5442; 2018; Volume 151, pp. 903-912, (sc. 45, iF 4,97)
 • Myczko A., Kołodziejczyk T., Sawiński R., Myczko R., i inni. 2017. Koncepcje małych biogazowni do przerobu rolniczych pozostałości poprodukcyjnych, Aktualne Problemy Inżynierii Biosystemów, wyd. UP Poznań ss.251-266,
 • Wardal J.W., Romaniuk W., Myczko R. 2016. Metoda zwiększania ilości biogazu pozyskiwanego z fermentacji metanowej nawozów naturalnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Z.4(94), ss. 91-107.
 • Myczko R., Kołodziejczyk T. 2012. R.1. Instalacja biogazowa, r.2. Podstawowe kategorie i właściwości substratów, r5. Elementy ciągu technologicznego w biogazowni rolniczej, r. 7. Zasady bezpiecznego prowadzeni procesu fermentacji biogazowej w: „Poradnik bezpiecznej eksploatacji biogazowni rolniczych” red. Szulc R. Wyd. MRiRW str. 180.
 • Myczko R., Kołodziejczyk T. 2011. R.1. Proces fermentacji beztlenowej, r.2. Kategorie i zasady doboru substratów do instalacji, r.3. metody szacowania wydajności substratów i mieszanin fermentacyjnych w: „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Poradnik dla Inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych” red. Myczko A. Wydawnictwo ITP Falenty str. 140.
                       
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Nr 235003 z dnia 18.05.2020 /Urząd Patentowy RP/ Urządzenie do filtracji cieczy zwłaszcza substratu.
 • Nr 237482 z dnia 28.04.2021/Urząd Patentowy RP/Fermentator monosubstratowy do metanowej fermentacji gnojowicy.
 • Nr 236321 z dnia 22.01.2021/ /Urząd Patentowy RP/Sposób odsiarczania i odwadniania biogazu w biogazowni rolniczej.
 • Nr 220074 z dnia 08.12.2015 /Urząd Patentowy RP/ Reaktor do metanowej fermentacji gnojowicy
 • Nr 218666 z dnia 21.10.2015 /Urząd Patentowy RP/ Mikrobiogazownia
 • Nr 211632 z dnia 05.07.2012 /Urząd Patentowy RP/ Zbiornik –Laguna na płynne odchody zwierzęce.
 • Nr 210731 z dnia 05.03.2012 /Urząd Patentowy RP/ Element pokrywy do przykrywania zbiorników i kanałów gnojowicowych.
 • Nr 212719 z dnia 27.11.2012 /Urząd Patentowy RP/ Segment posadzki rusztowej w obiekcie służącym do chowu zwierząt.
 • Nr 213116 z dnia 17.01.2013 /Urząd Patentowy RP/ Element pływającej pokrywy zbiornika na płynne odchody zwierzęce.
 • Nr 210686 z dnia 05.03.2012 /Urząd Patentowy RP/ Filtr do oczyszczania powietrza z gazów i mikroorganizmów chorobotwórczych.
 • Nr 213129 z dnia 297.01.2013 /Urząd Patentowy RP/ Środek impregnujący do oczyszczania powietrza dezodoryzacji i dezynfekcji w pomieszczeniach chowu zwierząt.
 • Nr 213007 z dnia 03.01.2013 /Urząd Patentowy RP/ Mieszacz- uzdatniacz
           
Projekty, granty

 • 2016-2020 – ekspert wiodący Z.1.1 Program Wieloletni MRiRW 2016-2020 nt. „Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w szczególności biomasy oraz racjonalizacja ich wykorzystania”. GZ.me.032.1.25.2019
 • 2015-2018 – koordynator naukowy pakietu WP2/ITP: Opracowanie innowacyjnego, interaktywnego programu do edukacji w zakresie metod budowy i eksploatacji instalacji OZE w BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015
 • 2016-2019 – ekspert wiodący pakietu WP3 i WP7/ITP: Opracowanie innowacyjnej technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w czasie tuczu trzody chlewnej w BIOSTRATEG2/270012/7/NCBR/2016
 • 2015 - kierownik prac badawczych: ‘Badania przemysłowe nad zweryfikowaniem komponentów technologii energochłonności suszarni z zastosowaniem spiralnego wymiennika ciepła wypełnionego czynnikiem termicznym w symulowanych warunkach operacyjnych’, w projekcie: Prace badawczo rozwojowe innowacyjnego, proekologicznego systemu suszenia i składowania ziarna kukurydzy”, realizowanego w ramach działania 1.4. - ”Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – Polnet Sp. z o. o.,
 • 2015 - koordynator badań: oceny stężenia odorów i gazów w technologii MBP selektywnych odpadów komunalnych, na potrzeby weryfikacji technologii środowiskowej w Pilotażowym Programie UE ETV No. 02.0201/2013/654078/SUB/A1-PJWTS
 • 2010-2015 – ekspert Program Wieloletni MRiRW 2010-2015 nt. „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”.
 • Wykładowca w cyklach zajęć warsztatowych w akredytowanym Laboratorium LBTBR w zakresie:
 • „Zapoznanie się z metodami oceny jakości substratu i sterowania procesem pozyskiwania biogazu i energii elektrycznej”, dla Wyższej Szkoły Bankowej 22.03.2013r., dla Instytutu Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 16.05.2013.
 • „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” – zajęcia warsztatowe w akredytowanym Laboratorium LBTBR dla Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 • Walidacja i wdrażanie metod analitycznych dla dynamicznej fermentacji metanowej metodą fermentatora laboratoryjnego PB-02/LBTBR/2012,
 • Audyt techniczny i technologiczny z programem naprawczym instalacji Bioelektrowni w Liszkowie, dla ENEA S.A;
 • Ekspert z ramienia Ministerstwa Rolnictwa w Agriculture Technical Subcommittee, Methane to Markets Partnership International Methane Initiative managed by Environmental Protection Agency, EPA, USA.
 • Badania eksploatacyjne i rozruch technologiczny ‘Monosubstratowej biogazowni rolniczej ze stałym złożem adhezyjnym ’ zgłoszenie patentowe nr. 220074;
 • Badania eksploatacyjne i wdrażanie ‘Kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej’ patent nr. 218666;
 • Uzyskanie świadectwa akredytacji (Certificate No AB 116) dla wdrożonej metody analitycznej w zakresie oceny wydajności biogazu z oceną zawartości suchej masy i suchej masy organicznej.
 • Walidacja i wdrażanie metod analitycznych dla standardowej próby fermentacji metanowej statyczną metodą eudiometryczną.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie Sytemu Audytu i Procedury Ewaluacji Technologii w biogazowniach rolniczych dla ENEA S.A;
 • Udział w międzynarodowych, międzylaboratoryjnych badaniach biegłości analitycznej w Laboratory Proficiency Testing for Analytical Methods by LGC Standards PT, United Kingdom;
                                     
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści