UZASADNIENIE BIZNESOWE

UZASADNIENIE BIZNESOWE

Dokument Uzasadnienie Biznesowe określa biznesowe powody realizacji PW. Opisuje korzyści jakie zostaną osiągnięte poprzez realizację Programu. Uzasadnienie biznesowe jest ściśle powiązane z zarządzaniem ryzykiem. Uzasadnienie Biznesowe uzasadnia zaangażowanie zasobów ludzkich, finansowych, materialnych w Programie po stronie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Właścicielem" Uzasadnienia Biznesowego jest Przewodniczący Komitetu Sterującego.
Uzasadnienie biznesowe jest najważniejszym zbiorem informacji dla Programu. Kieruje procesami decyzyjnymi w trakcie Programu.
Szczegółowe korzyści z realizacji programu przedstawiono w załączniku 1 Uchwały Nr 202/2011 RM. (tabela 10 w Załączniku 1). Wynikająca z tej tabeli ocena ekonomiczno-finansowa Programu została opracowana w oparciu o formułę wartości zaktualizowanej netto NPV. Założono stopę dyskontową k=8% (zalecaną do oceny przedsięwzięć finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności), początek wystąpienia korzyści – rok 2012, koniec wystąpienia korzyści - rok 2020. W wyniku uzyskano:

Oznacza to, że Program jest wysoko opłacalny finansowo i ekonomicznie o czym świadczy wysoka  wartość NPV (obliczona na dzień dzisiejszy przewaga korzyści nad kosztami).