Program wieloletni / Cel główny

PROGRAM WIELOLETNI

CEL GŁÓWNY

Celem głównym Programu jest poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych.

Realizacja tego celu ma nastąpić przez bardziej trafne oceny ryzyka oraz prognozy skutków zagrożeń, klęsk i katastrof środowiskowych na obszarach wiejskich, opracowania ocen przyrodniczej efektywności krajowego programu rolnośrodowiskowego, lepsze rozwiązania na rzecz energii odnawialnej, bezpieczeństwa pracy rolników, dobrostanu zwierząt, a także bardziej doskonałe przedsięwzięcia środowiskowe oraz rozwiązania infrastruktury przyrodniczo-technicznej.

Specyfiką Programu jest to, że jego cel główny oraz cele szczegółowe, będą osiągane etapami, rok po roku, a nie dopiero po realizacji całego Programu, tj. po pięciu latach. Dla podkreślenia tego faktu w sformułowaniach celów szczegółowych używa się takich określeń jak: ocena, opiniowanie, opracowywanie, doskonalenie itp. W sformułowaniu celów szczegółowych kluczowym motywem był zapis zawarty w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), stwierdzający konieczność koordynacji realizacji Strategii w ścisłej współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnym za Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.