Program wieloletni / Priorytety

PROGRAM WIELOLETNI

PRIORYTETY

PRIORYTET 1
Monitoring, ocena ryzyka oraz prognoza skutków zagrożeń, klęsk i katastrof środowiskowych na obszarach wiejskich. Więcej..

PRIORYTET 2
Monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego. Więcej..

PRIORYTET 3
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepła/chłodu i energii elektrycznej. Więcej..

PRIORYTET 4
Rozwój standardów mechanizacji rolnictwa, uwzględniających bezpieczeństwo zdrowotne ludzi, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska naturalnego. Więcej..

PRIORYTET 5
Rozwój standardów gospodarowania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich. Więcej..

PRIORYTET 6
Standaryzacja metod gospodarowania przyrodniczo-produkcyjną przestrzenią trwałych użytków zielonych, z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności. Więcej..

PRIORYTET 7
Standaryzacja gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarowania odpadami. Więcej..

PRIORYTET 8
Standaryzacja wiejskiej infrastruktury przyrodniczo-technicznej i technicznej. Więcej..

PRIORYTET 9
Realizacja funkcji normalizacyjnych, kontrolno-weryfikacyjnych, certyfikacyjnych i homologacyjnych. Więcej..