Program wieloletni / Działania

PROGRAM WIELOLETNI

DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.1
Monitoring stanu i bezpieczeństwa technicznego urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

DZIAŁANIE 1.2
Monitoring, prognoza przebiegu i skutków oraz ocena ryzyka wystąpienia deficytu i nadmiaru wody na obszarach wiejskich

DZIAŁANIE 1.3
Monitoring skuteczności ograniczania emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych i źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych

DZIAŁANIE 1.4
Monitoring uciążliwych zapachów i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł rolniczych, w tym pyłów i gazów cieplarnianych

DZIAŁANIE 2.1
Monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego

DZIAŁANIE 3.1
Monitoring i kompleksowa ocena zasobu odnawialnych źródeł energii na potrzeby planowania, rozwoju i lokalizacji instalacji agroenergetycznych

DZIAŁANIE 3.2
Promocja i transfer wiedzy oraz technologii służących produkcji energii z różnych lokalnych odnawialnych zasobów

DZIAŁANIE 3.3
Monitoring skuteczności funkcjonowania instalacji agroenergetycznych oraz efektywności energetycznego wykorzystywania surowców

DZIAŁANIE 4.1
Standaryzacja mechanizacji produkcji roślinnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i ochrony środowiska naturalnego

DZIAŁANIE 4.2
Standaryzacja mechanizacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt

DZIAŁANIE 5.1
Standaryzacja metod gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi i ich ochrony w warunkach zmian klimatycznych

DZIAŁANIE 5.2
Standaryzacja metod oceny potrzeb melioracji rolnych, z uwzględnieniem nowych wymagań rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego

DZIAŁANIE 6.1
Standaryzacja metod gospodarowania przyrodniczo-produkcyjną przestrzenią trwałych użytków zielonych, z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności

DZIAŁANIE 7.1
Standaryzacja gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich

DZIAŁANIE 7.2
Standaryzacja gospodarowania odpadami na obszarach wiejskich

DZIAŁANIE 8.1
Standaryzacja informacyjnego wspomagania procesu budowlanego w melioracjach wodnych oraz regulacji wód istotnych dla rolnictwa

DZIAŁANIE 8.2
Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich

DZIAŁANIE 8.3
Standaryzacja ekonomicznych i środowiskowych ocen projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury wiejskiej

DZIAŁANIE 9.1
Prowadzenie banku informacji homologacyjnej

DZIAŁANIE 9.2
Modyfikacja norm, kryteriów i procedur prawnych związanych z prowadzeniem akredytowanych laboratoriów i jednostki notyfikowanej

DZIAŁANIE 9.3
Opracowywanie i dostosowywanie polskich norm i innych dokumentów o charakterze normatywnym związanych z inżynierią rolniczą oraz inżynierią środowiska do obowiązujących w Unii Europejskiej