Program wieloletni / Cele szczegółowe

PROGRAM WIELOLETNI

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Prognozowanie przebiegu i skutków oraz ocena ryzyka występowania nadmiarów i niedoborów wody oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wód i powietrza na obszarach wiejskich. Czytaj więcej.
  2. Ocena efektywności przyrodniczej programu rolnośrodowiskowego. Czytaj więcej.
  3. Poprawa efektywności funkcjonowania gminnych i gospodarskich i instalacji agroenergetycznych. Czytaj więcej.
  4. Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. Czytaj więcej.
  5. Ograniczenie zagrożeń powodziowych i skutków susz oraz poprawa stanu ekologicznego wód i zaspokojenie wymagań wodnych na obszarach wiejskich. Czytaj więcej.
  6. Poprawa efektywności gospodarowania przyrodniczo-produkcyjną przestrzenią trwałych użytków zielonych. Czytaj więcej.
  7. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarowania odpadami i nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich. Czytaj więcej.
  8. Poprawa przepisów techniczno-budowlanych i rozwiązań techniczno-technologicznych zagrodowej oraz wiejskiej infrastruktury technicznej i przyrodniczo technicznej. Czytaj więcej.
  9. Zapewnienie właściwych procedur działalności laboratoriów akredytowanych, udoskonalanie norm technicznych oraz prowadzenie banku danych homologacyjnych. Czytaj więcej.