PLAN JAKOŚCI PW / Technika przeglądu jakości

PLAN JAKOŚCI PW

TECHNIKA PRZEGLĄDU JAKOŚCI

Przegląd jakości jest strukturalną i usystematyzowaną procedurą opracowaną w celu umożliwienia oceny, czy produkt "odpowiada przeznaczeniu" lub czy spełnia wymaga­nia. Procedura rozpoczyna się od identyfikacji osób lub grup żywotnie zainteresowanych produktem poddawanym przeglądowi. Produkt jest sprawdzany, a uwagi i komentarze testerów są dyskutowane podczas usystematyzowanej narady. W trakcie tej narady uzgadniane są niezbędne zmiany oraz sporządzana jest kompletna lista niezbędnych działań naprawczych. Procedura zostaje zakończona, gdy wszystkie wymagane zmiany zosta­ły wykonane, a produkt formalnie "zwolniony", co oznacza, że spełnia on ustalone kryte­ria jakości i jest od tego momentu "zatwierdzony".
Przegląd jakości można przeprowadzić w każdym stadium projektu, gdyż każdy produkt może zostać poddany przeglądowi jakości, jeśli istnieją właściwe mu elementy jakości, które powinny być monitorowane.
Istnieją cztery specyficzne role uczestniczące w procedurze przeglądu jakości: kierownika przeglądu jakości, który prowadzi przegląd jakości, wytwórcy który wytworzył produkt, lub członka zespołu, który odpowiada za jego wykonanie, testera, który dokonuje przeglądu produktu i rola  protokolanta. Zakresy obowiązków tych ról zostały szczegółowo opisane w metodyce PRINCE2. Dodatkowo oprócz tych konkretnych ról uczestniczących w przeglądzie, są jeszcze inne obowiązki, których wypełnienia powinny podjąć się: Kierownik PW, kierownik zespołu, osoby pełniące rolę Nadzoru PW, osoby pełniące rolę Wsparcia PW. Są to te obowiązki, które stanowią część ich normalnych zadań, ale które odnoszą się w sposób szczególny do przeglądów jakości. Funkcje te zostały opisane w części 3. Organizacja i zarządzanie PW.
W kontroli jakości szczególna rola przypada Koordynatorom priorytetów PW (rys.5). Koordynator priorytetu jest jednocześnie kierownikiem przeglądu jakości produktów wytwarzanych w ramach działań objętych priorytetem. Oznacza to, że w PW wyróżnia się dziewięciu kierowników przeglądu jakości. Koordynatorzy współpracują z Nadzorem Projektu w procesie sprawdzania Planu Etapu (następnego) i przy odbiorze produktów wytworzonych w Etapie bieżącym. Poprzez Nadzór PW, Komitet Sterujący czuwa nad jakością wytwarzanych produktów.

Koordynator priorytetu, jako kierownik przeglądu jakości jest obowiązany do:

Rysunek 4. Struktura organizacyjna zespołu ds. przeglądu jakości w PW