PLAN JAKOŚCI PW / Sposób monitorowania i oceny stopnia realizacji PW

PLAN JAKOŚCI PW

SPOSÓB MONITOROWANIA I OCENY STOPNIA REALIZACJI PW

Sposób monitorowania i oceny stopnia realizacji programu został opisany w Załączniku nr 1 do uchwały nr 202/2011 Rady Ministrów z dnia 14 października 2011 r. (rozdział 7) oraz w innych dokumentach, w tym w umowie z MRiRW z dnia 23 listopada 2011 r.
Efekty realizacji Programu będą przedstawiane przez ITP Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rocznych sprawozdaniach. Stopień realizacji i rezultat końcowy Programu MRiRW oceni na podstawie wartości 42 wskaźników. Nazwy tych wskaźników i ich wartości docelowe osiągnięte w Programie przedstawiono w tabeli 5, zaś ich wartości, z podziałem na działania i kolejne lata ich realizacji – w tabeli 6 Załącznika 1 Uchwały Rady Ministrów Nr 202.
Na tej podstawie może być przygotowywana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacja o stanie realizacji oraz wynikach uzyskanych w ramach tego PW, która corocznie może być przedkładana Radzie Ministrów.