PLAN JAKOŚCI PW

PLAN JAKOŚCI PW

Plan jakości jest tworzony w celu określenia ściślejszych powiązań Systemu Zarządzania Jakością z konkretnymi produktami, projektami czy procesami, realizowanymi w ramach PW. Pozwala na śledzenie realizacji konkretnych produktów i w związku z tym zwiększa szanse otrzymania produktu o wymaganej jakości.
Plan określa:

Komponent Jakość w środowisku PW jest obecny we wszystkich wyróżnionych w metodyce PRINCE2 procesach  (rys.1), za wyjątkiem procesu Zamykanie PW. Specyfiką PW jest to, że jego cele są realizowane w oparciu o unikalne produkty specjalistyczne. Dlatego też zarządzanie jakością w PW nie może być "zarządzaniem jakością przez normalizację" lub "zarządzaniem przez spełnianie uznanych standardów". 
W zarządzaniu jakością w PW będzie stosowany zbiór ośmiu zasad opublikowanych w normie ISO 9001:2000. Przyjęto, że z wszystkich ośmiu zasad wiodącą jest orientacja na klienta (1) (użytkownika). Aby ją wprowadzić w życie, konieczne jest procesowe (4) i systemowe (5) podejście do zarządzania PW, podejmowanie decyzji na podstawie faktów (7), szczególnie decyzji prowadzących do ciągłego doskonalenia (6) procesów i produktów. Ponieważ o spełnieniu wymagań klienta decydują w dużym stopniu dostawcy produktów, konieczne jest utrzymywanie między klientami i dostawcami partnerskich stosunków (8). Fundamentalne zasady dotyczą przywództwa (2), w tym odpowiedzialności kierownictwa ITP oraz zaangażowania (3) wszystkich bez wyjątku w realizację ustanowionych celów jakościowych.

Produkty zarządcze dotyczące jakości to:

  1. Kryteria Akceptacji;
  2. Plan Jakości;
  3. Produkty Kontroli Jakości:
   • Dokumenty Przeglądu Jakości:
   • Zaproszenia na Przeglądy Jakości,
   • Lista Zastrzeżeń Przeglądów Jakości,
   • Lista Działań Następczych Przeglądu Jakości,
   • Rejestr Jakości,
   • Inne dokumenty kontroli jakości;
  4. Rejestr Doświadczeń;
  5. Dokumentacja Zagadnień Projektowych:
   • Rejestr Zagadnień,
   • Zagadnienia Projektowe,
  6. Produkty Konfiguracji:
   • Opisy Produktów,
   • Zapisy Obiektu Konfiguracji,
   • Plan Zarządzania Konfiguracją.