PLAN JAKOŚCI PW / Obowiązki dotyczące jakości

PLAN JAKOŚCI PW

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Za jakość wytwarzanych produktów specjalistycznych w danym działaniu odpowiadają: Koordynator Priorytetu i Kierownik Działania. Zespół ten ściśle współpracuje z Kierownikiem PW oraz Nadzorem PW (osobami specjalizującymi się w ocenianych produktach), wyznaczając testerów do oceny produktów oraz organizując i prowadząc oceny jakości i odbiory Planów Zespołów realizujących działania w ramach danego priorytetu, opisy produktów końcowych (na etapie planowania) oraz wytworzonych produktów końcowych. Nadzór PW przejmuje rolę nadzoru jakości.
Wszelkie prace związane z kontrolą jakości są odnotowane w Rejestrze Jakości.
Za jakość wytwarzanych produktów zarządczych, m. in za Plan Etapu, Plan Nadzwyczajny, Raporty Okresowe, Raport Końcowy Etapu, Plan Komunikacji odpowiada Kierownik PW. Nadzór nad ich jakością sprawuje Komitet Sterujący, wspierany przez Nadzór Projektu. Wyniki tego nadzoru są odnotowywane w Rejestrze Jakości.

Odniesienie do wszystkich standardów, które należy przestrzegać
W realizacji PW należy przestrzegać standardy zarządzania jakością prac B+R stosowane w ITP.
Pozostałe aspekty (kryteria akceptacji; procesy kontroli jakości i procesy audytu zastosowane w zarządzaniu PW; wymagania dotyczące kontroli jakości i procesu audytu dla prac specjalistycznych, procedury zarządzania zmianami, plan zarządzania konfiguracją, wykaz narzędzi wykorzystywanych dla zapewnienia jakości) zostaną omówione w Planie realizacji Etapu.