ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PW

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PW

Struktura zarządzania projektami zgodnymi z PRINCE2, opiera się na występowaniu środowiska klient/dostawca. Zakłada się istnienie klienta, który określi pożądany rezultat, będzie wykorzystywał ten rezultat i prawdopodobnie zapłaci za projekt. Zakłada się też istnienie (generalnego) dostawcy, który dostarczy zasobów i umiejętności, umożliwiających wytworzenie tego rezultatu. To założenie warunkuje sposób organizacji projektu. W każdym projekcie istnieje potrzeba zarządzania strategicznego, kierowania, nadzoru i komunikowania się.
Zgodnie z tymi założeniami struktura zarządzania Programem Wieloletnim (PW) składa się z czterech warstw:

Zespół zarządzania PW ma  zapewnić:

Struktura zarządzania PW (rys. 2) obejmuje role i obowiązki, które łączą w jedno różne interesy i umiejętności występujące i potrzebne w projekcie.

Struktura zarządzania PW jest strukturą czasową, specjalnie zaprojektowaną do zarządzania PW aż do jego pomyślnego zakończenia, aby spełnić wymagania zde­finiowane w Uchwale Nr 202/2011 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2015 "Standaryzacja i Monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich", nazywanej dalej Uchwałą RM. Struktura ta wyznacza kanały komunikacji dla gremiów po­dejmujących decyzje i towarzyszą jej opisy stanowisk wyszczególniające: obo­wiązki, cele, zakresy uprawnień, relacje, umiejętności, wiedzę i doświadczenie, wymagane dla wszystkich ról w organizacji PW.


Rysunek 1: Struktura zarządzania PW

Zarządzanie strategiczne PW odbywa się na poziomie Komitetu Sterującego, reprezentowanego przez trzy strony interesów: biznes, użytkownika rezultatów i dostawcę produktów.
Produkty PW muszą zaspokajać potrzeby biznesowe. PW powinien przynieść wartość adekwatną do poniesionych nakładów finansowych. Zatem będzie istnieć reprezentacja punktu widzenia biznesu w trakcie całego okresu jego realizacji. Ro­lą Przewodniczącego jest troszczenie się o interesy biznesu (reprezentowanie klienta).
Zawsze wystąpi osoba, grupa lub grupy, do których stosować się będą wszystkie lub niektóre z następujących stwierdzeń:

Obecność użytkownika jest potrzebna do sprecyzowania pożądanego rezultatów i zapewnienia, że PW go dostarczy. Dlatego w Komitecie Sterującym będzie reprezentowane kierownictwo strony użytkownika. Będzie ono stanowić część reprezentacji klienta.
Wytworzenie produktu końcowego będzie wymagać zasobów z pewnymi umiejętnościami. Potrzebna jest reprezentacja dostawcy, który będzie dostarczał tych koniecznych umiejętności. Do wytworzenia końcowego rezultatu w PW będą wykorzysty­wane zarówno zespoły pochodzące z ITP, jak i zespoły zewnętrznego dostawcy.