FORMUŁA REALIZACJI PW

FORMUŁA REALIZACJI PW

Program Wieloletni jest realizowany w terminie od 14 października 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. Realizatorem programu jest  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, który realizuje te prace na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podstawą prawną działania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego jest:

  1. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),
  3. zarządzenie nr 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu.

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD w następujących obszarach:

  1. ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich,
  2. innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych,
  3. bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, wydawniczej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:

Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfikacyjne i homologacyjne, prowadzi certyfikację zgodności narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych oraz maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym, a także dba o utrzymanie wysokiego poziomu kadry naukowej w laboratoriach.
Instytut zatrudnia ponad 400 pracowników, w tym ponad 250 w działalności badawczo-rozwojowej (B+R) (rys.3)


Rysunek 2. Struktura zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej w ITP

 

W realizacji PW uczestniczyć będą prawie wszystkie jednostki organizacyjne Instytutu:

 1. Regionalne ośrodki badawcze:
  • Dolnośląski we Wrocławiu, ze Stacją Badawczą w Kamieńcu Wrocławskim;
  • Małopolski w Krakowie, z Górskim Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu i ze Stacją Badawczą w Jaworkach ;
  • Mazowiecki w Kłudzienku;
  • Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy;
  • Zachodniopomorski w Szczecinie;
  • Żuławski w Elblągu ze Stacją Badawczą w Gdańsku,
 1. Zakłady naukowe:
  • Zakład Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostanu Zwierząt, z Laboratorium Urządzeń do Doju i Laboratorium Badań Systemów Wentylacyjnych;
  • Zakład Kształtowania Środowiska w Obiektach Inwentarskich i Ochrony Powietrza;
  • Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego;
  • Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, z Laboratorium Monitorowania Procesów fermentacyjnych w Odchodach;
  • Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej;
  • Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego;
  • Zakład Użytków Zielonych;
  • Zakład Zasobów Wodnych;
  • Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji;
  • Zakład Ochrony Jakości Wody;
  • Zakład Inżynierii Sanitarnej;
  • Zakład Biologii i Higienizacji Wsi,
 1. Laboratorium Badawcze ITP w składzie 8 laboratoriów działowych:
  • Ciągników i maszyn rolniczych;
  • Elektryki rolniczej;
  • Bezpieczeństwa maszyn do produkcji zwierzęcej;
  • Zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;
  • Biopaliw i układów agroenergetycznych;
  • Mikrobiologii;
  • Chemii środowiska;
  • Inżynierii środowiska,
 1. Jednostka Certyfikująca Wyroby,
 1. Centrum Transferu Technologii,
 1. Dział Promocji i Marketingu,
 1. Dział Wydawnictw,
 1. Komitet ds. normalizacji i stanowiska ds. Aprobat Technicznych.

Część prac będzie wykonywana na zasadzie usług obcych. Usługi obce wyceniono na kwotę 6,5 mln zł, tj. na 20% kosztów realizacji PW. Wykonawcy tych usług zostaną wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najwięcej usług o tym charakterze (rys.4) wystąpi przy realizacji priorytetu 2. Monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego. Będą to usługi dotyczące monitoringu ptaków.


Rysunek 3. Struktura kosztów realizacji priorytetów (1 - 9) PW. Koszty w tys. zł, z podziałem na usługi własne (ITP - Instytutu Technologiczno-Przyrodniczy) i usługi obce.