RODO - Program Wieloletni

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
Przejdź do treści

RODO


Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”), a także nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, gmina Raszyn wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000346302, o numerze NIP 5342437004.
Przetwarzamy Państwa dane w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji przyrodniczych oraz monitoringu efektów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Państwa dane osobowe pozyskane zostały od eksperta przyrodniczego na podstawie Państwa pisemnej zgody na ich udostępnienie Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach. Pozyskane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres oraz jeżeli zostały udostępnione to również: nr producenta, numer telefonu i adres email.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania archiwizacji dokumentacji przyrodniczych oraz monitoringu przyrodniczego działek rolnośrodowiskowych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na określone rodzaje przetwarzania danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć ją ze skutkiem w przyszłości. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania przez Instytut zarówno archiwizacji, jak i monitoringu  o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.
Podstawą prawną ich przetwarzania danych osobowych jest:
1. Zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
2. Wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) zawartej przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,  okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony również od celu w jakim dane są przetwarzane.  
Od 25 maja 2018 r. przysługują Państwu nowe prawa takie, jak: prawo dostępu do danych, ich poprawiania i sprostowania, żądania ich usunięcia lub uzupełnienia niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia danych. Nowe prawo umożliwia także Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Nasz Instytut zapewnia jak najlepszą ochronę Państwa danych poprzez wdrożenie odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, a także, aby zabezpieczyć dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.  Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegać profilowaniu.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, z siedzibą w Falentach listownie albo poprzez adres e-mail: RODO@itp.edu.pl . Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI
INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
Wróć do spisu treści