PUBLIKACJE - Program Wieloletni

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
Przejdź do treści

PUBLIKACJE


Wykaz publikacji przygotowanych bądź będących w trakcie przygotowania w ramach realizacji programu wieloletniego

Zadanie 1
Maszynopisy PUBLIKACJI, zgłoszone do monografii międzynarodowej pt.:
1. „Determination of myristic acid content in biofuels using NIR spectroscopy”;
2. “Analysis of methane emission potential and energy efficiency from animal manure production in Poland”;
3. “Torrefaction of the Black Lilac (Sambucus nigra L.) as an Example of Biocoal Production from Garden Maintenance Waste”;
4.  “Energy and environmental potential of permanent grasslands in Poland”;
5.   Publikacje w postaci rozdziałów w monografii dostępne na międzynarodowej platformie Scopus.

Zadanie 2
 1. Turbiak J. Miatkowski Z. 2016. Ocena tempa mineralizacji masy organicznej w głęboko odwodnionej glebie torfowo-murszowej na podstawie ubytków masy gleby oraz emisji CO2. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T 16 Z. 3 (55) s. 73-86.
 2. Miatkowski Z., Turbiak J. 2016. Wpływ nawożenia na skład runi i plonowanie łąki na glebie torfowo-murszowej w warunkach leja depresji wody gruntowej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 16. Z. 1 (53) s. 39-53.
 3. Burczyk P., Gałczyńska M., Michalcewicz W., Gamrat R. 2016. Wpływ rodzaju nawożenia azotowego na zawartość biomasy żywych mikroorganizmów w glebie i emisję ditlenku węgla. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 15. Z. 3 (51) s. 15-23.   
 4. Gałczyńska M., Gamrat R., Burczyk P., Michalcewicz W. 2016. Effect of nitrogen fertilization types on the soil microbial biomass and greenhouse gases emission. Agriculture & Forestry, Vol. 62 Issue 4: 57-64, 2016, Podgorica (DOI: 10.17707/AgricultForest.62.4.07).
 5. Jugowar J.L., Rzeźnik W., Mielcarek P. 2017. ): Emission of ammonia, nitrous oxide and methane from hen house in deep litter/slatted floor system. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 62(1), s. 64-69.
 6. Majchrzak M. 2017. Jak zatrzymać azot w gnojowicy? Rolniczy Przegląd Techniczny, Nr 3 (217).
 7. Mazur K. 2017. Reducing GHG and ammonia emissions from livestock production. Rozdział w monografii: "Проблемы интенсификации  животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза", pod red. nauk. Wacława Romaniuka, Wydawnictwo ITP, Falenty-Warszawa 2017, ISBN  978-83-65426-29-1, s.101-107.
 8. Mazur K., Borusiewicz A. 2017. Environmental and economic conditioning of  the breeding of dairy cattle, FEB- Fresenius Environmental Bulletin; ISSN 1018-4619; 2017; vol. 26 No 10/2017, s. 5824-5832, IF: 0,37.
 9. Mielcarek P., Rzeźnik W. 2018. Emisja amoniaku z produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 2007-2016. W opracowaniu, przewidziana do druku w „Ekonomia i Środowisko”.
 10. Mielcarek P., Rzeźnik W., Jugowar J.L. 2017. Emisja odorów z rolnictwa i sposoby jej redukowania. W: „Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów”. Opracowanie monograficzne, wyd. Instytut Zootechniki Kraków.
 11. Muzalewski A. 2017. Koszty redukcji amoniaku w zależności od techniki aplikacji gnojowicy (artykuł przygotowany na XXV konferencję naukową "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie" Zakopane 2018).
 12. Pawlak J. 2017. Gospodarka energetyczna a emisja CO2 w rolnictwie polskim. W: Romaniuk W., Jankowska-Huflejt H. (red.). Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej. Falenty-Warszawa. Wydawnictwo ITP. ISBN 978-83-65426-27-7 s. 48–60.
 13. Pawlak J. 2017. Ocena emisji CO2 powodowanej zużyciem nośników energii w rolnictwie polskim. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1(95) s. 47–55.
 14. Pawlak J. 2017. Ocena emisji gazów cieplarnianych, spowodowanej zużyciem nośników energii w rolnictwie polskim w 2015 r. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4(98). Artykuł z pozytywnymi recenzjami – w druku.
 15. Pawlak J. 2017. Poziom i struktura emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4(98). Artykuł z pozytywnymi recenzjami – w druku.
 16. Pawlak J. 2017. Założenia metodyczne do oceny ekonomicznych skutków redukcji emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 351 (2) s. 139-152.
 17. Romaniuk W., Barwicki J. 2017. "INTERREG slurry acidification technology project developed by Baltic Region Countries", Monografia: "Передовые технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства", Министерство Сельского Хозяйства  И Продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусский Государственный Аграрный  Технический Университет», Белорусский Республиканский Фонд  Фундаментальных Исследований, Mińsk, 2017, red. I.S. Kruk, ISBN 978-985-519-839-1, str. 143-147.
 18. Rzeźnik W., Mielcarek P., Jugowar J.L. 2017. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy i jego dorobek naukowy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. w: „”Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa”. Opracowanie monograficzne, wyd. Instytut Zootechniki Kraków; s.40-56.
 19. Wardal W. 2017.  „Dobre praktyki redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz amoniaku”, strona internetowa ITP. (www.itp.edu.pl)

Zadanie 3
Metodyka tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego. Ocena stanu przyrody obszarów wiejskich (wieloautorskie opracowanie monograficzne); przygotowywane do druku - w ramach opracowania przygotowano następujące rozdziały:
 1. Jarzombkowski F., Kotowska D., Gutowska E., Systemy monitoringu przyrodniczego na użytkach zielonych
 2. Gutowska E., Jarzombkowski F., Monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego: monitoring siedlisk
 3. Gutowska E., Jarzombkowski F., Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoring siedlisk
 4. Gutowska E., Jarzombkowski F., Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoring flory
 5. Gutowska E., Jarzombkowski F., Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoring fauny (z wyłączeniem ptaków)
 6. Gutowska E., Jarzombkowski F., Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoring awifauny
 7. Kotowska K., Jarzombkowski F., Monitoringi przyrodnicze w Europie:  monitoring siedlisk
 8. Kotowska K., Jarzombkowski F., Monitoringi przyrodnicze w Europie:  monitoring flory

Artykuły o charakterze popularnym, nawiązujące do problematyki realizowanej w Zadaniu 3 (walory przyrodnicze półnaturalnych siedlisk łąkowych, perspektywy wykorzystania biomasy z ekstensywnie użytkowanych łąk, zagrożenia związane z wkraczaniem gatunków inwazyjnych):
 1. Piórkowski H. 2017; Walory przyrodnicze jako niewykorzystany potencjał obszarów wiejskich, [materiał złożony i opublikowany w czasopiśmie: Gospodarz. Poradnik samorządowy]
 2. Kazuń A. 2017;Kwalifikacja łąk, muraw i torfowisk do pakietów 4 i 5 działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, [materiał złożony i opublikowany w czasopiśmie: Gospodarz. Poradnik samorządowy]
 3. Ostrowski J. 2017;Gospodarka tlenem w glebach uprawnych ważnym czynnikiem plonotwórczym, [materiał złożony i opublikowany w czasopiśmie: Gospodarz. Poradnik samorządowy]
 4. Czarniecka-Wiera M. 2017; Czy produkcja biogazu może zahamować zanikanie łąk z krajobrazu wiejskiego Polski? [materiał złożony w czasopiśmie: Gospodarz. Poradnik samorządowy],

Maszynopisy dwóch publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin stwierdzanych na działkach rolnośrodowiskowych PROW 2007-2013 oraz obecności gatunków inwazyjnych, obcych geograficznie:
 1. Krajewski Ł., Gutowska E., Jarzombkowski F., Kazuń A., Kotowska D., Kotowska K., Kowalska M., Szczepaniuk A., Topolska K., Piórkowski H., Gatunki zagrożone i chronione siedlisk przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym w Polsce (2012-2014) [materiał po recenzjach, złożony do druku]
 2. Kazuń A., Piórkowski H., Gatunki ekspansywne i inwazyjne roślin naczyniowych na siedliskach przyrodniczych włączanych do programu rolnośrodowiskowego  [materiał przygotowywany do publikacji w 2018 roku]

Pozostałe opracowania:
 • Kazuń A., Jarzombkowski F., Gutowska E., Kotowska D., Kotowska K., Kowalska M., Krajewski Ł., Szczepaniuk A., Topolska K., Piórkowski H. 2016 Differentiation and conservation status of wet meadows of the Calthion palustris alliance in areas covered by the agri-environmental scheme; Ecological Questions 23/2016: 29 – 41, http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2016.003
 • Jarzombkowski F., Pawlikowski P., Szczepański M., Pisarek W., Romański M., Wołkowycki D., Jabłońska E., Gutowska E., Distribution and population decrease of the bog orchid Hammarbya paludosa in north-eastern Poland (materiał przygotowany do złożenia do druku w Acta Societatis Botanicorum Poloniae);
 • Jarzombkowski F., Gutowska E. Miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis (L) R. Br. (materiał złożony do druku, ukaże się w Przewodniku metodycznym Monitoringu ochrony gatunków roślin; publikacja przygotowywana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)
 • Jarzombkowski F., Gutowska E., Kotowska K. Are alien invasive species dangerous to grasslands of high nature value in Poland? (materiał w opracowaniu, przygotowywany do druku w Journal of Water and Land Development)

Zadanie 6
 1. Barszczewski J. 2017. Diversified fertilisation and its effect on yield and the content of mineral nitrogen forms in soil and ground water (Zróżnicowane nawożenie i jego wpływ na plony oraz zawartość w glebie i wodzie gruntowej mineralnych form azotu). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering  Vol. 62(3) s. 13-20. (12 pkt.)

 
Wykaz opracowań, ekspertyz i opinii powstałych w ramach programu, w podziale na zadania.

Zadanie 2
 1. System i metodyka zbierania danych o rolniczych technologiach  umożliwiających redukcję emisji GHG oraz substancji zanieczyszczających powietrze wraz z danymi źródłowymi i roczna emisja gazów cieplarnianych z TUZ.
 2. Baza wiedzy w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, amoniaku, NOx, NMLZO, pyłu PM2.5 i potencjał technologiczny redukcji emisji w rolnictwie.
Zadanie 6
 1. Materiał analityczny dotyczący skuteczności działań realizowanych w ramach WPR 2007–2014 na użytkach zielonych na stan wód.
 2. Ocena zawartości azotu mineralnego w glebach i stężenia związków azotu i fosforu w wodach gruntowych użytków zielonych w 2015 r. w aspekcie czynników naturalnych i antropogenicznych, na podstawie wyników badań prowadzonych przez stacje chemiczno-rolnicze i w odniesieniu do wyników państwowego monitoringu wód, realizowanego przez IOŚ.
 3. Analiza możliwości i potrzeby wprowadzenia w Polsce stosowania bilansowania azotu i fosforu metodyką „u bramy gospodarstwa” na poziomie każdego gospodarstwa rolnego wraz z analizą i oceną metodologii i podejść stosowanych w krajach leżących w zlewisku Morza Bałtyckiego.
 4. Porównanie metodologii bilansowania azotu i fosforu metodą „u bramy gospodarstwa” oraz „na powierzchni pola” wraz z przykładami.
Zadanie 7
Ocena skuteczności funkcjonowania i wpływu na środowisko przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyznaczenie pożądanych kierunków ich rozwoju.
Zadanie 8
Zebranie i analiza istniejących rozwiązań projektowych i technologii wykonywania podbudów i nawierzchni dróg rolniczych, w tym rozwiązania konstrukcyjne, stosowane materiały i technologia budowy.
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI
INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
Wróć do spisu treści