O PROGRAMIE - Program Wieloletni

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
Przejdź do treści

O PROGRAMIE


ZAŁOŻENIA OGÓLNE, CELE I ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU:

Nazwa Programu: „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”

Podstawę przyjęcia Programu stanowi art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Program jest kontynuacją programu wieloletniego pod nazwą „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, realizowanego w latach 2011–2015.
Program ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2016 r. z dnia 12 grudnia 2016 r.
Za cel główny Programu przyjmuje się zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu.
W Programie, w ramach celu głównego wyróżnia się osiem celów szczegółowych, tożsamych z celami poszczególnych zadań.
Cele szczegółowe Programu są następujące:
Poprawa stanu wiedzy o możliwościach wykorzystania do celów energetycznych biomasy pochodzenia rolniczego (zadanie 1);
 • Ustalenie technologicznych uwarunkowań oraz ekonomicznych skutków redukcji gazów cieplarnianych oraz innych gazów szkodliwych dla atmosfery, emitowanych z obszarów wiejskich (zadanie 2);
 • Rozpoznanie skuteczności podejmowanych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej obszarów wiejskich (zadanie 3);
 • Usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy o obiektach małej retencji oraz urządzeniach melioracyjnych (zadanie 4);
 • Optymalizacja metodyki prowadzenia prac utrzymaniowych urządzeń melioracji wodnych (zadanie 5);
 • Zwiększenie możliwości ochrony wód przed zanieczyszczaniami pochodzenia rolniczego (zadanie 6);
 • Poprawa stanu wiedzy na temat efektywności przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich wpływu na środowisko (zadanie 7);
 • Udoskonalenie konstrukcji dróg rolniczych (zadanie 8).
 
Do najważniejszych zidentyfikowanych problemów zalicza się niską efektywność wykorzystania OZE, niezadowalającą adaptację rolnictwa do zmian klimatu oraz zbyt niski potencjał redukcji gazów cieplarnianych w rolnictwie, niezadowalającą efektywność zarządzania środowiskiem, ciągle niezadowalającą jakość wód i wykorzystanie jej zasobów na obszarach wiejskich, niezadowalającą innowacyjność rozwiązań technicznych i nie zawsze trafny dobór techniki do gospodarstw rolnych oraz niezadawalający stan sanitarny wsi i utrudnioną dostępność przestrzenną obszarów wiejskich.
 
Do realizacji celów Programu wykorzystany będzie potencjał wiedzy eksperckiej ITP oraz innych jednostek, z którymi Instytut współpracuje, wspartej obserwacjami i badaniami w newralgicznych obszarach problemowych związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych obszarów wiejskich.
 
Podjęcie i realizacja zadań określonych w Programie będzie krokiem w kierunku rozwoju biogospodarki, obejmującej te rodzaje aktywności, które umożliwiają produkowanie, przetwarzanie lub wykorzystywanie zasobów biologicznych obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich odnawialności. Podstawę biogospodarki stanowią zasoby gleby, wody i różnorodność biologiczna roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Ze względu na ograniczenie ilościowe tych zasobów, ważna jest ich ochrona i wykorzystywanie w sposób zrównoważony. Wymaga to lepszego zrozumienia zasady zrównoważonego korzystania z gleby oraz ekosystemów lądowych i wodnych.
 
Systematyczne badania stanu wód, powietrza, gleb, czy zasobów biomasy do celów energetycznych, pozwolą nie tylko na diagnozę ich stanu, ale przez ustalenie prawidłowości i trendów zmian umożliwią prognozy zagrożeń środowiskowych na obszarach wiejskich. Realizacja Programu przyczyni się do lepszej ochrony wód i powietrza, efektywniejszego działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lepszych rozwiązań na rzecz energii odnawialnej, bezpieczeństwa pracy rolników i dobrostanu zwierząt. Wszystkie zadania Programu wynikają ze zobowiązań zapisanych w dokumentach strategicznych, których Polska jest sygnatariuszem lub autorem. Wszystkie też mają na celu dobro i rozwój obszarów wiejskich.
 
Zakłada się, że realizacja Programu wpłynie korzystnie na wiele czynników decydujących o rozwoju wsi i rolnictwa, a więc na poprawę wykorzystania energii odnawialnej, wzrost poziomu sanitacji wsi, poprawę dostępności do użytków rolnych, standardów budynków gospodarczych i ich wyposażenia, gospodarki rolniczymi zasobami wodnymi oraz stanu środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich, także w kontekście zmian klimatu.
 
Kierunki interwencji Programu tworzy 8 poniżej wymienionych zadań:
 1. Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w szczególności biomasy, oraz racjonalizacja ich wykorzystywania.
 2. Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny – technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny.
 3. Monitoring efektów przyrodniczych wybranych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej wdrażanych w latach 2014–2020, ze szczególnym uwzględnieniem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
 4. Utworzenie i prowadzenie bazy obiektów małej retencji oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Melioracyjnych.
 5. Informacyjne wspomaganie przygotowania, realizacji i odbioru robót w zakresie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych.
 6. Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego.
 7. Ocena skuteczności funkcjonowania i wpływu na środowisko przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyznaczenie pożądanych kierunków ich rozwoju.
 8. Opracowanie, doskonalenie i upowszechnianie rozwiązań projektowych i technologii wykonywania podbudów i nawierzchni dróg rolniczych.  
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI
INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
Wróć do spisu treści