Publikacje - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Publikacje
Bibliografia opublikowanych w ITP-PIB prac środowiskowych z przeprowadzonych badań po roku 2000 - obszar rezerwatu Stawy Raszyńskie oraz Falent
 1. Barszczewski J. Broszura rezerwat przyrody „Stawy Raszyńskie ścieżka edukacyjna”.
 2. Barszczewski J. Stawy Raszyńskie ALBUM CD.
 3. Barszczewski J. 2007. Ocena skutków środowiskowych zmian rodzaju użytkowania gruntów na przykładzie wybranych pól w gospodarstwie. Łąkarstwo w Polsce. Nr 10/2007.
 4. Barszczewski J. 2008. Kształtowanie się obiegu składników nawozowych w produkcyjnym gospodarstwie mlecznym w warunkach dochodzenia do zrównoważonego systemu gospodarowania. Woda Środowisko Obszary Wiejskie Rozprawy naukowe i monografie nr 23. Falenty: wydaw. IMUZ.
 5. Barszczewski J., Barszczewska I. 2008. Stawy rybne jako ptasi rezerwat przyrody na przykładzie Stawów Raszyńskich. Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych.Falenty: wydaw. IMUZ.
 6. Barszczewski J., Burs W. 2003. Polowe bilanse azotu fosforu i potasu w gospodarstwie na przykładzie Zakładu Doświadczalnego w Falentach.Woda Środowisko Obszary Wiejskie.Falenty:wydaw. IMUZ t.3 z.1 (7), s. 25-37.
 7. Barszczewski J., Fabianowicz M., Huflejt B., Wasilewski A. 2003. Rezerwat Przyrody Stawy Raszyńskie Walory przyrodnicze i historyczne. Przewodnik. Falenty: wydaw. IMUZ.
 8. Barszczewski J, Kaca E., Wojda R. 2010.Warunki środowiskowe oraz wyniki produkcyjne w ekologicznym oraz konwencjonalnym  chowie karpi.Journal of reserch and application in agricultural. Poznań.
 9. Barszczewski J, Kaca E. 2008.Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 3 s.152.
 10. Barszczewski J., Pietrzak S., Szatyłowicz M. 2008. Stan chemiczny wód na tle gospodarki wodno-stawowej w obiekcie „Stawy Raszyńskie”. Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych.s. 91-99.Falenty: wydaw. IMUZ.
 11. Barszczewski J., Wojda R., Romanowski J. Kaca G. 2011. Porównanie sposobów chowu oraz warunków środowiskowych w ekologicznej i konwencjonalnej produkcji karpi. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2010 roku, Warszawa-Falenty (MRiRW).
 12. Burzyńska I, Pietrzak S. 2010. Ocena zawartości rozpuszczalnych form potasu i RWO w warstwie gleby stanowiącej podłoże długoletniego składowiska obornika. Woda Środowisko Obszary Wiejskie t. 10. z. 4 (32) s. 23-32.
 13. Dąbkowski Sz.L., Pawłat-Zakrzykraj A. 2003. Wybrane właściwości chemiczne osadów dennych wód otwartych w zlewni Raszynki. Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 3 wydaw. IMUZ Falenty zeszyt specjalny (6). Falenty: wydaw. IMUZ.
 14. Fic M, Dziedziczak R. 2003.Zarys warunków hydrogeologicznych rejonu Falent . WodaŚrodowisko  Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6).Falenty: wydaw. IMUZ.
 15. Fic M. 2003. Gospodarcze korzystanie z wód w rejonie Falent. Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6). Falenty:wydaw. IMUZ.
 16. Huflejt B., Wasilewski A., Łempicka A., Pawlik-Dobrowolski J. 2003. Ptaki wodno-błotne na terenie rezerwatu „Stawy Raszyńskie” w latach 1999 – 2000- struktura i liczebność. Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6).Falenty:wydaw. IMUZ.
 17. Huflejt B., Wasilewski A. 2003.Rola zgrupowania ptaków wodno-błotnych  w ekosystemie stawów rybnych - Kształtowanie się elementów obiegu materii w systemach stawów o funkcji gospodarczej i ekologicznej.Falenty: wydaw. IMUZ.(50 lecie IMUZU).
 18. Jurczuk S., Bem B. 2003. Kształtowanie się bilansu wodnego w kompleksie stawów rybnych.Kształtowanie się elementów obiegu materii w systemach stawów o funkcji gospodarczej i ekologicznej.Falenty: wydaw. IMUZ.  (50 lecie IMUZU).
 19. Kaca E. Bem B. 2003. Uwarunkowania obiegu i retencjonowania wody w rezerwacie przyrody „Stawy Raszyńskie” Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6) Falenty: wydaw. IMUZ.  (50 lecie IMUZU).
 20. Kaca E., Walczuk T. 2008. Techniczne działania innowacyjne w gospodarce wodno-stawowej na przykładzie Stawów Raszyńskich. Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych.  Falenty: wydaw. IMUZ.
 21. Kaca E., Lipiński J. 2008.Stawy rybne jako obiekty retencyjne w świetle bilansu wodnego. Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych.Falenty: wydaw. IMUZ.
 22. Kaca E., Barszczewski J., Walczuk T. 2009. Innowacyjność w gospodarce wodno-stawowej na przykładzie Stawów Raszyńskich Problemy Inżynierii Rolniczej nr. 3 (65) s. 91-98. Falenty: wydaw. IMUZ.
 23. Kiliszczyk D., Barszczewski J. 2006. Charakterystyka warunków meteorologicznych w rejonie doświadczeń łąkowych w Falentach.Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 6 z. spec. (17) s. 5-15.Falenty: wydaw. IMUZ .
 24. Kozacki D. 2020.Nicienie glebowe jako organizmy wskaźnikowe przemian zachodzących w glebie z obszaru kolonii lęgowych ptaków wodno-błotnych – promotor  prof. dr hab. Grzegorz Makulec. Praca doktorska.
 25. Pawlik-Dobrowolski J., Łempicka A., Rossa L. 2003. Opad zanieczyszczeń atmosferycznych i jego wpływ na żyzność wody w stawach. Kształtowanie się elementów obiegu materii w systemach stawów o funkcji gospodarczej i ekologicznej.Falenty: wydaw. IMUZ. (50 lecie IMUZU).
 26. Pawlik-Dobrowolski J., Łempicka A. 2003.Znaczenie mokrego i suchego opadu zanieczyszczeń w eutrofizacji wód w stawach na przykładzie rezerwatu „Stawy Raszyńskie”. Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6).Falenty: wydaw. IMUZ.
 27. Pietrzak S., Nawalany P. 2008. Wpływ długo- i krótkotrwałego składowania obornika na gruncie na zanieczyszczenie gleby i wody związkami azotu. WodaŚrodowisko Obszary Wiejskie. t. 8 z 2b (24) s. 117-126.Falenty: wydaw. IMUZ .
 28. Pietrzak S. 2011.  The effect of long-term farmyard manure storage directly on the ground on the pollution of soil and water by mineral forms of nitrogen. Nawozy i Nawożenie - Fertilizers and Fertilization. Nr 43 s. 98-104.
 29. Pietrzak S. Nawalny P. 2009. Ocena stanu jakości wód będących po wpływem oddziaływania długoletniego składowiska obornika posadowionego bezpośrednio na gruncie. Zeszyty Edukacyjne 12/2009. Badania chemiczne w służbie rolnictwa i ochrony środowiska. Falenty: Wydawnictwo IMUZ s. 143-150.
 30. Pietrzak S., Urbaniak M., Sapek B.  2006. Ocena zmian stężenia mineralnych form azotu w roztworach glebowych i ich wymywania. Woda Środowisko Obszary Wiejskie t. 6 z. specj. (17) s. 51-63.Falenty: wydaw. IMUZ .
 31. Pietrzak S., Urbaniak M., Majewska Z. 2018. Budowa i wstępna ocena składowiska obornika z podłożem denitryfikacyjnym. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4/2018 s. 58-72.
 32. Radecki M. 2007. Żywe pomniki przyrody na przykładzie starodrzewu jesionu wyniosłego w zabytkowej Alei Hrabskiej w Falentach. Praca Dyplomowa Inżynierska wykonana pod kierunkiem dr hab. Ludwiki Martyniak. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach.
 33. Rossa L.2003.Zanieczyszczenia wody gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów hodowlanych Zakładu Doświadczalnego w Falentach. WodaŚrodowisko  Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6).Falenty: wydaw. IMUZ.
 34. Rossa L., Fic M. 2003.Kształtowanie się składu chemicznego wód Cieku spod Laszczek w następstwie jego przepływu przez obszary różnie zagospodarowane przestrzennie. Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6).Falenty: wydaw. IMUZ.
 35. Rossa L., Urbaniak M., Majewska Z. 2019. Application of constructed wetland for treating runoff from the dairy cattle farm yard. Journal of Ecological Engineering. T. 20 nr 10, s. 225–232.
 36. Sapek A., Nawalany P., Barszczewski J. 2003.Ładunek składników nawozowych wnoszony z opadem mokrym na powierzchnię ziemi w Falentach w latach 1995-2001. Woda Śrowisko Obszary Wiejskie.Falenty: wydaw. IMUZ.
 37. Sapek B., Nawalany P., Barszczewski J. 2003. Stężenie składników mineralnych i odczyn wód gruntowych spod długoletnich doświadczeń łąkowych w rejonie Falent.  Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6).Falenty: wydaw. IMUZ.
 38. Sapek B., Nawalany P., Barszczewski J. 2003. Stężenie składników nawozowych w wodzie do nawodnień i do picia w Falentach. Woda Środowisko Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6).Falenty: wydaw. IMUZ.
 39. Sapek A., Sapek B., Pietrzak S. 2002. Pomiar emisji podtlenku azotu z gleb trwałych użytków zielonych. Zeszyty Edukacyjne nr 8. s. 37-56.Falenty: wydaw. IMUZ.
 40. Szymański N. 2019.Wydajność aparatu fotosyntetycznego glonów jako bioindykatora stanu troficznego wód na obszarze rolniczym " - Promotor dr hab. inż. Irena Burzyńska. Praca doktorska.
 41. Szymczak T. 2003. Analiza intensywnych opadów w Falentach. W: Monitoring, ochrona i gospodarcze wykorzystanie wód w rejonie Falent. WodaŚrodowisko Obszary Wiejskie tom 3 zeszyt specjalny (6).Falenty: wydaw. IMUZ.
 42. Urbaniak M, Pietrzak S. 2011. Dissolvable organic carbon in groundwater as an indicator of its contamination as a result of many years of on-ground storage of manure. Polish Journal of Agronomy nr 4. Puławy: IUNG-PIB s. 33-37.
 43. Wągrodzki Ł. 2006. Techniczne uwarunkowania eksploatacji Stawów Raszyńskich. Praca Dyplomowa Inżynierska wykonana pod kierunkiem dr hab. Sergiusza Jurczuka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach.
 44. Wójcicka A. 2006. Problematyka eksploatacji wód podziemnych przez ujęcie w Falentach. Praca Dyplomowa Inżynierska wykonana pod kierunkiem dr Michała Fica Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach.
                                                                                       
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści