PROJEKTY RAMOWE UE - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Projekty Ramowe UE
Horyzont 2020

Projekty realizowane w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020
 • Optimal strategies to retain and re-usewater and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe (Optymalne strategie retencjonowania i ponownego wykorzystania wody i biogenów w małych zlewniach rolniczych w zróżnicowanych regionach glebowo-klimatycznych Europy). Horyzont 2020 - Research and Innovation (RiA) Akronim: OPTAIN. Grant agreement No. 862756 (01.09.2020-31.08.2025) strona projektu….
 • Innovative tools enabling drinking water protection in rural and urban environments (Innowacyjne narzędzia umożliwiające ochronę pitnej wody w środowisku wiejskim i miejskim); Akronim: WaterProtect; nr 727450 (1.06.2017-1.06.2020) więcej…, strona projektu….
 • ERA-NET Co-Fund WaterWorks2015: Operationalizing the increase of water use efficiency and resilience in irrigation (Operacjonalizacja zwiększenia efektywności zużycia wody i elastyczności w nawodnieniach); Akronim: OPERA; nr WATERWORKS2015/I/OPERA/01/2017 (1.05.2017-31.10.2019)

7 Program Ramowy UE

Projekty realizowane w ramach 7. Programu Ramowego UE
 • Polish Environmental Technology Verification Body at ITP OP (Polska Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe w ITP OP); Akronim: JWTS ETV; zgodnie z umową nr 02.0201/2013/654078/SUB/A1 (06.05.2013-05.05.2016)
 • Developing innovation and research environment in five European Regions in the field of sustainable use of biomass resources (Rozwój badań i środowiska innowacyjnego w pięciu regionach europejskich na polu zrównoważonego użycia zasobów biomasy) Akronim: BIOCLUS; 245438 (27.11.2009-30.11.2012)
 • Zastosowanie czystego oleju roślinnego jako paliwa drugiej generacji, do napędzania konstrukcyjnie zaawansowanych silników spalinowych (Demonstration of 2nd Generation Vegetable Oil Fuels in Advanced Engines) Akronim: 2ndVegOil; TREN/FP7/EN/219004/”2ndVegOil” (01.08.2008-31.12.2011)

6 Program Ramowy UE

Projekty realizowane w ramach 6. Programu Ramowego UE
 • SCENES – Water Scenarios for Europe and Neighboring States (Scenariusze rozwoju gospodarki wodnej dla Europy i krajów sąsiadujących); 036822 GOCE  (23.12.2009-30.04.2010)
 • Bioenergia na Ukrainie – możliwości rozwoju obszarów wiejskich i szanse dla rozwoju lokalnej społeczności (Bioenergy in Ukraine-possibilities of rural development and opportunities for local communities) Akronim: BioPlus;  (15.01.2009-14.12.2009)
 • Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts (Biopaliwa i napęd elektryczny w transporcie zrównoważonym w popularnych miejscach turystycznych) Akronim: BIOSIRE; IEE/07/741/SI2.500395 (01.09.2008-31.08.2011)
 • Strategie informacji, motywacji i przetwarzania biopaliw z uwzględnieniem określonych struktur regionalnych (Information, Motivation and Conversion strategies for bio fuels with consideration of the special regional structures) Akronim: BioMotion;  EIE-07-121(EIE/07/121/SI12.467615) (01.09.2007-30.08.2010)
 • Wielozadaniowy system rolniczy zasilany energią odnawialną (Renewable energy agricultural multipurpose for farmers) Akronim: RAMseS; 032447 (INCO) (01.10.2006-30.09.2010)
 • Najlepsze Dostępne Techniki w europejskiej intensywnej produkcji zwierzęcej – wsparcie we wdrażaniu dyrektywy IPPC (Best Available Techniques for European Intensive Livestock Farming - Support for the implementation of the IPPC directive) Akronim: BAT-SUPPORT; 044292  (21.12.2006-02.08.2009)

Inne programy ramowe UE

Projekty realizowane w ramach innych programów ramowych UE
 • Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in Agriculture in the Baltic Sea Region (Kompleksowe działania polityczne i inwestycyjne w zrównoważone rozwiązania w rolnictwie w regionie Morza Bałtyckiego) Akronim: Baltic COMPASS; #40  (17.09.2009-16.12.2012) więcej.
 • Direct and indirect data needs linked to the farms for agri – environmental indicators (Pośrednie i bezpośrednie potrzeby w zakresie danych związanych z gospodarstwami rolnymi dla celów wskaźników rolno-środowiskowych) Akronim: DireDate; 40701.2009.001-2009.354 (09.11.2009-09.03.2011) więcej.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści