Paulina Mielcarek-Bocheńska - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Paulina Mielcarek-Bocheńska
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Paulina Mielcarek-Bocheńska
Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
tel. 692 530 594
e-mail: p.mielcarek@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • W 2016 roku stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym z siedzibą w Falentach. Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ systemu utrzymania tuczników na emisję odorów z chlewni.
 • Absolwentka studiów dziennych magisterskich na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii na kierunku Ochrona Środowiska, specjalizacjaMonitoring i Oceny Środowiskowe, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2006-2011). Tytuł pracy magisterskiej: Analiza potencjalnego oddziaływania gospodarstw ekologicznych na środowisko glebowe i wody powierzchniowe w wybranych regionach kraju.
 
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

emisje gazów cieplarnianych, emisje amoniaku, emisje odorów, ochrona środowiska, rolnictwo, systemy utrzymania zwierząt, mikroklimat budynków inwentarskich, energia odnawialna
Wybrane publikacje

 • Rzeźnik W., Mielcarek-Bocheńska P. 2020. Effect of the Slurry Application Method on Odour Emissions: A Pilot Study. Pol. J. Environ. Stud., 29(2), s. 1503-1509.https://doi.org/10.15244/pjoes/108514
 • Winnicki S., Romaniuk W., Mielcarek-Bocheńska P., Borusiewicz A., Barwicki J. 2019. Efficiency of milking cows using robot in a large herd. Agricultural Engineering, 23(4), s. 87-101.https://doi.org/10.1515/agriceng-2019-0040
 • Mielcarek-Bocheńska P., Rzeźnik W. 2019. The impact of microclimate parameters on odour emissions from pig production in spring. Ecol. Chem. Eng. S, 26(4), s. 697-707.https://doi.org/10.1515/eces-2019-0050
 • Mielcarek-Bocheńska P., Rzeźnik W. 2019. Ammonia emission from livestock production in Poland and its regional diversity, in the years 2005–2017. Archives of Environmental Protection, Vol. 45 no. 4, s. 114-121.https://doi.org/10.24425/aep.2019.130247
 • Walczak J., Jarosz Z., Jugowar J.L., Krawczyk W., Mielcarek P., Skowrońska M. 2019. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa. Red. Nauk. J. Walczak. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Wyd. nauk. SCHOLAR, Warszawa. ISBN 978-83-65390-71-4. ss. 132.
 • Rzeźnik W., Mielcarek P. 2016. Greenhouse Gases and Ammonia Emission Factors from Livestock Buildings for Pigs and Dairy Cows. Pol. J. Environ. Stud., 25(5), s. 1813-1821.https://doi.org/10.15244/pjoes/62489
 • Mielcarek P., Rzeźnik W. 2015. Odor emission factors from livestock production. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 24(1), s. 27-35.https://doi.org/10.15244/pjoes/29944
           
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Kierownik zadania „Ocena stanu wdrażania metod ograniczania emisji NH3 w rolnictwie, w kontekście wdrażania Dyrektywy NEC” (2019-2021) finansowanego w ramach działalności statutowejw Zakładzie Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych (ZKTE), w jednostce organizacyjnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB.
 • Wykładowca na szkoleniach prowadzonych w ramach projektu „Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian” w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konsorcjum Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Instytutu Zootechniki PIB z Krakowa (2020 rok).
 • Członek, powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zespołu do spraw wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń z sektora rolnego. Zarządzenie nr 12 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
 • Ekspert wiodący w Programie Wieloletnim 2016-2020: Działanie2.  Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających najakość powietrza generowanych przez sektor rolny-technologiczneuwarunkowania i ekonomiczne oceny.
 • Ekspert w projekcie „Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu” realizowanym przez Instytut Zootechniki PIB z Krakowa w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2020. (2017 rok).
 • Ekspert wiodący w projekcie BIOSTRATEG: BIOGAS&EE (2015-2019) - Interdyscyplinarne badania nad poprawąefektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródełenergii wbilansie energetycznym polskiego rolnictwa (pakiet WP4).
 • Ekspert w projekcie BIOSTRATEG: BIOGAS&EE (2015-2019) - Interdyscyplinarne badania nad poprawą      efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródełenergii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa (pakiet WP1).
 • Ekspert wiodący w Programie Wieloletnim 2011-2015: Działanie 1.4. Monitoring uciążliwych zapachów i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł rolniczych, w tym pyłów i gazów cieplarnianych.
 • Ekspert w Programie Wieloletnim 2011-2015: Działanie 4.2. Standaryzacja mechanizacji produkcji zwierzęcej, z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści