Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Ukazuje się od 2001 roku

  

Openopen accessAccess

ISSN 1642-8145. Ukazuje się od 2001 r.

Kwartalnik (10 pkt. - w rankingu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Tematyka:

Pismo poświęcone jest społeczno-ekonomicznym, techniczno-technologicznym i przyrodniczo-gospodarczym aspektom strategicznych i operacyjnych zagadnień o krajowym, regionalnym i lokalnym zasięgu, dotyczących ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska, w tym: zasobów wodnych, zasobów glebowych, zasobów trwałych użytków zielonych oraz zasobów różnorodności gatunkowej i krajobrazowej w procesie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także ich przeobrażeniom i infrastrukturze technicznej i biologicznej.

Czasopismo jest dostępne jako publikacja elektroniczna (streszczenie + pełny tekst) na stronie Instytutu.
http://www.itp.edu.pl/old/wydawnictwo/woda

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Redakcja:

 • Redaktor Naczelny
 • - prof. dr hab. Wiesław Dembek (ochrona przyrody)  
 • Z-ca Redaktora Naczelnego
 • - prof. dr hab. Szczepan L. Dąbkowski (inżynieria wodna)
 • Sekretarz Redakcji
 • - dr hab. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw.  (agronomia, łąkarstwo )

Redaktorzy tematyczni

 • prof. dr hab. Magdalena Borys (budownictwo wodno-melioracyjne, geotechnika)
 • dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. (agronomia, łąkarstwo, chemia rolna)
 • prof. dr hab. Janusz Ostrowski (gleboznawstwo, kartografia)
 • prof. dr hab. Stefan Russel (biologia i biotechnologia środowiska)
 • prof. dr hab. Edmund Kaca (melioracje wodne, sanitacja wsi)
 • dr hab. Stefan Pietrzak, prof. nadzw. (jakość wody, zarządzanie składnikami nawozowymi)
 • dr Krzysztof Ukalski– redaktor statystyczny
 • Grażyna Pucek – redaktor językowy
Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie