Problemy Inżynierii Rolniczej

Ukazuje się od 1978 roku

   

Openopen accessAccess

ISSN 1231-0093. Ukazuje się od 1978 r.

Kwartalnik (7 pkt. - w rankingu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wydawany z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej, do 2009 roku przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER).

Czasopismo poświęcone jest organizacyjno-technicznym i społeczno-gospodarczym aspektom przemian zachodzących w rolnictwie i technice rolniczej pod wpływem postępu technologicznego, globalizacji i konkurencji na rynkach żywnościowych. Publikowane są oryginalne prace naukowe i naukowo-techniczne przyczyniające się do wzrostu wiedzy naukowej z dziedziny techniki (inżynierii) rolniczej, a więc:

Czasopismo jest indeksowane przez: AGRO, Awianta, BazTech, EPNP, Index Copernicus

Czasopismo jest dostępne jako publikacja elektroniczna (streszczenie + pełny tekst) na stronie Instytutu.
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Redakcja:

Redaktor naczelny

  • prof. dr hab. Jan Pawlak

Redaktorzy tematyczni

  • dr inż. Andrzej Seliga – sekretarz (transport, innowacje, patenty, wynalazczość)
  • dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw. ITP – Kierownik Działu Wydawnictw (gospodarowanie na użytkach zielonych)
  • dr inż. Marek Gaworski, prof. nadzw. SGGW (mechanizacja produkcji pasz objętościowych)
  • prof. dr hab. Rudolf Michałek (agroinżynieria, technika w rolnictwie)
  • prof. dr hab. Józef Szlachta (mechanizacja produkcji zwierzęcej)
  • prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki (organizacja i ekonomika mechanizacji rolnictwa)
  • Grażyna Pucek (redaktor językowy)
  • dr Stanisława Roczkowska-Chmaj (redaktor statystyczny)
Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Problemy Inżynierii Rolniczej