ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Akredytowane

Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych - LBTBR


W ZAKRESIE AKREDYTACJI AB 116 WYKONUJEMY:

BADANIA ODORÓW

Ta potoczna nazwa dotyczy oceny stężenia zapachowego w próbkach powietrza.
Wykonywana jest referencyjną metodą zgodnie z normą PN-EN 13725:2007 Jakość powietrza - oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.

Próbki złowonnego powietrza pobieramy na otwartym terenie oraz w budynkach inwentarskich, zakładach produkcyjnych, instalacjach oczyszczalni ścieków, zakładów komunalnych i wielu innych. Oceniamy skuteczność hermetyzacji obiektów, skuteczność usuwania zapachów i stopień dezodoryzacji przez filtry, płuczki i preparaty chemiczne.

Pobór próbki wykonywany jest za pomocą automatycznego samplera zasysającego próbkę do jednorazowych worków Nalophanowych, Tedlarowych lub teflonowych.


Badanie wykonywane jest w specjalistycznym bezzapachowym laboratorium przez 4-osobowy zespół wykwalifikowanych oceniających, którzy spełniają kryterium wrażliwości na zapach europejskiego wzorca zapachu n-butanolu. Aparatura badawcza to czterostanowiskowy OLFAKTOMETR model T08 firmy Ecoma.

Ocena olfaktometryczna to naprzemienne wąchanie powietrza czystego oraz szeregu rozcieńczeń badanej próbki wraz z losowo podawaną próbką ślepą aby utrzymać czujność pracującego zespołu, oraz ocenić jakość badania.

Jednostką stężenia zapachowego jest EUROPEJSKA JEDNOSTKA ZAPACHOWA zapisana jako OUE/m3 powietrza w warunkach standardowych.

Opracowujemy wyniki zgodnie z wymaganiami Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) 2016-2018 ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w ramach BAT.BADANIA WYDAJNOŚCI BIOGAZOWEJ

Ocena uzysku biogazu z substratów dla biogazowni rolniczych wykonywana jest akredytowaną metodą fermentacji anaerobowej w termostatowanych zestawach eudiometrycznych według Procedury Badawczej  PB-01/LBMZP-2010/FM opartej na normie DIN 38 414 S.8: 1985. Fermentacja wykonywana jest dla dowolnych substratów, produktów ubocznych, inhibitorów, stymulatorów oraz testowania odgazowania mieszanin pofermentacyjnych.

Badamy substraty stanowiące pozostałości z hodowli zwierząt np. gnojowica krów mlecznych, bukatów, tuczników, obornik zwierząt inwentarskich, pozostałości z uprawy zbóż, warzyw i owoców np. plewy, słoma, łęty pomidorów, kaczany kapusty, spady sadownicze. Oceniamy jakość biogazową pozostałości z procesu produkcji żywności np. wysłodki buraków cukrowych, wywar gorzelniany, wytłok rzepakowy, z przetwórstwa owoców i warzyw np. wycierki z produkcji soków.

Oceniamy wydajność procesu fermentacji w warunkach rzeczywistych, badamy stopień odfermentowania oraz efektywność fermentacji mieszaniny fermentacyjnej pobieranej z aktywnych instalacji biogazowni rolniczych.

Jednostką uzysku biogazu jest JEDNOSTKOWY NORMALIZOWANY LITR SUCHEGO BIOGAZU uzyskanego z substratu w przeliczeniu na kilogram fermentowanej suchej masy organicznej zawartej w substracie, zapisaną jako N l/kg smo.POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI WYKONUJEMY:

W RAMACH BADANIA ODORÓW

— terenowe oznaczenie intensywności zapachu i jakości zapachowej powietrza wokół źródeł emitujących zapachy. Badania prowadzi panel 3-5 wykwalifikowanych oceniających zaopatrzonych w osobiste dyspensery powietrza bezwonnego. Ocena w pięciostopniowej skali gdzie: 0-brak zapachu, 1-zapach słaby, wyczuwalny, 2-zapach wyraźny, 3-zapach mocny, 4-zapach duszący.
— monitoring terenowy,
— identyfikację źródeł odorów,
— modelowanie dyspersji i zasięgu uciążliwości,
— plan zarządzania odorami wg wymagań CWW Decyzji Wykonawczej Komisji EU 2016/902.


W RAMACH BADANIA SUBSTRATÓW DLA BIOGAZOWNI

— ocenę wydajności komponowanych mieszanin fermentacyjnych w warunkach półtechnicznych z zastosowaniem kompletnych komór fermentacyjnych o pojemności 140l,
— ocenę parametrów fizyko-chemicznych powstającej masy pofermentacyjnej,
— projektowanie biogazowni rolniczych o wybranych parametrach technicznych oraz symulację wydajności biogazowni przy zadanych parametrach eksploatacyjnych w oparciu o autorski program komputerowy Platforma Obliczeniowa Technologii Biogazu v.1.0/2019,
— szkolenia tematyczne oraz warsztaty praktyczne w laboratorium z udostępnieniem stanowisk badawczych, fermentatorów oraz możliwością pracy na programach symulacyjnych.


W RAMACH BADANIA MIKROKLIMATU W BUDYNKACH INWENTARSKICH

— ocenę temperatury, wilgotności, ciśnienia powietrza,
— oceniamy natężenie promieniowania świetlnego,
— w badaniach terenowych oznaczamy kierunki i prędkość wiatru,
— wyznaczamy objętościowe natężenie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych,
— mierzymy masę pyłu zawieszonego, frakcje: PM 2,5; PM 5; PM 10 metodą grawimetryczną,
— oznaczamy stężenie amoniaku, metanu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru,
— prowadzimy badania środków i technik redukujących emisję do powietrza oraz preparaty żywieniowe dla zwierząt inwentarskich w laboratoryjnych komorach bilansowych.


AKTUALNOŚCI:

Zapraszamy na szkolenia na temat wydajności biogazowej substratów, produktów ubocznych, inhibitorów i stymulatorów dla biogazowni rolniczych, sposobów obliczania energii zakumulowanej w substratach oraz sposobów komponowania mieszanin zasilających biogazownie rolnicze.
   
Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2016-2020 zadanie n.t.: Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w szczególności biomasy oraz racjonalizacja ich wykorzystywania.

Kontakt

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań

Kierownik Laboratorium
dr Renata Myczko
telefon: 22 243 53 05
mob.: +48 692 394 609
e-mail: r.myczko@itp.edu.pl

Pracownicy Laboratorium:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wew. e-mail
Oddział w Poznaniu: 22 243 51 86
dr Renata Myczko
Kierownik Laboratorium
22 243 53 05 421
dr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Z-ca kierownika laboratorium działowego,
Kierownik ds. jakości w laboratorium działowym
22 243 53 12 424
dr inż. Agnieszka Graczyk-Pawlak
St. specjalista inż.- techn., Kierownik techn. w laboratorium działowym
22 243 53 11 423
dr inż. Łukasz Aleszczyk
Adiunkt, Kierownik ds. zarządzania projektami
22 243 51 57 402
Renata Musiał
St. technik
22 243 53 15 426

Kierownik Jednostki
dr Renata Myczko
Poznań
tel. 22 243 53 05