53.  "Sztuczne mokradło"

W filmie pokazano sztucznie zbudowane mokradło, to jest instalację do oczyszczania spływów wód z wiejskich podwórzy gospodarskich. Te wody, po opadach deszczu, są mocno zanieczyszczone związkami azotu i fosforu, pochodzącymi ze składowisk nawozów naturalnych, budynków gospodarskich, pryzm kiszonek itp. Sztuczne mokradła, które są instalacją tanią i możliwą do wykonania we własnym zakresie, redukują o ok. 70 – 80 % związki azotu i fosforu z wód spływających z podwórzy gospodarskich.