Statut - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Działalność statutowa
Zadania badawcze przewidziane do finansowania w 2018 roku z dotacji MNiSW w ramach działalności statutowej
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr hab. Wiesław Dembek tel. 22 735 75 02, w.dembek@itp.edu.pl
Lp.
Numer zadania
Nazwa zadania/ Kierownik zadania badawczego
Czas realizacji
ZUZ Falenty – Zakład Użytków Zielonych, Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. ITP, tel. 22 243 52 72, j.barszczewski@itp.edu.pl
1
17/22/2018
Ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia łąki trwałej wzbogaconej mieszanką traw i bobowatych na wielkość i jakość plonów oraz mikrobiologię gleby.
dr hab. inż. Mirosław Gabryszuk
2016-2018
2
2/22/2018
Ocena wpływu nawożenia popiołem z komunalnych osadów oraz osadem ściekowym plantacji roślin energetycznych na plon i fizjologię roślin oraz aktywność biologiczną i stan sanitarny gleby.
prof. dr hab. Stefan Russel
2016-2018
ZJW Falenty – Zakład Jakości Wody, Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw. ITP, tel. 22 243 52 61, s.pietrzak@itp.edu.pl
3
1/25/2018
Ocena skuteczności wybranych środków zaradczych ograniczających zanieczyszczenie wód azotem i fosforem ze źródeł rolniczych.
mgr inż. Marek Urbaniak
2016-2018
ZOP Falenty – Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego, Kierownik Zakładu: dr Hubert Piórkowski, tel. 22 243 53 34, h.piorkowski@itp.edu.pl
4
26/21/2018
Przestrzenne zróżnicowanie i dostępność zasobów biomasy z przyrodniczo cennych użytków zielonych w kontekście możliwości ich wykorzystania na cele energetyczne.
dr Hubert Piórkowsk
2016-2018
ZIGW Falenty – Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw. ITP,
tel. 22 243 52 86, t.szymczak@itp.edu.pl
5
3/67/2018
Opracowanie innowacyjnych narzędzi wspomagających procesy decyzyjne w gospodarowaniu wodą na obszarach wiejskich. Etap I – symulacyjne modele prognostyczne. dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw.
2016-2018
MOB Kraków – Małopolski Ośrodek Badawczy, Dyrektor: dr inż. Robert Kurnicki, tel. 22 243 51 67,
itpkrak@itp.edu.p
6
19/85/2018
Inteligentne metody zintegrowanego zarządzania górskimi obszarami zlewniowymi w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju.
dr hab. inż. Marek Kopacz, prof. nadzw.
2016-2018
7
6/85/2018
Zrównoważone gospodarowanie na intensywnych użytkach rolnych ograniczające zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
dr inż. Sylwester Smoroń
2016-2018
KPOB Bydgoszcz – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy, Dyrektor: prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki, tel. 22 243 52 35,
itpbyd@itp.edu.pl
8
16/84/2018
Określenie strumieni węgla oraz odpływu azotu w wybranych agroekosystemach na podstawie badań terenowych i analiz modelowych.
dr inż. Janusz Turbiak
2016-2018
9
18/84/2018
Ocena bioróżnorodności małych, polodowcowych zbiorników wodnych, ich klasyfikacja oraz metody rekultywacyjne zapobiegające postępującej biodegradacji na przykładzie wybranych mezoregionów Pobrzeża Szczecińskiego.
dr inż. Adam Brysiewicz
2016-2018
DOB Wrocław – Dolnośląski Ośrodek Badawczy, Dyrektor: dr hab. inż. Maria Strzelczyk, prof. nadzw. ITP, tel. 22 243 54 95, itpwroc@itp.edu.pl
10
25/86/2018
Poprawa efektywności oczyszczania ścieków w środowisku glebowo-roślinnym.
dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska
2016-2018
LBIŚ - Falenty – Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska, Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Borys, tel. 22 243 53 82, m.borys@itp.edu.pl
11
9/32/2018
Określenie wpływu zastosowania wybranych spoiw do wzmocnienia gruntów dla celów budowy dróg rolniczych i ziemnych nasypów wodno-melioracyjnych.
mgr inż. Konrad Piechowicz

LBCŚ - Falenty – Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska, Kierownik: dr hab. inż. Irena Burzyńska, prof. nadzw. ITP,
tel. 22 243 52 58, i.burzynska@itp.edu.pl
12
10/31/2018
Specjacja fosforu w glebach użytkowanych rolniczo a ryzyko wymywania tego składnika do wód powierzchniowych.
dr hab. Irena Burzyńska, prof. nadzw
2016-2018
ZSIT O/Warszawa – Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi, Kierownik Zakładu: dr inż. Kamila Mazur,
tel. 22 243 55 41, k.mazur@itp.edu.pl
13
21/68/2018
Racjonalizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich.
dr hab. inż. Andrzej Eymontt, prof. nadzw.
2016-2018
14
11/68/2018
Współpraca z zagranicznymi jednostkami badawczymi oraz organizacja międzynarodowych konferencji naukowych.
prof. dr hab. Wacław Romaniuk
2016-2018
15
20/68/2018
Doskonalenie procesu technologicznego w obiektach inwentarskich i elementów infrastruktury technicznej poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z wymogami zrównoważonej produkcji zwierzęcej i budownictwa.
prof. dr hab. Wacław Romaniuk
2016-2018
16
8/68/2018
Badania, rozwój i wdrożenia innowacyjnych metod i środków do usuwania związków biogennych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz do renaturyzacji wód pościekowych w pojedynczych systemach oczyszczania ścieków bytowych na terenach wiejskich Karpat.
dr hab. inż. Andrzej Jucherski, prof. nadzw.
2016-2018
ZOZE O/Poznań – Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, Kierownik Zakładu: dr Barbara Łaska-Zieja, tel. 22 243 53 56,
b.laska@itp.edu.pl
17
12/79/2018
Ocena cyklu życia metodą LCA produktów i technologii rolniczych zwłaszcza mikrobiogazowni.
mgr inż. Łukasz Aleszczyk
2016-2018
ZTPB O/Poznań – Zakład Technik Przetwarzania Biomasy, Kierownik Zakładu: dr inż. Krystian Butlewski, tel. 22 243 51 86, k.butlewski@itp.edu.pl
18
13/72/2018
Badania procesów produkcji i metod diagnostycznych biopaliw.
mgr Damian Marcinkowski
2016-2018
ZKTE O/Poznań – Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych, Kierownik Zakładu: prof. dr hab. J. Lech Jugowar,
tel. 22 243 53 45, l.jugowar@itp.edu.pl
19
23/69/2018
Emisja gazów szkodliwych (CH4, N2O, CO2, NH3) w warunkach różnych systemów utrzymania trzody chlewnej i bydła mlecznego.
dr inż. Wojciech Rzeźnik
2016-2018
20
14/69/2018
Ocena efektywności energetycznej paneli fotowoltaicznych wraz z organizacją stanowiska badawczo-diagnostycznego.
dr inż. Przemysław Marek
2016-2018
JWTS O/Poznań – Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe, Kierownik: mgr Agnieszka Wawrzyniak, tel. 22 243 53 18, a.wawrzniak@itp.edu.pl
21
28/73/2018
Modelowanie ewaluacji innowacyjnych technik przetwarzania biomasy.
mgr Agnieszka Wawrzyniak
2017-2018
ZIPR O/Kłudzienko – Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej; Kierownik Zakładu: dr inż. Leszek Sergiel, tel. 22 243 54 65,
l.sergiel@itp.edu.pl
22
15/50/2018
Innowacyjne rozwiązania w wybranych technologiach produkcji roślinnej.
dr inż. Leszek Sergiel
2016-2018
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
Wróć do spisu treści