XXV KONFERENCJA

Przejdź do treści

JUBILEUSZOWA XXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
 
W dniach 11-12 września w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz w Hotelu 4 Żywioły w Falentach odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztofa Ardanowskiego nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”.
Podczas Konferencji było poruszanych wiele tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochrony środowiska i energii odnawialnej. W trakcie sesji prezentowane były zagadnienia m.in.:
  • krajowe i zagraniczne rozwiązania w zakresie technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej,
  • kierunki prac w zakresie rozwoju, automatyzacji technologii chowu zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu i ochrony środowiska,
  • możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii według określonych potrzeb produkcji rolniczej,
  • metody pozyskania biogazu z nawozów naturalnych i produkcji roślinnej,
  • metody zagospodarowania pofermentu,
  • rozwiązania technologiczne i rezultaty badań w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii w produkcji zwierzęcej oraz ograniczenia emisji gazów szklarniowych i amoniaku,
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.
W XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział około 90 uczestników z zagranicy (Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Łotwy) i kraju. Uczestnicy reprezentowali następujące instytucje oraz prywatne firmy:
- Politechnikę Koszalińską,
- Wyższą Szkołę Agrobiznesu,
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
- Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Instytut Zootechniki PIB w Krakowie,
- Zachodniopomorską Izbę Rolniczą,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- Instytut Ochrony Roślin PIB Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Puławy,
- Politechnika Śląska,
- Państwowa Akademia Nauk, Gdańsk,
-  BELAGROMECH, Mińsk, Białoruś,
- GNU VNII Kormov im. V.R. Viliamsa, Moskwa, Rosja (Instytut Pasz),
- RUNIP "IMSKH NAN Belarusi", Mińsk, Białoruś (Instytut Energetyki),
- Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jeglava, Łotwa
- GNU NIISH Rolniczy Instytut Naukowo-Badawczy, Kirów, Rosja
- FGBNU FANC Północnego-Wschodu im. N.V. Rudnickiego, Kirów, Rosja,
- Państwowy Inyżnieryjno-Ekonomiczny Instutut w Knyaginino, Rosja,
- RENK - Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.,
- TESTMER Warszawa S.A.,
- WOLF System Sp. z o.o.,
- AgroNews.com Telewizja Interaktywna,
- Internetowy Dziennik B2B „Teraz Środowisko”.
Na Konferencji zostały wygłoszone 61 referatów, z czego 26 w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim). W pierwszym dniu Konferencji wystąpienia zostały podzielone na referaty plenarne o tematyce: innowacyjnych technik oraz rozwiązań w chowie zwierząt i produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska (m.in. ograniczenia emisji amoniaku).
Następnie poszczególne wystąpienia podzielono na sekcje tematyczne. Pierwsza była sekcja pt. „Podstawowe problemy w chowie zwierząt, produkcji energii odnawialnej i infrastruktura obszarów wiejskich”. Sekcji druga poruszała tematy „Podstawowych problemów w chowie zwierząt z uwzględnieniem ochrony środowiska”, zaś tematyka sekcji trzeciej miała tytuł „Podstawowe problemy w produkcji energii odnawialnej z uwzględnieniem ochrony środowiska”.
Drugiego dnia była prowadzona sekcja pt. „Podstawowe problemy w produkcji zwierzęcej i roślinnej z uwzględnieniem ochrony środowiska i energii odnawialnej”.
W trakcie trwania obrad uczestnicy wymieniali między sobą informacje naukowo-badawcze i wdrożeniowe oraz określali formy dalszej współpracy.
W ramach prac konferencyjnych w dniu 12 września zorganizowano sesję wyjazdową dla gości zagranicznych do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Oddział w Poznaniu.
Organizacja XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom:
- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
- Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
Sponsorami Konferencji byli:
- LUBELLA FOOD Sp. z o.o., Sp. k.,
- WOLF SYSTEM Sp. z o.o.,
- TESTMER Warszawa S.A.,
- POL-FOODS Sp. z o.o.
Patronami honorowymi byli: UPEBI - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz POLSUS - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej.
Patronami medialnymi byli:
- Czasopismo Polish Technical Review
- Internetowy Dziennik B2B „Teraz Środowisko”,
- Telewizja Interaktywna AgroNews.com.
W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej wydano dwie monografie:
„Doskonalenie technologii w produkcji zwierzęcej i energii odnawialnej z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju”, ss. 359.
„Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза (Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well as biogas)", ss. 184.
Jubileuszowa XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej była relacjonowana przez AgroNews.com. Materiał dostępny jest na:
Fotoreportaż:

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
fax 22 735 75 06
O INSTYTUCIE

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści