Instytut - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Instytut
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).

Podstawą prawną działania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, zwanego dalej "Instytutem", są:
 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615)
 3. Statut Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z dnia 22.06.2017 r.
Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza i kształtowanie środowiska na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późn. zm.).
Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
Przedmiot działalności Instytutu
Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD w następujących obszarach:
 1. ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosys­temów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich;
 2. innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
 3. bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej,  edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:
 1. inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym ryb;
 2. agroenergetyki, z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;
 3. inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urządzeń wodnych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
 4. budownictwa wiejskiego i dróg rolniczych;
 5. inżynierii materiałowej i eksploatacji urządzeń technicznych w rolnictwie;
 6. inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacją osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 7. kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
 8. ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
 9. gospodarki na trwałych użytkach zielonych na terenach nizinnych, podgórskich i górskich, technologii produkcji pasz, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 10. gospodarowania wodami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi oraz bilansów wodnych;
 11. zanieczyszczenia i ochrony jakości wód oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich;
 12. kształtowania warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gazów, odorów i pyłów ze źródeł rolniczych;
 13. przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;
 14. ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa.
Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfi­kacyjne, certyfikacyjne  i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych, jednostki certyfikacyjnej i jednostki notyfikowanej.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
Wróć do spisu treści