Falenty

Przejdź do treści
OGŁOSZENIE
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn woj. mazowieckie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów będących w zarządzie instytutu.
 
 
1.  Przeznaczenie i opis Przedmiotu przetargu
Prowadzenie wyłącznie działalności zgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia innego wykorzystania przedmiotu dzierżawy niż wymienione powyżej. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki dz. ew. nr 30 o pow. 30 000 m2 z obrębu 0003 – Falenty. Nieruchomość położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim Gminie Raszyn we wsi Falenty u zbiegu Al. Krakowskiej i ul. Sokołowskiej,dla której został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny na stronie "Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego": http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/1947/

2.  Okres dzierżawy Przedmiotu przetargu
Dzierżawa na okres 25 lat od dnia podpisania umowy.

3.  Tryb przetargu
Przetarg przeprowadzony zostanie w formie licytacji ustnej kwoty czynszu dzierżawnego za cały przedmiot dzierżawy i za cały okres trwania umowy. Czynsz z tytułu dzierżawy waloryzowany będzie corocznie, jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłaszanego przez Prezesa GUS, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy zamieszczonej na stronie internetowej ITP (www.itp.edu.pl).

4.  Miejsce, termin i zasady prowadzenia przetargu – licytacji ustnej
Licytacja odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Sala Kryształowa w Pawilonie Naukowym ITP w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn w dniu 26.11.2019 r. o godz. 13:00 i będzie miała charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna).

Licytacja zostanie przeprowadzona przez Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, wyznaczonych przez instytut. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wywoławczą wysokość czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości za cały okres trwania umowy i całość przedmiotu dzierżawy. Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy została określona w kwocie 90 000 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) za jeden miesiąc dzierżawy, do kwoty tej doliczony będzie stosowny podatek VAT. Wydzierżawiający informuje iż oprócz kwoty czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatków i opłat publicznoprawnych zgodnie z treścią projektu umowy. Wysokość postąpienia, została ustalona w kwocie 200 zł netto (słownie: dwieście złotych), lub wielokrotność tej stawki. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej cenę minimalną czynszu. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego zaoferowaną za przedmiotową nieruchomość za cały okres trwania umowy i całość przedmiotu dzierżawy, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

5.  Postanowienia dotyczące wadium i rejestracji uczestnika przetargu:
Zamawiający przewiduje wadium w wysokości 90 000,00 zł. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 25.11.2019 r. na numer konta 62 2490 0005 0000 4600 9555 6435. Decyduje data i godzina wpłynięcia wadium do ITP. Zwrot wadium oferentom którzy nie wygrali licytacji nastąpi w ciągu 7 dni od dnia licytacji na rachunek bankowy z którego zostały wpłacone. Wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego, o ile wygrywający oferent zawrze umowę dzierżawy. W przypadku, gdy wygrywający oferent nie podpisze protokołu z przeprowadzonego przetargu, lub nie przystąpi do zawarcia umowy (mimo zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami)) w miejscu i czasie wskazanym przez wydzierżawiającego - wadium przepadnie na rzecz ITP. Każdy z uczestników, który przed rozpoczęciem licytacji zgłosi się do komisji przetargowej zostanie zarejestrowany na podstawie dowodu osobistego oraz potwierdzenia wpłaty wadium (a w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji gospodarczej dodatkowo na podstawie aktualnego – nie starszego niż 30 dni – odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i otrzyma numer który upoważnia do licytowania. W przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu, należy dodatkowo przedłożyć stosowne dokumenty uprawniające i potwierdzające ich umocowanie do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i podpisywania stosownej dokumentacji przetargowej. Stosowne pełnomocnictwo i dokumenty potwierdzające umocowanie należy złożyć najpóźniej do godziny 12:00 w dniu 26.11.2019 r. Decyduje moment wpłynięcia pełnomocnictwa i dokumentów potwierdzających umocowanie do ITP.

6.  Inne postanowienia
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić w całości lub w części od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnicy przetargu, którzy wygrali przetarg. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora ITP. Wzór umowy dzierżawy dołączono do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2.

7.   Podpisanie umowy dzierżawy
Wydzierżawiający informuje Dzierżawcę, iż zawarcie niniejszej umowy dzierżawy uzależnione jest od zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami). W przypadku braku zgody na zawarcie umowy oferentowi przysługiwać będzie wyłącznie zwrot wadium w kwocie nominalnej bez odsetek, oferentowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne roszczenie wobec ITP z tytułu nie zawarcia umowy. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2019 roku wydzierżawiający nie uzyska zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami) oferent, który wygrał przetarg uprawniony będzie do odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku wydzierżawiający zwróci oferentowi wadium w kwocie nominalnej bez odsetek w terminie 7 dni od uzyskania pisemnego odstąpienia oferenta. Oferentowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne roszczenie wobec ITP z tytułu niezawarcia umowy.

8. Protokół z postępowania
Wyniki przetargu zostaną zamieszczone na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej www.itp.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń ITP.

9. Przekazanie przedmiotu dzierżawy.
Przekazanie gruntu dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

10. Osoba do kontaktu.
Jacek Kazimierczak – tel.: +48 692 555 982

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
fax 22 735 75 06
O INSTYTUCIE

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści