NCN/MNiSW - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Projekty finansowane przez NCN/MNiSW
 • Projekt Ministerstwo Edukacji i Nauki, umowa nr DNM/SP/514042/2021 z dn. 14.01.2022 r., Konkurs: Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych; okres realizacji 2022-01-14 do 2022-03-14; kwota środków: 15 119,60 zł; Monografia pt. "Wybrane aspekty budowy i eksploatacji wodociągów wiejskich"
 • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na funkcjonowanie torfowiska "Linje" - jako implikacja dla badań paleoklimatycznych; N N306 060940  (16.05.2011-31.12.2014); projekt badawczy własny
 • Odpływ związków azotu z terenów intensywnego rolnictwa; N N305 144940  (24.06.2011-23.12.2013); projekt badawczy własny promotorski
 • Ocena wielokryterialna obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych; N N313 706540  (24.06.2011-23.09.2012); projekt badawczy własny promotorski
 • Modelowanie zmian poziomu zanieczyszczeń wód w zależności od stosowanych technologii produkcji rolnej; N N313 707140  (24.06.2011-23.12.2012); projekt badawczy własny promotorski
 • Kształtowanie przestrzeni użytkowej obszarów karpackich w kontekście zmian strukturalno – użytkowych oraz jakości wód powierzchniowych; N N305 391438 (02.04.2010-01.04.2011); projekt badawczy własny habilitacyjny
 • Kompleksowe działania polityczne i inwestycyjne w zrównoważone rozwiązania w rolnictwie w regionie Morza Bałtyckiego (Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in Agriculture in the Baltic Sea Region), Akronim: Baltic COMPASS; decyzja MNiSW Nr 1642/RMB 2007-2013/2010/7  (17.09.2009-16.12.2012); finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
 • Emisja CO2, CH4 i N2O oraz ocena tempa mineralizacji masy organicznej w glebach torfowo – murszowych w zależności od sposobu ich użytkowania i warunków wodnych; N N305 137637  (04.11.2009-03.11.2012); projekt badawczy własny
 • Biopaliwa i napęd elektryczny w transporcie zrównoważonym w popularnych miejscach turystycznych (Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts), Akronim: BIOSIRE; decyzja MNiSW Nr 1032/IEE/2009/7 (01.09.2008-31.08.2011); finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
 • Zastosowanie czystego oleju roślinnego jako paliwa drugiej generacji, do napędzania konstrukcyjnie zaawansowanych silników spalinowych (Demonstration of 2nd Generation Vegetable Oil Fuels in Advanced Engines), Akronim: 2ndVegOil; decyzja MNiSW Nr 1025/7.PR UE/2009/7 (01.08.2008-31.12.2011); finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
 • Dobór technologii chowu bydła w celu obniżenia emisji gazów, głównie amoniaku i dwutlenku węgla; N N313 156535  (06.10.2008-05.04.2011); projekt badawczy własny
 • Uwalnianie rozpuszczalnego węgla organicznego z gleb torfowych do wody gruntowej i powierzchniowej jako miara strat węgla z masy organicznej w wyniku jej mineralizacji; N N305 322535  (31.10.2008-07.01.2011); projekt badawczy promotorski
 • Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane przez dopływ wód opadowych odprowadzanych z wiejskich terenów zabudowanych; N N305 036934 (06.06.2008-05.06.2011); projekt badawczy własny
 • Strategie informacji, motywacji i przetwarzania biopaliw z uwzględnieniem określonych struktur regionalnych (Information, Motivation and Conversion strategies for bio fuels with consideration of the special regional structures); Akronim: BioMotion; decyzja MNiSW nr 549/IEE/2008/7  (01.09.2007-30.08.2010); finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
 • Zastosowanie formuły Penmana-Monteitha do określenia parowania terenowego i opadu netto przy wyznaczaniu obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu (na przykładzie Dorzecza górnej Wisły); N N305 3481 33  (16.10.2007-15.04.2010); projekt badawczy habilitacyjny
 • Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych BiOB - konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych. zad. VIII.2. Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji BiOB na cele energetyczne; PBZ-MNiSW-1/3/2006  (15.10.2007-30.09.2010); projekt badawczy zamawiany(podwykonawstwo)
 • Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej. zadanie nr 4/12. Modyfikacje technologiczno-techniczne procesów generujących odory w gnojowicy i nawozach naturalnych z zastosowaniem nanokatalizy; nr PBZ-MEiN-5/2/2006  (20.04.2007-19.04.2010); projekt badawczy zamawiany
 • Badanie stanu sanitarnego powietrza w pomieszczeniach użyteczności rolniczej w aspekcie mikologicznym; N 305 4227 33  (19.10.2007-18.10.2009); projekt badawczy własny
 • Wielozadaniowy system rolniczy zasilany energią odnawialną; Akronim: RAMseS; decyzja MNiSW nr 156/6.PR UE/2007/7  (01.10.2006-30.09.2010); finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści