Nawozy - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Nawozy
Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym
– nowa metoda przechowywania obornika, oparta na zastosowaniu odizolowanego od gruntu podłoża denitryfikacyjnego; opisano w: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, s. 58-72; ITP; 2018
Technologia rewitalizacji małych zbiorników wodnych
- technologia wydobywania osadów została opracowana i wdrożona w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym wspólnie z firmą Łukomet, dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nadzorowanemu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. Dzięki opracowanej kompleksowej technologii wydobywania, a następnie przetwarzania ww. osadów na kalibrowany nawóz organiczny, stworzone są nowe możliwości podniesienia urodzajności gleb lekkich (ok. 60% w Polsce), a także zmniejszenia kosztów rewitalizacji małych zbiorników wodnych;  ITP;  2017
Sposób wytwarzania nawozów organicznych i nawóz organiczny wytwarzany tym sposobem (wynalazek)
 
-  jest to nawóz powstały na skutek dodania do płynnej masy organicznej (gnojówki , gnojowicy lub osadów dennych bądź osadów ściekowych) stanowiących 90–95% wagowych; zagęszczaczy w postaci: słomy i/lub węgla  brunatnego,  wzbogaconych o zmikronizowane składniki mineralne w postaci opoki kalcynowanej, rozdrobnionych do postaci mikronizatu o wielkości cząstek nie większych niż 200 μm, dodane w ilości 5–20% wagowych. Zagęszczacz w 20–30% wagowych składa się ze zmikronizowanej słomy lub zmikronizowanego węgla brunatnego oraz w 70–80% wagowych ze zmikronizowanej opoki kalcynowej. Nawóz ma szerokie zastosowanie, gdyż można regulować jego kwasowość. Patent nr. 236167, uzyskany 28 grudnia 2020 r. (data publikacji WUP); ITP; 2017-2020
Zbiór Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Opracowanie pod redakcją IUNG - PIB Puławy ze współautorstwem ITP; 2019
Techniczne wymogi dotyczące miejsc przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek
– Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód. Wyd. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). ISBN: 978-83-952011-0-3, s. 35-39; ITP; 2018
Kierunki rozwoju technologii w chowie bydła mlecznego i innowacyjne sposoby zagospodarowania nawozu naturalnego
Wykład na szkoleniu: „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych  we wdrażaniu  innowacji w produkcji zwierzęcej. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, 25-26.04.2016; ITP; 2016
Emisje tlenku azotu(I) i ditlenku węgla z aplikacji nawozów nieorganicznych i naturalnych w wybranych technologiach upraw kukurydzy na kiszonkę
Nitrous oxide and carbon dioxide emissions from the application of inorganic and natural fertilizers in selected silage maize cultivation technologies,Konieczna A., Borek K., Mazur K., W.J. Wardal 2019,  DOI: 10.15199/62.2019.6.7; ITP; 2019
Zespół urządzeń do zakwaszania gnojowicy
- urządzenia umożliwiają automatyczne zakwaszanie gnojowicy w zbiorniku do zadanego poziomu pH, dzięki czemu ograniczane są emisje azotu z nawozu naturalnego w formie amoniaku. Zespół urządzeń tworzą: zbiornik buforowy, który jest połączony zrzutowym kanałem gnojowicy ze stanowisk w budynku inwentarskim i zbiornik procesowy, w obu są czujniki poziomu..W zbiorniku buforowym zainstalowana jest pompa- mieszadło, natomiast w  zbiorniku procesowym - mieszadło, dysze dozujące z zewnętrznego zbiornika kwas siarkowy wysokostężony (powyżej 95%), sonda pH- metru z cyfrowym urządzeniem sterującym; ITP; 2018
Zgłoszenie patentowe P.426133 z dnia 29.06.2018.
Strona opisu patentu Urzędu Patentowego:
O skuteczności wyżej wspomnianej techniki świadczą artykuły:
  • Barwicki J., Mazur K. E., Kierończyk M., Borek K., Wardal W.J., Roman K.K. 2020, Wpływ zakwaszania gnojowicy kwasem siarkowym na wybrane właściwości fizykochemiczne gleb w przykładowych uprawach, Przemysł Chemiczny nr 99/11 (2020), s. 1600-1604, DOI: 10.15199/62.2020.11.2 (pełny tekst).
  • Barwicki J., Borusiewicz A. 2017. Slurry Management on family farms using acidification system to reduce ammonia emissions, Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrony Środowiska), 2017 nr 19., ISNN: 1506-218X, s. 423-438 (pełny tekst).
  • Mazur K., Barwicki J., Borek K., Wardal W.J. 2019. Procesy chemiczne zachodzące w glebie w aspekcie stosowania nawozów naturalnych oraz aplikacji gnojowicy zakwaszonej kwasem siarkowym, Przemysł Chemiczny nr 3, s. 106-110, DOI: 10.15199/62.2019.3.13 (pełny tekst).
  • Wardal W.J., Barwicki J., Borek K., Mazur K., Konieczna A. 2019. Uwarunkowania prawne stosowania dodatku kwasu siarkowego do gnojowicy w celu zmniejszenia strat azotu, Przemysł Chemiczny nr 8, DOI 10.15199/62.2019.8.1 (pełny tekst).
  • Barwicki J., Łukaszuk M. 2016. Ammonia emission problem and proposal of utilization of new technology concerning slurry acidification to reduce harmful gases in animal buildings and during slurry application in the field of Ostrołęka Region. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, XXX, ISSN 0860-9608, s.15-24 (pełny tekst).
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści