Nadawanie stopni - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Nadawanie stopni naukowych 2023 r.
23 lutego
W dniu 14 listopada 2022 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym -  Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana  mgr. inż. Bartosza Spychalskiego pt.: „Ocena reakcji rzepaku ozimego na wybrane stymulatory wzrostu”. Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Barbara Wróbel, promotorem pomocniczym dr Wacław Strobel. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2023 roku nadała mgr. inż. Bartoszowi Spychalskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Nadawanie stopni naukowych 2021 r.
14  października
W dniu 24 września 2021 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Mileny Piątek pt.: „Wybrane metody obróbki wstępnej w celu przyśpieszenia uzysku biogazu z materiałów lignocelulozowych”. Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Anna Bartkowiak, promotorem pomocniczym dr inż. Krystian Butlewski. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 14 października 20201 roku nadała mgr inż. Milenie Piątek stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyka.

14 października
W dniu 23 września 2021 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Wojciecha Matogi pt.: „Skuteczność stosowania ekstensywnego wypasu owiec w aspekcie ochrony górskich użytków zielonych”.Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 14 października 2021 roku nadała mgr. inż. Wojciechowi Matodze stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

14 października
W dniu 8 lipca 2021 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Jakuba Szymona Łozowickiego pt.: „Efektywność usuwania wybranych pestycydów ze ścieków z wykorzystaniem złóż hydrofitowych”.Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz, promotorem pomocniczym dr inż. Monika Puchlik. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 14 października 2021 roku nadała mgr. inż. Jakubowi Szymonowi Łozowickiemu stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyka.


Nadawanie stopni naukowych 2020 r.
22 października
W dniu 7 października 2020 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza Kaliszewskiego pt.: „Alternatywne formy użytkowania muraw bliźniczkowych w celu zachowania i odbudowania ich bioróżnorodności florystycznej i zajmowanej powierzchni”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, promotorem pomocniczym dr Hubert Piórkowski. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku nadała mgr. Grzegorzowi Kaliszewskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

22 października
W dniu 9 września 2020 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Dawida Kozackiego pt.: „Nicienie glebowe jako organizmy wskaźnikowe przemian zachodzących w glebie z obszaru kolonii lęgowych ptaków wodno-błotnych”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Grzegorza Makulec, promotorem pomocniczym dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku nadała mgr. Dawidowi Kozackiemu  stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyka.

25 czerwca
W dniu 16 czerwca 2020 roku  w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Magdaleny Piekutowskiej pt.: "Zastosowanie liniowych i nieliniowych metod modelowania do prognozowania plonu na podstawie wyników doświadczeń odmianowych". Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Gniewko Niedbała. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 25 czerwca  2020 roku nadała mgr  inż. Magdalenie Piekutowskiej  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (z wyróżnieniem).

19 lutego
W dniu 29 stycznia 2020 roku  w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Dominiki Juszkowskiej pt.: "Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych w zależności od temperatury powietrza i opadów atmosferycznych".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Stefan Pietrzak.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 roku nadała mgr  inż. Dominice Juszkowskiej stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.


Nadawanie stopni naukowych 2019 r.
6 czerwca
W dniu 31 maja w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Adama Adamskiego pt.: „Opracowanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem szklarniowym bazującym na LED”.
Promotorem rozprawy był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji promotorem pomocniczym dr Wacław Strobel.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019  roku nadała mgr. inż. Adamowi Adamskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

6 czerwca
W dniu w 31 maja Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Adama Ławickiego pt.: „Opracowanie inteligentnego, mobilnego systemu do analizy obrazu roślin w środowisku szklarniowym”.
Promotorem rozprawy był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji,  promotorem pomocniczym dr Wacław Strobel.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019  roku nadała mgr. inż. Adamowi Ławickiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

25 kwietnia
Rada Naukowa ITP podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska dr Aleksandrowi Kołosowi.

25 kwietnia
W dniu 24 kwietnia w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Łukasza Kujdy pt.: "Wielokryterialna ocena    prac maszynowych  na trwałych użytkach zielonych".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jan Radosław Kamiński.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019  roku nadała mgr. inż. Łukaszowi Kujdzie  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

25 kwietnia
W dniu 24 kwietnia w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Agnieszki Graczyk-Pawlak  pt.: "Wydajność biogazowni rolniczych w zależności od parametrów fizycznych i chemicznych substratów wysokoenergetycznych".
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk,  promotorem pomocniczym dr Renata Myczko.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019  roku nadała mgr inż. Agnieszcze Graczyk-Pawlak  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

04 kwietnia
W dniu 3 kwietnia w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach  odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż.  Arkadiusza Matysiaka pt.: "Wpływ parametrów procesu ekstruzji na jakość  produktów".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, promotorem  pomocniczym dr inż. Maciej Combrzyński.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019  roku nadała mgr. inż. Arkadiuszowi Matysiakowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

04  kwietnia
W dniu 1 kwietnia 2019 roku Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w  Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Pani mgr  inż. Weroniki Gracz pt.: "Emisja gazów spalinowych i sprawność  energetyczna wielopaliwowego agregatu kogeneracyjnego w biogazowniach  do  40 kW".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Wojciech Golimowski, promotorem  pomocniczym dr Damian Marcinkowski.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia  2019  roku nadała mgr inż. Weronice Gracz  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

04 kwietnia
W dniu 29 marca 2019 roku w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w  Falentach odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr.  inż. Nikodema Szymańskiego pt.:   "Wydajność aparatu fotosyntetycznego  glonów jako bioindykatora stanu  troficznego wód na obszarze rolniczym".
Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Irena Burzyńska, promotorem  pomocniczym dr inż. Grażyna Mastalerczuk.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019  roku nadała mgr. inż. Nikodemowi Szymańskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

24 stycznia
W dniu 8 stycznia 2019 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Wawrzyniak pt.: „Systemy środowiskowej oceny technologii rolniczych i dobór działań wspierających ich rozwój”.
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Piotr Pasyniuk, promotorem pomocniczym dr inż. Aleksander Muzalewski.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr Agnieszce Wawrzyniak  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

24 stycznia
W dniu 6 grudnia 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Edyty Wrzesińskiej-Jędrusiak pt.: "Mieszanie substratów w reaktorach fermentacyjnych biogazowni".
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko,  promotorem pomocniczym dr inż. Kamila Klimek.  
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr inż. Edycie Wrzesińskiej-Jędrusiak stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

24 stycznia
W dniu 5 grudnia 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Konrada Piechowicza pt.: "Określenie wpływu zastosowania wybranych spoiw na wzmacnianie gruntów".
Promotorem rozprawy był  dr hab. inż. Andrzej Eymontt.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Konradowi Piechowiczowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
 
24 stycznia
W dniu 20 listopada 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Łukasza Aleszczyka pt.: "Usuwanie siarkowodoru podczas zmiennego przepływu biogazu przez filtr z rudą darniową".
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko, promotorem pomocniczym dr Barbara Łaska-Zieja.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Łukaszowi Aleszczykowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

24 stycznia
W dniu 7 listopada  2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Jolanty Puczel pt.: "Oddziaływanie sposobu siewu nasion na wzrost kukurydzy i wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zbioru ziarna".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jan Radosław Kamiński, promotorem pomocniczym dr inż. Andrzej Borusiewicz.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Jolancie Puczel stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

24 stycznia
W dniu 17 października 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Bronisława Puczela  pt.: "Wpływ techniki siewu i zbioru na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne uprawy kukurydzy na kiszonkę".
Promotorem rozprawy był Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jan Radosław Kamiński, promotorem pomocniczym dr inż. Andrzej Borusiewicz.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Bronisławowi Puczelowi  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

24 stycznia
W dniu 16 października 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Zbigniewa Świerkota pt.: "Efektywność przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem podpowierzchniowym".
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Franciszek Czyżyk, promotorem pomocniczym dr inż. Anna Paszkiewicz-Jasińska.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Zbigniewowi Świerkotowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.
Nadawanie stopni naukowych 2018 r.
20 września
19 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Rajmund pt.: "Wpływ nawożenia gleby lekkiej osadem ściekowym i kompostem na przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Franciszek Czyżyk, promotorem pomocniczym Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr. inż. Agnieszce Rajmund stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

20 września
6 września 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Horaczka pt.: "Reakcja aparatu fotosyntetycznego roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gigantheus Andress.) rosnących w warunkach niedoboru wybranych makroskładników w podłożu". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr inż. Piotr Dąbrowski.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr. inż. Tomaszowi Horaczkowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

20 września
3 września 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Henryka Kociela pt.: "Przydatność podłoża strukturalnego dla rozwoju drzew na terenach zurbanizowanych". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr Marzena Suchocka.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr. inż. Henrykowi Kocielowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

20 września
31 sierpnia 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Mojskiego pt.: "Produktywność fotosyntetyczna roślin ozdobnych z zasobów wiejskich ogródków przydomowych zastosowanych w warunkach ogrodu wertykalnego". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr Tatiana Swoczyna.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr. inż. Jackowi Mojskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

11 kwietnia
8 marca 2018 roku Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Wojtkowskiej-Długozimy. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ techniki siewu zbóż na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zabiegu". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Maciej Kuboń.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku nadała mgr inż. Hannie Wojtkowskiej-Długozimej stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza.

11 kwietnia
23 listopada 2017 w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Krężałek. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ urbanizacji zlewni rolniczej na kształtowanie wezbrań opadowych na przykładzie górnej Mławki". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Tomasz Szymczak, prof. nadzw.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku nadała mgr Katarzynie Krężałek stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści