MRiRW - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Projekty finansowane przez MRiRW
Projekty finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich; Uchwała Rady Ministrów Nr 154/2016 (12.12.2016-31.12.2020) więcej…
 • Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju; Uchwała Rady Ministrów nr 222/2015; (01.01.2016-31.12.2020) więcej…
 • Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Uchwała Rady Ministrów Nr 202/2011(14.10.2011-31.12.2015); więcej…
 • Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach. Zadanie 6.: „Produkcja wysokiej jakości pasz z trwałych użytków zielonych”; Umowa nr HORzg 8422/3/2013  (22.09.2011-31.12.2015) więcej…
 • Tworzenie systemów infrastruktury informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych, obiekty rolnicze oraz akwakultury; umowa nr GZ-MW-INSPIRE-24/2013 (15.05.2013-31.12.2015)
 • Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich; PKre-029-1-1/13 (706)  (02.01.2013-30.11.2013) sprawozdanie, skrót
 • Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych; PKre-029-12-18/12(655)  (25.01.2012-30.11.2012) więcej…
 • Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych; PKre-029-8-5/11(151)  (25.01.2011-30.11.2011) więcej… streszczenie, sprawozdanie
 • Optymalizacja gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w łąkarskich gospodarstwach ekologicznych; RR-re-029-4-2806/10  (17.06.2010-05.12.2010), więcej…
 • Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjno-ekonomicznych dla rolnictwa ekologicznego; RR-re-029-2-2808/10  (25.02.2010-30.11.2010), więcej…
 • Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjno-ekonomicznych dla rolnictwa ekologicznego; RR-re-401-10-158/09  (25.02.2009-15.12.2009)
 • Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjno-ekonomicznych dla rolnictwa ekologicznego; RR-re-401-336/08(263)  (2008)
 • Porównanie sposobów środowiskowych w ekologicznej i konwencjonalnej produkcji karpi; RR-re-401/161/09  (26.05.2009-05.12.2009), więcej…
 • Badania nad wpływem pasz pochodzenia łąkowo pastwiskowego na produkcję zwierzęcą w gospodarstwach ekologicznych; RR-re-401-12-160/09  (26.05.2009-05.12.2009)
Ekspertyzy finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ekspertyza pn. „Opracowanie koncepcji efektywnego wykorzystania źródeł ciepła na obszarach wiejskich”; Nr 397/2016 (15.11.2016-14.12.2016)
 • Wykonanie analizy pn. „Opis uwarunkowań środowiskowych pod kątem priorytetu 4 „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa” i priorytetu 5 „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu  w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym” Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich zawierających analizę SWOT”; 297/13 (27.05.2013-14.06.2013)
 • Ekspertyza „Ocena skuteczności i efektywności realizacji schematu II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi realizowanego w ramach działania 125 - „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2007-2013”; 392/13  (10.07.2013-10.09.2013)
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści