MIEDZYNARODOWE - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Projekty międzynarodowe
Projekty realizowane w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2021-2027
 • Tackling agricultural phosphorus load by soil amendments (Ograniczanie ładunku fosforu w rolnictwie poprzez dodatki glebowe) Akronim: GYPREG; nr #C040 (01.11.2023-31.10.2026) więcej...

Projekty realizowane w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020
 • Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region (Redukcja strat azotu z rolnictwa poprzez promocję zastosowania technik zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego) Akronim: Baltic Slurry Acidification; nr #R016 (01.03.2016-28.02.2019) więcej..., broszura
 • Water emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as pilots (Straty wody i ich redukcja w gminach wiejskich - wsie w regionie Morza Bałtyckiego jako pilotowe) Akronim: VillageWaters; nr #R014 (01.03.2016-28.02.2019) więcej...

Projekty realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • Protection of species diversity of valuable natural habitats on agricultural lands on Natura 2000 areas in the Lublin Voivodeship (Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim) Akronim: KIK/25; KIK/25-1-1/ITP (04.08.2011-14.06.2017) więcej...

Projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE  (06.2021 – 04.2024)
 • Opracowanie narzędzia umożliwiającego identyfikację obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym; PL 0476/E2/2.2.5/042/098 (15.07.2009-30.04.2011)
 • Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności  (01.07.2008-31.03.2011)
 • Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności. Narzędzie IV: Mapy gleb siedlisk glebotwórczych i procesów glebowych;  (01.07.2008-31.03.2011)
 • Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności. Narzędzie VI: Katalog działań technicznych;  (01.03.2008-31.01.2011)
 • Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności. Narzędzie VII – Katalog działań nietechnicznych;  (01.07.2008-31.03.2011)
 • Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności. Narzędzie VIII: Mapa działań technicznych i nietechnicznych; (01.07.2008-31.03.2011)
 • Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności. Narzędzie X - Mapy oceny jakości terenów mokradłowych;  (01.07.2008-31.03.2011)
 • Pilotażowe wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i budowa narzędzi do zarządzania zlewnią (Pilot Implementation of Water Framework Directive and Construction of Tools for Water Management) Akronim: NMF WODA; PL0014  (02.04.2007-30.04.2011),
 • Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy (Modeling of biomass utilization for energy purpose) Akronim: NMF BIOMASA; PL 0073  (21.02.2007-13.10.2011),

Inne projekty międzynarodowe
 • Increasing significance of midfield wetlands to combat Baltic Sea eutrophication; Aktronim: SIGWET; nr #S84 (01.06.2016-30.04.2017)
 • Support in relation to the implementation of the Nitrates Directive (91/676/EEC); Akronim: SC-6; nr 07.0201/2015/717044/SER/ENV.B.I (04.04.2016-31.12.2018)
 • Demonstration Project, large scale animal farm; Fundacja Baltic Sea 2020(12.08.2014-11.08.2018)
 • Self-evaluation and risk analysis by farmers concerning losses of nutrients and low cost remedial measure (Samoocena i ocena ryzyka przez rolników w odniesieniu do strat składników nawozowych oraz niskokosztowych środków zaradczych) Akronim: SERA;  Fundacja Baltic Sea 2020 (01.05.2013-30.09.2016)
 • Work Package 5, Activity 5.4 Drought Risk Management Scheme: a decision support system;nr 46-IDMP-2013 GWP CEE  (01.06.2013 – 31.03.2015)
 • Providing support in relation to the implementation of the Nitrates Directive (91/676/EEC);  (Dostarczenie wsparcia w zakresie wdrożenia Dyrektywy Azotanowej (91/676/EEC)  Akronim: SC-5;  07.0307/2012/616108/SER/B1   (14.02.2012-14.03.2015)
 • Peat Valley: The Golden Triangle (Dolina Torfowa: Złoty Trójkąt); 2012-1-NL1-LEO04-08971 5   (01.08.2012-31.07.2014),
 • Ditch filters Phase 2 – Installation and management of ditch filters in Falenty (Filtry do rowów Faza 2 - Instalacja i zarządzanie filtrami do rowów w Falentach); projekt IVL nr 202576  (01.07.2012-28.02.2014)
 • Partnerstwo dla wody: bilansowanie zapotrzebowania na wodę i zasobów wody – optymalne zużycie wody w rolnictwie (Partnership for Water project Poland: Water need and supply in balance – an optimized water usage for the agribusiness. PvW project Poland: Water need and supply in balance.); L113   (01.03.2011-31.12.2011)
 • Study on variation of manure N efficiency throughout Europe; AEA 14718238  (01.09.2010-30.06.2011)
 • The impact of the Nitrates Directive on gaseous N emissions. Effects of measures in nitrates action programme on gaseous N emissions (Oddziaływanie Dyrektywy Azotanowej na gazowe emisje N. Wpływ środków zaradczych  zawartych w programie działań na gazowe emisje N); Akronim: SC-4   07 0307/201/1740/ETU/B1   (26.10.2010-26.08.2011)
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści