Maria Strzelczyk - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr hab. inż. Maria Strzelczyk,
Profesor ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
ul. Heleny Motykówny 7
51-209 Wrocław
tel. 694 467 433
e-mail: m.strzelczyk@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach; stopień naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Rolniczych w dyscyplinie OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2014r.
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; stopień naukowy Doktora Nauk Rolniczych w zakresie KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA -  2003r.
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska; tytuł magistra inżyniera Inżynierii Melioracyjnej i Ochrony Środowiska – 1996r.
   
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

 • zanieczyszczenie i ochrona jakości wód i gleb,
 • gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich, gospodarka odpadami,
 • inżynieria i ochrona środowiska,
 • biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, biosekwestracja, biowęgiel w rolnictwie, rośliny energetyczne,
     
Wybrane publikacje

 • Steinhoff-Wrześniewska A., Strzelczyk M., Helis M. , Paszkiewicz-Jasińska A., Gruss Ł. , Pulikowski K. , Skorulski W., 2022. Identification of catchment areas with nitrogen pollution risk for lowland river water quality. Archives of Environmental Protection. Vol. 48 no. 2. https://journals.pan.pl/Content/123567/PDF/AEP(6)53_64.pdf
 • Steinhoff-Wrzesniewska A., Dąbrowski P., Paszkiewicz-Jasińska A., Wróbel B., Strzelczyk M., Helis M., Kalaji M. H. 2022. Studying the Physiological Reactions of C4 Grasses in Order to Select Them for Cultivation on Marginal Lands. Sustainability. Volume 14. Issue 8. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4512
 • Helis M., Strzelczyk M., Golimowski W.,  Steinhoff-Wrzesniewska A., Paszkiewicz-Jasińska A., Hawrot-Paw M., Koniuszy A., Hryniewicz M., 2021. Biomass Potential of the Marginal Land of the Polish Sudetes Mountain Range Energies 2021, 14, 7156. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7156
 • Gracz W., Marcinkowski D., Golimowski W., Szwajca F., Strzelczyk M.,  Wasilewski J., Krzaczek P. 2021. Multifaceted Comparison Efficiency and Emission Characteristics of Multi-Fuel Power Generator Fueled by Different Fuels and Biofuels. 2021. Energies. Volume 14. Issue 12. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/12/3388
 • Hryniewicz M., Strzelczyk M., Helis M., Paszkiewicz-Jasińska A., Steinhoff-Wrzesniewska A., Roman K. 2021. Mathematical models use to yield prognosis of perennials on marginal land according to fertilisers doses. Journal of Water and Land Development (51). https://journals.pan.pl/dlibra/show-content?id=122175
 • Hryniewicz Marek, Kujda Łukasz, Konieczna Anita, Strzelczyk Maria, Paszkiewicz-Jasińska Anna, Steinhoff-Wrześniewska Aleksandra, Helis Marek, Kulejewska Katarzyna, Barwicki Jan, Świętochowski Adam, Roman Kamil. 2020. Środowiskowe uwarunkowania uprawy miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus) a zastosowanie biogospodarcze. Innowacyjne technologie pozyskania energii odnawialnej. Monografia pod red. Naukową W. Romaniuka, T. XXVI, Falenty Warszawa, ISBN 978-83-65426-42-0, s. 38-46
 • Hryniewicz Marek, Kujda Łukasz, Konieczna Anita, Strzelczyk Maria, Paszkiewicz-Jasińska Anna, Steinhoff-Wrześniewska Aleksandra, Helis Marek, Kulejewska Katarzyna, Barwicki Jan, Świętochowski Adam, Roman Kamil. 2020. Opracowanie technologii uprawy wierzby na glebach marginalnych  wykorzystywanej w przemyśle zielonej chemii, biogospodarki, gospodarki o obiegu zamkniętym i spółdzielniach energetycznych. Innowacyjne technologie pozyskania energii odnawialnej. Monografia pod red. Naukową W. Romaniuka, T. XXVI, Falenty Warszawa, ISBN 978-83-65426-42-0, s.47-54
 • Strzelczyk M., Steinhoff-Wrześniewwska A. 2019. Effectiveness of domestic rural wastewater treatment in soil-plant system. Geology, geophysics & Environment., vol. 45 (4). file:///C:/Users/ITP_2_27/Desktop/Effectiveness_of_domestic_rural_was.pdf
 • Strzelczyk  M., Steinhoff-Wrześniewska A. 2019. Bilans składników pokarmowych w uprawie miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus L.) na glebach marginalnych. Przemysł Chemiczny. 98(12).
 • Steinhoff-Wrześniewska A., Strzelczyk M. 2015. Ilość i struktura odpadów opakowaniowych pochodzących z wiejskich gospodarstw domowych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. vol. 17, issue 2. file:///C:/Users/ITP_2_27/Desktop/steinhoff_AGOOS_2015_2.pdf
 • Strzelczyk M. 2014.  Pilot  study  of  generation  and  disposal  of  municipal  solid  wastes  in  selected  household  in  rural  areas  in  the  south-western  Poland. Polish Journal of Chemical Technology 16(2). https://www.sciendo.com/article/10.2478/pjct-2014-0030
 • Steinhoff-Wrześniewska A., Strzelczyk M., Czyżyk F. 2013. Struktura odpadów opakowaniowych w zakładach przetwórstwa mleka. Inżynieria Ekologiczna nr 33: 128-136. http://www.ecoeet.com/pdf-353-339?filename=STRUKTURA%20ODPADOW.pdf
 • Strzelczyk M.  2013. Odprowadzanie składników biogennych (N, P) w plonie biomasy ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) nawadnianego ściekami wiejskimi. Inżynieria Ekologiczna nr 32: 181-186.  http://www.ecoeet.com/pdf-381-367?filename=ODPROWADZANIE%20SKLADNIKOW.pdf
 • Strzelczyk M., Pulikowski K., Steinhoff-Wrześniewska A., Pawęska K. 2012. Ocena skuteczności oczyszczania ścieków wiejskich w środowisku glebowo-roślinnym na podstawie badań lizymetrycznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. (X-XII): t. 12 z. 4 (40). https://www.itp.edu.pl/old/wydawnictwo/woda/zeszyt_40_2012/artykuly/Strzelczyk%20i%20in.pdf
 • Czyżyk F., Pulikowski K., Strzelczyk M., Pawęska K. 2012. Efektywność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych i glebowo-roślinnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie.  (X-XII): t. 12 z. 4 (40). https://www.itp.edu.pl/old/wydawnictwo/woda/zeszyt_40_2012/artykuly/Czyzyk%20i%20in.pdf
 • Pulikowski K., Czyżyk F., Pawęska K., Strzelczyk M. 2012. Udział azotu azotanowego w ogólnej zawartości azotu w wodach odpływających ze zlewni użytkowanych rolniczo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3 (1) 155–165. http://www.infraeco.pl/pl/author/a_16586.htm?sh=1
 • Pawęska K., Pulikowski K., Strzelczyk M., Steinhoff-Wrześniewska A. 2012. Zmiany stężeń fosforu ogólnego w odpływach z kolejnych stopni złoża roślinno-gruntowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/I: 123–132. http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16584.htm?plik=1172
 • Pawęska K., Pulikowski K., Maria Strzelczyk, RajmundA. 2011. Osadnik gnilny – podstawowy element przydomowej oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Technologia Obszarów Wiejskich nr 10: 43-53. http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16394.htm
 • Czyżyk F., Pulikowski K., Strzelczyk M., Pawęska K. 2011. Wymywanie mineralnych form azotu z gleby lekkiej nawożonej corocznie kompostem z osadów ściekowych i nawozami mineralnymi. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. t. 11 z 4 (36): 95-105. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0007-0070?q=bwmeta1.element.baztech-volume-1642-8145-woda-srodowisko-obszary_wiejskie-2011-t__11_z__4;7&qt=CHILDREN-STATELESS
 • Pulikowski K., Czyżyk F., Pawęska K., Strzelczyk M.  (2011).: Sezonowe zmiany wielkości ładunku azotu odpływającego z mikrozlewni użytkowanych rolniczo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.  Nr 10: 161–171. http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16451.htm
 • Steinhoff-Wrześniewska A., Strzelczyk M. 2011. Struktura odpadów opakowaniowych w produkcji napojów alkoholowych.  Inżynieria Ekologiczna Nr 27: 202-209. http://www.ecoeet.com/Struktura-odpadow-opakowaniowych-w-zakladach-przetworstwa-mleka,353,0,2.html
 • Strzelczyk M., Pulikowski K. 2011. Redukcja stężeń składników biogennych w ściekach wiejskich w środowisku glebowo-roślinnym z zastosowaniem roślin energetycznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN. z. 564: 217-224.
 • Steinhoff-Wrześniewska A., Strzelczyk M., Czyżyk F. 2011. Gospodarka materiałowo-odpadowa w przemyśle piwowarskim.  Nauka Przyroda Technologie., Tom 5 zesz.4  #47. http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_47.pdf
 • Strzelczyk M. 2011. Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystywanych do nawadniania roślin energetycznych. Nauka Przyroda Technologie. Tom 5 zesz.4,  #49. http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_49.pdf
 • Strzelczyk M., Steinhoff-Wrześniewska A. 2010. Formation and disposal of wastes and determination of wastefulness indicators in sugar industry. Polish Journal of Chemical Technology. Vol. 12 No 3: 58-61. https://sciendo.com/it/article/10.2478/v10026-010-0035-9
 • Strzelczyk M., Steinhoff-Wrześniewska A., Rajmund A. 2010. Indicators of water consumption and the quantity of wastewater formed in selected branches of food industry. Polish Journal of Chemical Technology. Vol. 12, No. 4: 6-10. https://sciendo.com/es/article/10.2478%2Fv10026-010-0040-z
 • Czyżyk F.,  Strzelczyk M., Rajmund A. 2010.  Chemizm opadów atmosferycznych na wschodnich obrzeżach Wrocławia w latach 2002-2007.  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN. z. 548 cz. I: 133-140.
 • Soroko M.,  Strzelczyk M. 2009. Zawartość azotu mineralnego w wodach gruntowych i powierzchniowych na obszarach nawożonych gnojowicą Woda- Środowisko-Obszary Wiejskie t. 9 z.3 (27) : 179-186.
 • Strzelczyk M. 2008. Wstępne wyniki badań wpływu gatunku gleby na zanieczyszczenie wód gruntowych składnikami biogennymi na obiekcie praktycznego nawożenia gnojowicą w Tarnowcu woj. Opolskie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN., z. 533: 369-375.
 • Czyżyk F., Strzelczyk M. 2008. Zanieczyszczenie środowiska wodnego pod wpływem stosowania gnojowicy na glebie lekkiej i ciężkiej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T.8 z.1(22): 61-68.  https://www.itp.edu.pl/old/wydawnictwo/woda/zeszyt_22_2008/artykuly/Czyzyk.pdf
 • Pęczkowski G., Strzelczyk M. Orzepowski W. Kowalczyk T. 2008.  Rozkład zasobów retencji wodnej gleb ciężkich na przykładzie badań w terenach górskich. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie SITWM.T. 51.  nr 2: 71-74.
 • Strzelczyk M., Pęczkowski G. 2008. Wartości niektórych wskaźników jakości wód gruntowych na obiekcie rolniczego wykorzystania gnojowicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN. z. 526: 467-472.
 • Kostrzewa S., Pęczkowski G., Strzelczyk M. 2004. Sprawność drenowania gleb ornych w Sudetach Środkowych. Acta Scientiarum Polonorum Nr 3(1):73-79.
                                  
Monografie naukowe:
 
 • Strzelczyk M. 2013. Struktura i właściwości odpadów komunalnych z gospodarstw wiejskich w aspekcie możliwości ich przetwarzania i przepisów prawnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie Nr 36.
 • Czyżyk F., Strzelczyk M. (redakcja naukowa). 2015. Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich. Falenty-Wrocław. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-02-4 ss. 136
 • Strzelczyk M. (redakcja naukowa) (2020).: Przydomowe oczyszczalnie ścieków w sanitacji terenów wiejskich w Polsce. Rozwiązania techniczne, ocena funkcjonalna, oddziaływanie na środowiska, Monografia, Warszawa-Wrocław-Tylicz, Wydaw. ITP, ISBN 978-83-65426-48-2 ss. 195.
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

Projekty finansowane przez NCBiR
 1. 2019-2022 - ZBIORTUR umowa nr BIOSTRATEG3/343733/15/NCBR/ - An innovative method of improve water quality in the multi-purpose retention reservoirs; Kierownik - WP1 pt.: Identification of the main sources of pollution, together with the assessment of the quality of surface water of catchment reservoir Turawa.
 2. 2017-2021 - BIOmagic umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/ - BIOproducts and biofuels from lignocellulosic biomass derived from Marginal land to fill the Gap In Current national bioeconomy. Ekspert wiodacy - WP 4 pt.: Water management and balance of nutrients on PIC plantations.
 
Programy Wieloletnie – na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 1. Ocena skuteczności funkcjonowania i wpływu na środowisko przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyznaczenie pożądanych kierunków ich rozwoju - zadanie nr 7, Program Wieloletni na lata 2016-2020 pt.: Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich, -2016-2018 – ekspert wiodący, 2019-2020 - kierownik zadania
 2. Standaryzacja gospodarowania odpadami na obszarach wiejskich – działanie 7.2. , Program Wieloletni na lata 2011-2015 pt: Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i przedsięwzięć infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. – kierownik działania.

Prace badawcze w ramach działalności statutowej Instytutu:
 • Poprawa efektywności oczyszczania ścieków w środowisku glebowo-roślinnym. 2019 – 2021 – członek zespołu badawczego
 • Intensyfikacja efektywności oczyszczania ścieków w środowisku glebowo-roślinnym. 2016-2018 – członek zespołu badawczego
 • Badania możliwości przyrodniczego zagospodarowania popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 2015 - kierownik
 • Możliwość glebowo-roślinnego oczyszczania wiejskich ścieków bytowo-gospodarczych z zastosowaniem roślin energetycznych. 2012-2014 - kierownik
 • Wiejskie ścieki bytowo-gospodarcze jako czynnik produkcji biomasy do celów energetycznych w świetle badań lizymetrycznych. 2009-2011 - kierownik
 • Wpływ wieloletniego nawożenia użytków rolnych gnojowicą na środowisko glebowo-wodne. 2006-2008 - kierownik

Projekty wykonane na zlecenie podmiotów zewnętrznych (organów administracji samorządowej, państwowej oraz podmiotów gospodarczych):
 • Dotacja Celowa MRiRW 2022 r. Ocena wyników realizacji operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”- kierownik zadania
 • Dotacja Celowa MRiRW 2021 r. Ochrona gleb użytkowanych rolniczo – ekspert wiodący.
 • Dotacja Celowa MRiRW 2021 r. projekt: Kreowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji. Zadanie 1.1 Standardy użytkowania łąk i pastwisk – ekspert wiodący.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści