Marek Hryniewicz - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Marek Hryniewicz
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Marek Hryniewicz
Adiunkt, Z-ca Kierownika Zakładu Analiz Ekonomicznych i Energetycznych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 694 623 281
e-mail: m.hryniewicz@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Doktorat „Bezdotykowa ocena wymiarów i jakości owoców”, ITP w Warszawie
 • Absolwent studiów dziennych podyplomowych MBA, „Zarządzanie i Marketing w przemyśle rolno-spożywczym“
 • Tytuł mgr inż. uzyskany na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej
   
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Biomasa, biogospodarka, produkcja energii, gospodarka o obiegu zamkniętym, emisje, technologie upraw, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna, zmiany klimatu, prognozowanie plonów, wieloletnie rośliny przemysłowe, rośliny energetyczne, wierzba, topola, robinia, słonecznik wierzbolistny, rożnik przerośnięty, topinambur, miskant, spartina preriowa, ślazowiec pensylwański, konopie, stereowizja, przetwarzanie obrazów, sztuczna inteligencja, biosekwestracja, kredyty węglowe,
Wybrane publikacje

 • Hryniewicz M., Sikorski M., Rachwał T., Mazur K., Borek K., Konieczna A., Kierończyk M. (2021) Sposób obliczeń ilości węgla zawartego w biomasie pochodzącej z konopi oraz pochłoniętego przez nie CO2 z powietrza. (In English: Calculation method for the amount of carbon contained in hemp-derived biomass and CO2 absorbed from the air. Materiały XXVII konferencji „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu
 • Roman K., Barwicki J., Hryniewicz M., Szadkowska D., Szadkowski J. (2021) Production of Electricity and Heat from Biomass Wastes Using a Converted Aircraft Turbine AI-20.  (Po polsku: Produkcja energii elektrycznej i ciepła z biomasy odpadowej przy użyciu przekonstruowanej turbiny lotniczej AI-20) Processes 2021, 9(2), 364, https://doi.org/10.3390/pr9020364
 • Hryniewicz M., Kujda Ł., Konieczna A., Strzelczyk M., Paszkiewicz-Jasińska A., Steinhoff-Wrześniewska, Helis M., Kulejewska K., Barwicki J., Świętochowski A., Roman K. (2020) Środowiskowe uwarunkowania uprawy miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus) a zastosowanie biogospodarcze. Innowacyjne technologie pozyskania energii odnawialnej. Monografia pod red. naukową prof. dr. hab. inż. W. Romaniuka, T. XXVI, Falenty Warszawa, ISBN 978-83-65426-42-0, s. 38-46
 • Hryniewicz M., Kujda Ł., Konieczna A., Strzelczyk M., Paszkiewicz-Jasińska A., Steinhoff-Wrześniewska, Helis M., Kulejewska K., Barwicki J., Świętochowski A., Roman K. (2020) Opracowanie technologii uprawy wierzby na glebach marginalnych wykorzystywanej w przemyśle zielonej chemii, biogospodarki, gospodarki o obiegu zamkniętym i spółdzielniach energetycznych. Innowacyjne technologie pozyskania energii odnawialnej. Monografia pod red. naukową prof. dr. hab. inż. W. Romaniuka, T. XXVI, Falenty Warszawa, ISBN 978-83-65426-42-0, s.47-54
 • Milev A., Otroshko S., Shevtsoc A., Kosolapov V., Alexeev S., Romaniuk W., Sharikov N., Hryniewicz M. (2020) ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СНИЖЕНИЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ ХРАНЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА (in Russian). (Po polsku: Bezpieczeństwo ekologiczne i zmniejszenie zużycia energii przy obróbce obornika według nowej technologii). Environmental safety and reduction in bioenergy costs in storage and disposal of liter manure (title in English). Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative Energy production as well as biogas. Monograph Tom XXVI under the scientific editorship of prof. Wacław Romaniuk, ITP Falenty-Warszawa, Poland, ISBN 978-83-65426-40-6, p. 43-48
 • Sencov A., Galushko E., Romanik W., Hryniewicz M. 2020 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (in Russian). (Po polsku: Matematyczny model optymalizacji struktury obszaru przedsiębiorstwa rolniczego). Mathematical model for for optimizing the structure of the entreprise area (title in English). Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative Energy production as well as biogas. Monograph Tom XXVI under the scientific editorship of prof. Wacław Romaniuk, ITP Falenty-Warszawa, Poland, ISBN 978-83-65426-40-6, p. 84-88
 • Kujda Ł., Hryniewicz M. 2019 Wpływ technologii uprawy ślazowca pensylwańskiego na emisje gazów szklarniowych. W: Doskonalenie technologii produkcji zwierzęcej i energii odnawialnej z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Pr. zbior. Red. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt. Falenty, ISBN 978-83-65426-39-0, s. 166-172, rozdział w monografii - 20 pkt. wg. Wykazu czasopism naukowych MNiSW obowiązującego od 1.01.2019
 • Hryniewicz M. 2019 Simulations of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) yield versus nitrogen dose and rainfall.(Po polsku: Symulacje plonowania topinamburu (Helianthus tuberosus) względem dawek azotu i opadów). W: Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well as biogas. Pr. zbior. Red. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt.  Falenty, Polska, ISBN 978-83-65426-39-0, s. 39-46, rozdział w monografii - 20 pkt. wg. Wykazu czasopism naukowych MNiSW obowiązującego od 1.01.2019
 • Hryniewicz M. 2019 Program for Jesrusalem artichoke (Heliantus tuberosus) yield predicting according to nitrogen dose and rainfall (Po polsku: Program do prognozowania plonu topinamburu (Helianthus tuberosus) względem dawek azotu i opadów). DEStech Transactions on 5th International Scientific and Business Conference—Future Engineering (FE 2019), Ołtarzew, Polska, ISBN 978-1-60595-632-9, p. 394-400. DOI 10.12783/dtcse/fe2019/30701
 • Hryniewicz M. 2019 Wyznaczenie znormalizowanej krzywej plonowania rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum) względem dawki azotu. Przemysł Chemiczny 98(7), ISSN 033-2496, s. 1083-1084. DOI: 10.15199/62.2019.7.9
 • Hryniewicz M. 2018 Contacless device for measuring fruit dimensions on plants – calibration procedure for stereovision. (Po polsku: Bezkontaktowe urządzenie do pomiarów rozmiarów owoców na roślinach – procedura kalibracyjna dla stereowizji). W: Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative Energy production. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiProblemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”, Warszawa, 25-26 września 2018 r.
 • Hryniewicz M., Grzybek A. 2017. Nadwyżka słomy dostępnej do wykorzystania na potrzeby energetyczne w 2016. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3 (97), ISSN 1231-0093, s. 15–31
 • Hryniewicz M., Grzybek A. 2017. Zastosowanie sztucznej inteligencji do prognozowania plonów. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiProblemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”, Warszawa, 19-20 września 2017 r.
 • Hryniewicz M., Grzybek A. 2016. Szacunek emisji gazów cieplarnianych z uprawy kukurydzy na kiszonkę metodą LCA. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1 (91), ISSN 1231-0093, s. 63–73
 • Hryniewicz M. 2016. Ocena środowiskowa uprawy roślin energetycznych metodą LCA.Red. A. Grzybek, P. Pasyniuk. Instalacje agroenergetyczne – aspekty środowiskowy i logistyczny. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 22. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-15-4, s. 98-107. (Ark. wyd. 0,7)
 • Hryniewicz M. 2016. Charakterystyka parametryczna surowców do produkcji biogazu. Pr. zbior. Red. A. Grzybek, P. Pasyniuk. Instalacje agroenergetyczne – aspekty środowiskowy i logistyczny. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 22. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-15-4, s. 15-32. (Ark. wyd. 1,1)
 • Kujda Ł., Kozacki D., Pociech D., Hryniewicz M. 2016. Wpływ odnawialnych źródeł energii na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z obszarów wiejskich. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3 (91), ISSN 1231-0093, s. 59–67
 • Hryniewicz M., Kujda Ł., Grzybek A., 2015. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju plantacji roślin energetycznych (Materiały Konferencyjne: Między ewolucją a rewolucją w poszukiwaniu strategii energetycznej – Tom II – Zrównoważony rozwój – OZE – Elektroenergetyka – Prawo – Ochrona Środowiska – Ekologia – Biomasa – Odpady Komunalne red. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski).
 • Hryniewicz M., Grzybek A., Kujda L. 2015. Analiza skumulowanych emisji gazów szklarniowych podczas uprawy buraków cukrowych z zastosowaniem metody LCA. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4 (90), ISSN 1231-0093, s. 89–98
 • Marek Hryniewicz, Łukasz Kujda, 2015. Możliwość ograniczania emisji powierzchniowej na wybranych obszarach gmin wiejskich (Materiały pokonferencyjne: XIV Konferencji Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich red. Anna Grzybek) Płońsk.
 • Grzybek A., Hryniewicz M. 2015. Technologie produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Rozdział w monografii „Technologie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz koszty i bariery ich stosowania”, wydawnictwo ITP,  Falenty, ISSN 2083-9545, s. 14-60
 • Hryniewicz M. 2014. Analiza opłacalności wybranej technologii produkcji energii elektrycznej z biomasy z użyciem ogniw paliwowych. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4(86), ISSN 1231-0093, s. 81-89
 • Hryniewicz M., Grzybek A. 2013. Emisje gazów powstałych podczas uprawy ślazowca pensylwańskiego. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4, ISSN 1231-0093, s. 119-127
 • Hryniewicz M., Grzybek A. 2011. Emisja gazów powstałych podczas uprawy miskantusa. Polska Energetyka Słoneczna nr 4, ISSN 1730-2420, s. 48-54
 • Hryniewicz M., Grzybek A. 2010. Energochłonność skumulowana uprawy miskantusa. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2, ISSN 1730-2420, s. 123-129
 • Grzybek A., Hryniewicz M. 2008. Nowe możliwości wykorzystania cukrowni. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 4, ISSN 1508-6143, s. 39-41
 • Hryniewicz M., Anthonis J., Ramon H. 2008. 3D Apple Modeling with use of the Structured Light Method. (Po polsku: Trójwymiarowe modelowanie jabłka z uzyciem metody swiatła strukturalnego). Conference „The 4th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2008” Bialystok, Poland, 2008
 • Hryniewicz M. 2008. Ocena efektywności ekonomicznej produkcji bioetanolu z ziaren zbóż jako komponentu do benzyn według technologii firmy Lurgi. Problemy Inżynierii Rolniczej 2/2008, ISSN 1730-2420, s. 175-183
 • Hryniewicz M. 2006. Słoma jako paliwo energetyczne dla rolnika. Agrotechnika, nr 10, Hortpress, Warszawa
 • Hryniewicz M., Sotome I., Snoex P., Anthonis J., Ramon H., De Baerdemaeker J. 2006. Perspektywy zastosowania głowicy stereowizyjnej w rolnictwie zrównoważonym do badania powierzchni owoców. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1/200, IBMER, Warszawa
 • Hryniewicz M., Sotome I., J. Anthonis, H. Ramon, J. De Baerdemaeker. 2005. 3D Surface Modeling with Stereovision. (Po polsku: Trójwymiarowe modelowanie powierzchni z zastosowaniem stereowizji). Materiały konferencji “The Third International Symposium on Applications of Modelling as an Innovative Technology in the Agri-Food-Chain. Model-IT” Leuven, Belgia.
 • Sotome I., Hryniewicz M., J. Anthonis, H. Ramon, J. De Baerdemaeker. 2005. Laser Scattering and Surface Model in Fruit Quality Research. (Po polsku: Rozpraszanie laserowe i model powierzchni z badaniach jakości owoców). Materiały konferencji “The Third International Symposium on Applications of Modelling as an Innovative Technology in the Agri-Food-Chain. Model-IT” Leuven, Belgia.
 • Grzybek A., Hryniewicz M., Pilawski M. 2001. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Szepietowo. Praca niepublikowana.
 • Grzybek A., Hryniewicz M., Pilawski M. 2001. Plan gospodarki odpadami gminy Szepietowo. Praca niepublikowana.
 • Grzybek A., Hryniewicz M. 2001. Pre-feasibility study dla budowy nowej elektrociepłowni na słomę w Lęborku. Praca niepublikowana.
 • M. Hryniewicz, A. Grzybek. 2001. Zużycie energii biomasy w wiejskim rozwoju wielofunkcyjnym. Materiały sympozjum SGGW „Techniczne, ekonomiczne i ekologiczne czynniki energii odnawialnej”, Warszawa.
 • M. Hryniewicz, A. Szeptycki, Z. Wójcicki. 2001. Energy consumption of production in family farms undergoing modernization. Materiały  kongresu CIOSTA, Kraków.
 • Hryniewicz M. Grzybek A., Rogulska M. 2001. Energetyczne zużycie słomy. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, nr 8, Białystok, s. 127-134.
 • Hryniewicz M. 2001. Kogeneracja – produkcja skojarzona ciepła i energii elektrycznej. Technika Rolnicza nr 1, Warszawa
 • Grzybek A., Hryniewicz M., inni. 2000. Studium uciepłownienia gminy Wieliszew kotłami na słomę. Praca niepublikowana.
 • Grzybek A., Hryniewicz M., inni. 2000. Studium uciepłownienia Lubania. Praca niepublikowana.
 • Grzybek A., Hryniewicz M. 2000. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Krasnystaw. Praca niepublikowana.
 • Hryniewicz M., inni. 2000. Struktura wydatków materiałowo-energetycznych i struktura bezpośrednich nośników energii w badanych gospodarstwach rodzinnych. IBMER
 • Hryniewicz M., Wojcicki Z., Pawlak J., Sawa J., Muzalewski A. 2000. Metodologia badania gospodarstw rodzinnych – część II. IBMER
 • Hryniewicz M., Pilawski M. 2000. Koncepcja kaskady ekologicznych bloków energetycznych na wysypiskach śmieci. Czysta produkcja w Polsce nr 5
               
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Patent
 • P.409365 Sposób utylizacji substancji organicznych, zwłaszcza gnojownicy i ścieków oraz zestaw do realizacji sposobu utylizacji substancji organicznych, zwłaszcza gnojownicy i ścieków
Wzory użytkowe
 • W.130085 Multisensoryczna głowica do pomiaru stężenia gazów w powietrzu
 • W.130086 Suszarnia do suszenia biomasy w postaci balotów prostopadłościennych
 • W.130087 Suszarnia do suszenia cennych surowców biomasowych i biomasy pochodzącej z innych źródeł
   
Projekty, granty

 • 2017-2021 Grant BIOmagic „Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce” z programu BIOSTRATEG III
 • 2015-2020 Grant BioCHP „Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” z programu BIOSTRATEG I
 • 2016-2020 Program wieloletni „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”. Zadanie 2 „Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny – technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny”
 • Ekspertyza „Opracowanie koncepcji efektywnego wykorzystania źródeł ciepła na obszarach wiejskich” dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 397/2016 z dnia 15.11.2016.
 • 2011-2015 Program wieloletni „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”
 • 2014 Tekla Plus „Opracowanie nowej, innowacyjnej, energooszczędnej oraz przyjaznej dla środowiska biotechnologii dla biokompostowania odpadów”
 • 2009-2012 Grant BIOCLUS (7PR) „Rozwój badań i środowiska innowacyjnego w pięciu regionach europejskich na polu zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy”
 • 2009-2012 Grant POiG SŁOMA „Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania”, którego efektem było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej suszarki na słomę
 • 2011 Realizacja tematu „Technologiczne uwarunkowania efektywności energetycznej produkcji i właściwości użytkowej biomasy na przykładzie wybranych plantacji roślin energetycznych” ST-10.3/02/02/2011
 • 2010 Realizacja tematu „Redukcja emisji CO2 w aspekcie energetycznego wykorzystania biomasy” ST-3/2.10.05
 • 2009 Grant ERA-ARD (7PR) Bioenergia na Ukrainie – możliwości rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych społeczności (BioPLUS)
 • 2009 Opracowanie modelu ekonomicznego elektrowni pracującej na biomasę o mocy 3 MWel wraz z konsultacjami dotyczącymi popytu na biomasę dla potencjalnej elektrowni.
 • 2009 Opracowanie wskaźników dla modelu ekonomicznego elektrowni pracującej na biomasę o mocy 3 MWel
 • 2007-2011 Grant “Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy”, Norweski Mechanizm Finansowy, asystent Project Managera, wykonawca
 • 2009 Grzybek A., Hryniewicz M. Realizacja tematu „Redukcja emisji CO2 w aspekcie energetycznego wykorzystania biomasy na terenach wiejskich” ST-5/2.09.01
 • 2008 Grzybek A., Hryniewicz M., Ludwicka A. Sprawozdanie z wykonania pracy badawczej statutowej pt. „Redukcja emisji CO2 w aspekcie energetycznego wykorzystania biomasy na terenach wiejskich” – opracowanie wyników badań ST-5/2.08.01
 • 2007 Grzybek A., Teliga K., Hryniewicz M. Rozpoznanie regionalnego potencjału i wytyczenie optymalnych kierunków rozwoju regionalnej energetyki opartej na biomasie. Fundacja Aktywni Razem, Pojezierze Gostynińsko-Włocławskie. Praca niepublikowana.
 • 2007 Grzybek A., Golka W., Hryniewicz M., Wasiak A. Możliwości adaptacji obiektów cukrowniczych pod potrzeby produkcji biopaliw - feasibility study dla Krajowej Spółki Cukrowej, Warszawa. Praca niepublikowana.
 • 2006 Grzybek A., Golka W., Hryniewicz M., Wasiak A. Możliwości adaptacji obiektów cukrowniczych pod potrzeby produkcji biopaliw - prefeasibilty study dla Orlenu, Warszawa. Praca niepublikowana.
 • 2006 Grzybek A., Golka W., Hryniewicz M., Wasiak A. Możliwości adaptacji obiektów cukrowniczych pod potrzeby produkcji biopaliw - ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. Praca niepublikowana.
 • 2006 Hryniewicz M. Realizacja tematu „Zastosowanie głowicy stereowizyjnej do odwzorowywania cyfrowego powierzchni owoców” ST-5/2.06.03
 • 2000 Hryniewicz M. Realizacja tematu „Zaspokojenie potrzeb energetycznych w skali gminy” ST-05/14.00.02.
 • 2000 Hryniewicz M., Pawlak J., Wójcicki Z. Muzalewski A. 2000 Realizacja tematu „Struktura nakładów materiałowo-energetycznych i struktura bezpośrednich nośników energii w badanych gospodarstwach rodzinnych” ST-02.00.01/1
                                           
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści